www.ofertapune.net Drejtor/e i/e Njësisë së Auditimit të Brendshëm | PunaIme

Drejtor/e i/e Njësisë së Auditimit të Brendshëm

Kompania

K.R.U Gjakova

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Gjakovë

Data e publikimit

30/06/2020

Data e perfundimit

29-07-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Auditim

Në bazë të dispozitave të nenit 21, nenit 25, paragrafit 25.2, pika h) e Ligjit Nr. 03/L- 087 për Ndërmarrjet Publike (“Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës”, Nr. 31/2008 (dt.15.06.2008), respektivisht nenit 13 të Ligjit Nr. 04/L-111 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike (Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës” nr. 13/2012 (dt. 30.05.2012), dhe Ligjin Nr. 06/L-021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike,  Komisioni i Auditimit i Ndërmarrjes Publike K.R.U “Gjakova” SH.A., në Gjakovë, mori vendim që të rishpall:

K O N K U R S

Titulli i vendit të punës –  Drejtor/e  i/e Njësisë së Auditimit të Brendshëm 

Numri i pozitave: 1 (një)

Kohëzgjatja e punës: Në kohë të caktuar deri sa  të kthehet  punëtorja nga pushimi i lehonisë.

Përshkrim  i detyrave të punës:

 • Menaxhimi i përgjithshëm i funksionimit të NJAB në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, kriteret e përcaktuara në Kodin e Etikës, Standardet Ndërkombëtare për Auditim të Brendshëm, si dhe mbikëqyrja e stafit në mënyrë që burimet e NJAB të përdoren në mënyrë produktive, me kosto efektive dhe në mënyrë efikase
 • Përgatitja e Planit Strategjik dhe Planit Vjetor konform objektivave të kontrollit të brendshëm, politikave dhe proceseve që zhvillohen në kuadër të ndërmarrjes, dhe dorëzimi i tyre sipas afateve të përcaktuara me ligj
 • Kryen udhëheqjen e auditimeve individuale, mbikëqyrjen e auditorëve të brendshëm dhe rishikimin e punës së kryer për të siguruar përshtatshmërinë e objektivave dhe fushëveprimit të auditimit, përshtatshmërinë e testimit të kryer dhe saktësinë e konkluzioneve të arritura
 • Verifikimi i dosjeve të auditimit për të përcaktuar nëse dokumentet e punës mbështesin në mënyrë adekuate vërejtjet, konkluzionet dhe rekomandimet e auditimit dhe se të gjitha procedurat e nevojshme të auditimit janë kryer
 • Komunikimi me personat që duhet të dinë rreth aktivitetit të auditimit të brendshëm dhe ndërlidhjen me tërë personelin nëpër tërë ndërmarrjen, në veçanti me ata të njësisë e cila auditohet, për të zgjidhur çështjet e Auditimit të Brendshëm dhe për të arritur veprimet e dëshiruara korrigjuese
 • Pas përfundimit të çdo auditimi, raporti i auditimit i dërgohet Udhëheqësit të Ndërmarrjes, Komitetit të Auditimit dhe Njësisë së Audituar
 • Drejtori i Njësisë së Auditimit të Brendshëm diskuton me Udhëheqësin e Ndërmarrjes, Komitetin e Auditimit dhe Njëinë e Audituar lidhur me planin e veprimit për implementimin e rekomandimeve, që të lehtësohet ndërmarrja e veprimeve efektive për korrigjim
 • Përgatitë dhe dorëzon raportin e gjashtëmujorit të parë dhe gjashtëmujorit të dytë; si dhe raportin vjetor tek Udhëheqësi i Ndërmarrjes dhe Komiteti i Auditimit më së largu deri me pesëmbëdhjetë (15) Korrik të vitit dhe, gjegjësisht deri më pesëmbëdhjetë (15) Janar të vitit vijues
 • Kryen vlerësimin e performancës së auditorëve dhe këshillimin e auditorëve për të përforcuar njohuritë, shkathtësitë dhe zhvillimin e tyre të përgjithshëm
 • Ofron shërbime të këshillimit dhe konsultimit, me qëllim që të ndihmojë ndërmarrjen për të arritur objektivat e saj
 • Drejtori i Njësisë për Auditim të Brendshëm në fund është përgjegjës për të gjitha vendimet e rëndësishme profesionale të marra gjatë planifikimit, ekzaminimit, vlerësimit, raportimit dhe përcjelljes së fazave të punës
 • Raporton rregullisht tek Udhëheqësi i Ndërmarrjes dhe Komiteti i Auditimit dhe përmbush çfarëdo detyre tjetër të përcaktuar nga ana e tyre

Kualifikimi, përvoja e punës,  aftësitë dhe karakteristikat personale:

 • Diplomë universitare në Ekonomi, Juridik, Administratë Publike, Financa Publike apo fusha të tjera të studimeve relevante për sektorin që do të auditohet 4 vjeçar, si dhe me Sistem të   Bolonjes 3+2 , diplomat e universiteteve jashtë Kosovës duhet të jenë të nostrifikuara.
 • Duhet të ketë certifikatë të auditorit të brendshëm në sektorin publik, e lëshuar nga Ministria e Financave ose certifikatë për auditor të brendshëm në sektorin publik nga ndonjë institucion relevant ndërkombëtar apo vendor në pajtueshmëri me kriteret e nxjerra nga Ministri i Financave.
 • Kandidati duhet të ketë së paku pesë (5) vite përvojë menaxheriale në fushën e administrimit të biznesit, financave, kontabilitetit apo nga një fushë tjetër e shkencës ose njohurisë e cila ka të bëjë me veprimtarinë afariste të K.R.U “Gjakova” Sh.A. – e preferuar është përvoja në auditim të brendshëm në sektorin publik.
 • Të posedoj aftësi të shkëlqyeshme komunikimi dhe organizimi të punës.
 • Njohja e punës me kompjuter: Word, Excel dhe PowerPoint.
 • Vërtetim nga gjykata që nuk është nën hetime ( jo më e vjetër se 6 muaj)
 • Të ketë aftësi për të interpretuar dhe zbatuar Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Raportimit Financiar, Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, si dhe legjislacionin në fuqi që i përgjigjet veprimtarisë së ndërmarrjes.
 • Njohja e gjuhës angleze do të jetë përparësi.
 • Të ketë shkathtësi të prezantimit dhe raportimit.

Paga mujore: Sipas Rregullores në fuqi.

Informata të përgjithshme:

 • Të drejtë aplikimi për këtë konkurs kanë të gjitha qytetarët  që plotësojnë kriteret arsimore dhe profesionale sipas konkursit.
 • Testimi me shkrim dhe intervista do të bëhen pas përfundimit të afatit për aplikim sipas ligjit.

Procedura për aplikim: –  Aplikacioni (formulari) për konkurrim merret në Kompani dhe në web-faqen e Kompanisë, dhe të njëjtës i bashkangjiten:

 • Kopja e letërnjoftimit
 • Certifikata e lindjes
 • CV-ja
 • Letër Motivuese / kërkesa për punësim
 • Kopjet e dokumentacionit të kualifikimit (kopja e noterizuar),  përvoja e punës , si dhe dokumentacionet tjera të nevojshme sipas konkursit.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen me rastin e intervistimit.

Afati i konkurrimit është nga data: 30/06/2020 deri me 29/07/2020Adresa e zyrës Rr. “UÇK” Nr.7, 50 000 – Gjakovë, Kosovë.

Vërejtje: Dokumentet e pa kompletuara, si dhe ato që arrijnë pas skadimit të afatit të konkursit nuk do të shqyrtohen.