www.ofertapune.net Drejtor/e i/e Përgjithsëm i Teatrit | PunaIme

Drejtor/e i/e Përgjithsëm i Teatrit

Kompania

Komuna e Pejës

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Pejë

Data e publikimit

16/11/2020

Data e perfundimit

30-11-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Menaxhment

Në bazë të nenit 67 dhe 68 të Ligjit për Zyrtarët Publik të Republikës së Kosovës, nenit 13 paragrafi 2 dhe 3 të Ligjit nr.04)L-106 për Teatrot, nenit 12 paragrafi 3, 4, 6 dhe 7i Statutit të Teatrit Profesionist “Istref Begolli” të Qytetit të Pejës, dhe nenit 4, 5, 7, 9,10,11 dhe neni 12 të
Udhëzimit A dministrativ Nr. 0772017 për Rregullimin e Procedurave të Komkursit në Sektorin
Publik, Komuna e Pejës shpall këtë:

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË LIRË TË PUNËS

 • Titulli i vendit të punës; Drejtor i Përgjithsëm i Teatrit Profesionist “Istref Begolli” të Qytetit të Pejës.
 • Institucioni: Teatri Profesionist “Istref Begolli” në Pejë.
 • Departamenti/Drejtoria; Kulturë, Rini dhe Sport.
 • Lloji i Pozitës; Jo karrierës.
 • Numri i pozitave; Një (1) pozit.
 • Titulli i mbikëqyrësit; Këshilli Drejtues i Teatrit.
 • Grada/Koeficienti; Koeficienti 7.5.
 • Orët e punës; 40 orë.
 • Kohëzgjatja e emërimit; Katër (4) vite.
 • Qëllimi i vendit të punës: Menaxhimi, organizimi dhe mbikëqyrja e punëve në teater.

Detyrat Kryesore:

 • Menaxhon me punët dhe stafin e Teatrit “Istref Begolli” në Pejë.
 • Bashkëpunon dhe i koordinon punët me Këshillin Drejtues të Teatrit “Istref Begolli” në Pejë.
 • Përkujdeset për sigurimin e shfaqjeve teatrale nga teatrot tjera brenda dhe jashtë vendit.
 • Përkujdeset për sigurimin e fondeve për realizimin e planit të punës të Teatrit.
 • E harton Planin e punës së teatrit.
 • Përkujdeset për mirëmbajtjen e objektit dhe investimeve tjera kapitale.
 • Kryen edhe punë të tjera të parapara sipas Ligjit për Teatër dhe Statutit të Teatrit “Istref Begolli” në Pejë.

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim:

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës.
 • Të kenë të kryer fakulltein e arteve skenike ose nga lëmit tjera të përafërta të kulturës.
 • Të kenë përvoj pune katër (4) vite,
 • Të ketë aftësi menaxhuese dhe bashkpunuese,
 • Të ketë aftësi komunikuese.

Dokumentet e nevojshme:

 • Certifikata e lindjes
 • Diploma e përgatitjes profesionale të kërkuar
 • Dëshmi për përvojën e punës
 • Letërreferencë nga ndonjë institucion publik.
 • Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion shëndetësor i licensuar më të cilin dëshmohet gjendja e tijisaj shëndetësore,
 • Certifikatën që nuk është nën hetime.
 • Kopja e letëmjoftimit.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data 16.11.2020 deri 30.11.2020 (16:00);

Të gjithë kandidatët e interesuar duhet t’i marrin aplikacionet dhe të plotësuara të dorzohën
pranë Qendrës për Shërbim me Qytetaret në Pejë.

Dokumentacioni i kandidatëve të cilët nuk i plotësojn kushtet nuk do të shqyrtohet, ndërsa në
intervist do të ftohën vetëm kandidatët nga lista e ngushtë.

Të gjithë kandidatët të cilët kanë mbaruar studimet jashtë Shtetit të Republikës së Kosovës si
dhe nëpër kolegjet private brenda Republikës së Kosovës, e që konkurrojnë për këto pozita,
duhen që diplomat e tyre (grada universitare të fituara) të jenë të njohura nga Ministria e
Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në pajtim me udhëzimin administrativ, nr.12)2018, në të
kundërtën komisioni gjatë selektimit të aplikacioneve, do të refuzoj çdo aplikacion të
kandidatëve të cilët nuk e kanë plotësuar këtë kusht të konkursit.

Rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/