www.ofertapune.net Drejtor/e në Bordin e Drejtorëve (4) | PunaIme

Drejtor/e në Bordin e Drejtorëve (4)

Kompania

Komuna e Istogut

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Istog

Data e publikimit

06/10/2020

Data e perfundimit

25-10-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Menaxhment

Komisioni i Komunës i Aksioneve t& “Stacionit të Autobusëve” në Istog, në bazë të dispozitave të nenit 16 të Ligjit NR. 03/1L-087 për Ndërmarrjet Publike, shpall:

KONKURS

Titulli i vendit të punës: Drejtor/e në Bordin e Drejtorëve në “Stacionin e Autobusëve” në Istog.

 • Numri i pozitës: 4 (katër) kryerëse
 • Kohëzgjatja e mandatit : 3 (tri) vjecare
 • Vendi i punës: Stacioni i Autobusëve në Istog

Detyrat dhe përgjegjësit:

 • Administron dhe ushtron mbikëqyrje të vazhdueshme dhe rigoroze, në vecanti, të veprimtarisë së zyrtareve të N.P.L dhe merr vendim për N.P.L “Stacioni i Autobusëve” sipas kompetencave të përcaktuara me Ligjin mbi Ndërmarrjet Publike.
 • Zgjedh dhe zëvendëson, shkarkon Kryeshefin Ekzekutiv të N.P.L “Stacioni i Autobusëve”
 • Aprovon Planin, Raportin e punës dhe Raportin Financiar t8 N.P.L “Stacioni i Autobusëve” në Istog për periudhat e caktuar kohore dhe njëherit rekomandimet për aprovim këto raporte tek K.K.A dhe Kuvendi i Komunës.
 • Miraton dokumente si: Rregulloret e ee! eo organizative dhe sistematizimin e vendeve t# punës;
 • Propozon ndërmarrjen e hapave te ndryshem për ‘administrimin sa më të mirë te N.P.L “Stacioni i Autobusëve”.
 • Për punët e veta Bordi i përgjigiet K.K.A dhe Kuvendit të Komunës.

Shkollimi i kërkuar:

 • Diplomë universitare.

Aftësitë, përvoja dhe atributet tjera:

 • Të ketë së paku pesë (5) vite përvojë – në një nivel të lartë te menaxhimit në fushën e administrimit të biznesit, financave korporatave, financa, menaxhim të thesarit banka, konsulent në biznes ose industri ose nga një fushë tjetër e shkencave ose njohurive e cila ka të bëjë me veprimtarin afariste në N.P ose për së paku 5 vjet të ketë qenë kontabilist publik, jurist i kualifikuar ose anëtar i një profesioni tjetër i cili ndërlidhet ngushitë me veprimtarin afariste të NP.
 • Drejtori në bordin e Drejtorëve të N.P.L “Stacioni i Autobusëve” duhet të jetë person me integritet të dëshmuar i cili i plotëson kushtet e parapara me dispozitat e nenit 17.1 dhe 17.2 të Ligjit nr.03/L-87 për ndërmarrjet Publike,
 • Të ketë shkathtësi menaxhuese,
 • Të kete njohuri për punën me kompjuter (MS, Word, Exel, etj)
 • Njohje e gjuhëve zyrtare e domosdoshme,
 • njohja e gjuhëve të huaja dhe punës me kompjuter do të konsiderohet përparësi

Kandidatet e interesuar për këtë pozitës, kërkesës duhet ti bashkëngjitin:

 • CV-në
 • Certifikata e lindjes,
 • Dëshmi të kualifikimeve shkollore,
 • Dëshmi mbi përvojën e punës dhe
 • Dokument identifikimi,
 • Certifikata që nuk është nën hetime
 • Deklarata me shkrim që i plotëson kushtet sipas neni 17.1dhe 17.2 të Ligjit nr.03/L-87 për ndërmarrjet Publike, dhe
 • Letër motivuese.

Dokumentet e nevojshme dorëzohen në Qendrën për Shërbim me Qytetar të Komunës së Istogut ose përmes postes.

Konkursi mbetet i hapur 15 (pesëmbëdhjete) ditë nga dita e shpalljes së konkursit në mjetet e informimit publik.

Inkurajohen të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës dhe mirëpresim kërkesat nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërorë nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

⇒ Shpallja e plote.