www.ofertapune.net Drejtor (3), Zëvendësdrejtor (3) | PunaIme

Drejtor (3), Zëvendësdrejtor (3)

Kompania

Komuna e Pejës

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Pejë

Data e publikimit

03/07/2020

Data e perfundimit

16-07-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

Nr:     790/41

Datë: 02.07.2020

Në bazë të nenit 11, paragrafi 1, nenit 18, paragrafi 1, të Ligjit Nr. 03/L-149, për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ligjit nr. 04/l-032 Për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës, Ligjit NR. 03/L-068 për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës dhe në bazë të nenit 3 dhe 4  të Udhëzimit administrativ të MASHT-it nr. 15/2019 për detyrat ,përgjegjësitë , procedurat dhe kriteret e zgjedhjes së Drejtorit dhe Zv.Drejtorit të institucionit edukativo- arsimor dhe aftësues,Drejtoria e Arsimit- Komuna e Pejës ,shpallë:

K O N K U R S

PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS

I.Titulli i vendit të punës :

  1. Drejtor i Kopshtit të fëmijëve “Pellumbat e Paqës” në Pejë.
  2. Drejtor në SHFMU”Rilindja” në Trestenik.
  3. Drejtor në Shkollën e Muzikës “Halit Kasapolli” në Pejë.

Lloji i vendit të punës: me afat të caktuar.

 Orari :I plotë

 Numri i Pozitave: 3

 Kategoria Funksionale: Nivel drejtues

Koeficienti: 7.8

 Kohëzgjatja e emërimit: Katër (4) vjet

Qëllimi i vendit të punës: Udhëheqja, menaxhimi dhe mbikëqyrja e institucionit edukativo-arsimor

II.Titulli i vendit të punës:

 I.Zëvendësdrejtor i shkollës së mesme të ulët “Asdreni” në Pejë

II.Zëvendësdrejtor i shkollës së mesme të ulët “Lidhja e Prizrenit” në Pejë

III.Zëvendësdrejtor i shkollës së mesme të ulët “Xhemajl Kada” në Pejë

 Lloji i vendit të punës: me afat të caktuar.

 Orari:I plotë.

 Numri i Pozitave: tre (3) pozita

 Kategoria Funksionale: Nivel drejtues

 Koeficienti: 7.2.

Kohëzgjatja e emërimit: Katër (4) vjet.

 Qëllimi i vendit të punës: Udhëheqja, menaxhimi dhe mbikëqyrja e institucionit edukativo-arsimor

 DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E DREJTORIT :

 -Drejtori i institucionit edukativo- arsimor ka përgjegjësi ekzekutive në menaxhimin dhe adminstrimin e përgjithëshem të institucionit duke përfshirë:

-Përgatitjen e planit vjetor,planit zhvillimor të institucionit edukativo arsimor dhe raportet vjetore te punës;

-Perdorimin efikas dhe efektiv të sistemit të informatave per menaxhimin e arsimit dhe respektimin e kodeve të nderlidhura të praktikës ,sigurimin dhe përditësimin e të dhënave të nevojshme gjatë tërë vitit shkollor;

-Detyrat e caktuara për zgjedhjen e mësimdhënësve ,vlerësimin e mësimdhënësve ,disiplinën në institucionin edukativo arsimor dhe çështjet e tjera qe kanë të bëjnë me mësimdhënësit dhe puntorët e tjerë të arsimit;

-Mbështetjen dhe mbikqyrjen e zbatimit të kurrikulës;

-Mbështetjen dhe mbikqyrjen e aktiveve profesionale dhe bashkëpunëtorëve professional të institucionit edukativo-arsimor;

-Bashkpunon me Këshillin Drejtues të Shkollës,Këshillin e Prindërve ,Këshillin e Arsimtarëve,Këshillin e Nxënësve dhe komunitetin  e institucionit eduaktivo arsimor.

-Raporton dy herë në  vit para Këshillit Drejtues të Shkollës;

-Siguron një ambient të sigurt për nxënësit në institucionin edukativo arsimor ,duke përfshirë ketu edhe masat disiplinore të nxënësve;

-Ruajtjen e dokumenteve dhe të dhënave ,siq parashihet nga Komuna apo MASHT;

-Koordinimin dhe bashkëpunimin me aktivet profesionale për ndarjen e normave dhe orëve për mësimdhënës/edukatorë;

 -Caktimin e kujdestarëve të klasave dhe kërkon raport prej tyre në paralele;

-Caktimin e kujdestarëve të ditës dhe kërkon raportin prej tyre;

-Përdorimin efikas të sistemit të informatave për udhëheqësin e arsimit në nivel komune e më gjerë dhe respektimin e kodeve të ndërlidhura të praktikës;

 -Detyrat dhe obligimet që dalin në bazë të plan programeve mësimore aktuale;

-Respektimin e afateve zyrtare;

-Respektimin e orarit, të punës të përcaktuar nga punëdhënësi;

-Mentorimin dhe monitorimin e orëve mësimore;

-Planifikimin e buxhetit të shkollës dhe menaxhimin sipas kërkesave;

 -Ruajtjen e dokumentacionit financiar dhe dhënien e llogarisë për shpenzimin e mjeteve të shkollës;

-Thirrjen dhe udhëheqjen e mbledhjeve të Këshillit të arsimtarëve;

 -Pjesëmarrjen në panelin për pranimin e kuadrit në shkollë;

 -Propozimin për dhënien e lëvdatave dhe shpërblimeve për kontribute dhe suksese të shkollës;

 -Nxjerrjen e vendimeve për themelimin e komisioneve të ndryshme në interes të shkollës;

-Kryerjen e detyrave të tjera të ngarkuara nga ana e DKA-së dhe obligimet e përcaktuara me akte të tjera normative.

Kushtet për drejtor:

 – Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;

 – Të kenë të kryer studimet universitare master për udhëheqje ,administrim apo menaxhim në arsim (kualifikim prej 330 ECTS pikë 5 vite të shkollimit universitar),studimet master arsimor (kualifikim prej  300 ECTS-pikë ),apo se paku arsimin universitar të nivelit themelor bachelor(kualifikimin prej 240 ECTS/4 vite të shkollimit universitar) nga profilet e pranueshme për pozitën e mësimdhënësit;

 – Të kenë licencë të rregullt të mësimdhënësit sipas udhëzimit administrativ për licencim të mësimdhënësve

 – Të kenë përfunduar me sukses një program të akredituar të kualifikimit profesional për udhëheqje, administrim ose menaxhim në arsim të aprovuar nga MASHT,sipas rekomandimit të KSHLM;

 – Të kenë së paku 4 vite përvojë pune në arsim ose në institucione të arsimit;

 Dokumentet e domosdoshme:

– Dokumentet personale (certifikata e lindjes dhe letërnjoftimi ose pasaporta);

 – Diplomat e kualifikimit (ose certifikatat);

 – Certifikatat e trajnimeve të përfunduara;

 – Dëshmi se ka licencë të mësimdhënësit ;

 – Dëshmi të përvojës së punës në arsim;

– Portfolio profesionale (sipas udhëzimeve në Shtojcën G të UA 15/2019);

 – Letër-referencë nga një institucion publik kredibil (si MASHT, DKA, Këshilli Drejtues i shkollës, punëdhënësi paraprak, institucionet e arsimit të lartë). Letrat e referencës duhet të kenë përmbajtje dëshmuese për punën dhe angazhimet paraprake;

-Letër motivuese për vendin e punës për të cilin aplikon;

 -Konceptin e planit zhvillimor të institucionit edukativo arsimor për të cilin ka konkuruar.Koncepti duhet të bazohet në fushat e cilësisë në arsim dhe të ketë 5-10 faqe tekst (një faqe për një fushë me hapsirë prej 1.5 ,fonti i shkronjave 12.arial).Koncepti dorëzohet si pjesë e portofolios ,por është edhe pjesë përbërse kryesore e intervistës;

 – Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion publik shëndetësor me të cilën dëshmohet gjendja shëndetësore e kandidatit;

– Dëshminë se kandidati nuk është nën hetim

-Kandidati/ja për drejtor apo zv. drejtor nuk mund të jetë në funksion udhëheqës politik gjatë 3 viteve para aplikimit.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E ZËVENDËSDREJTORIT:

 -Në mungesë të drejtorit, e zëvendëson atë;

 -Konsultohet me drejtorin e shkollës dhe ndihmon atë në administrimin dhe realizimin e të gjitha aktiviteteve në shkollë;

-Ndihmon të gjithë arsimtarët dhe personelin tjetër në shkollë në bashkërendimin e aktiviteteve profesionale;

 -Ndihmon në përkujdesjen e mirëqenies dhe sigurisë në shkollë;

 -Ndihmon në punën me prindërit dhe rrethin lidhur me profilin dhe aktivitetet e shkollës;

 -Mban orë mësimi kurdoherë që mungojnë arsimtarët;

 -Pranon, kontrollon dhe i sistemon plan programet e mësimdhënësve;

 -Është përgjegjës për përcjelljen e procesit mësimor dhe disiplinën e nxënësve;

 -Është përgjegjës për kontrollimin e dokumentacioneve shkollore të klasave së paku një herë brenda tre muajve;

 -Kryen detyra të tjera të caktuara nga drejtori i shkollës.

 Kushtet për zëvendësdrejtor:

– Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;

 –  – Të kenë të kryer studimet universitare master për udhëheqje ,administrim apo menaxhim në arsim (kualifikim prej 330 ECTS pikë 5 vite të shkollimit universitar),studimet master arsimor (kualifikim prej  300 ECTS-pikë ),apo se paku arsimin universitar të nivelit themelor bachelor(kualifikimin prej 240 ECTS/4 vite të shkollimit universitar) nga profilet e pranueshme për pozitën e mësimdhënësit;

– Të kenë licencë të rregullt të mësimdhënësit sipas udhëzimit administrativ për licencim të mësimdhënësve

 – Të kenë përfunduar me sukses një program të akredituar të kualifikimit profesional për udhëheqje, administrim ose menaxhim në arsim të aprovuar nga MASHT,sipas rekomandimit të KSHLM;

 – Të kenë së paku 3 vite përvojë pune në arsim ose në institucione të arsimit;

Dokumentet e domosdoshme:

– Dokumentet personale (certifikata e lindjes dhe letërnjoftimi ose pasaporta);

 – Diplomat e kualifikimit (ose certifikatat);

 – Certifikatat e trajnimeve të përfunduara;

 – Dëshmi se ka licencë të mësimdhënësit ;

 – Dëshmi të përvojës së punës në arsim;

– Portfolio profesionale (sipas udhëzimeve në Shtojcën G të UA 15/2019);

 – Letër-referencë nga një institucion publik kredibil (si MASHT, DKA, Këshilli Drejtues i shkollës, punëdhënësi paraprak, institucionet e arsimit të lartë). Letrat e referencës duhet të kenë përmbajtje dëshmuese për punën dhe angazhimet paraprake;

-Letër motivuese për vendin e punës për të cilin aplikon;

 -Konceptin e planit zhvillimor të institucionit edukativo arsimor për të cilin ka konkuruar.Koncepti duhet të bazohet në fushat e cilësisë në arsim dhe të ketë 5-10 faqe tekst (një faqe për një fushë me hapsirë prej 1.5 ,fonti i shkronjave 12.arial).Koncepti dorëzohet si pjesë e portofolios ,por është edhe pjesë përbërse kryesore e intervistës;

 – Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion publik shëndetësor me të cilën dëshmohet gjendja shëndetësore e kandidatit;

– Dëshminë se kandidati nuk është nën hetim

-Kandidati/ja për  zv. drejtor nuk mund të jetë në funksion udhëheqës politik gjatë 3 viteve para aplikimit.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e shpalljes.

Aplikacionet dorëzohen në Drejtorinë e Arsimit-Komuna e Pejës