www.ofertapune.net Doktor të Mjekësisë së Përgjithshme (6), Infermierë të Përgjithshëm (10), Stomatolog (2), Teknik Stomatolog (1) | PunaIme

Doktor të Mjekësisë së Përgjithshme (6), Infermierë të Përgjithshëm (10), Stomatolog (2), Teknik Stomatolog (1)

Kompania

Islamic Relief Kosova

Lokacioni

Gjilan

Data e publikimit

31-01-2024

Data e perfundimit

27-02-2024

Lloji i orarit

Full Time

Në bazë të marrëveshjes së bashkëpunimit dhe bashkëfinancimit në mes të ISLAMIC RELIEF KOSOVA dhe Komunës së GJILANIT për implementimin e projektit Mbështetje e intergruar në shëndetësi, arsim dhe ekonomi rurale në Kosovë në Komunën e Gjilanit” gjatë viteve 2023-2026 me pin kod HQ020223510 dhe numër protokolli: 02/1984, ISLAMIC RELIEF për plotësimin e vendeve të lira të punës në pozitat: Doktorë të Mjekësisë së Përgjithshme (6 pozita); Infermierë të Përgjithshëm (10 pozita); Stomatologë (2 pozita); Teknik Stomatolog (1 pozitë), shpall këtë: 

K O N K U R S

TITULLI I PUNËS: DOKTOR TË MJEKËSISË SË PËRGJITHSHME

Nr. i ekzekutuesve: 6 (gjashtë)

Numri i Referencës: IR/RKS/05-2024

Përshkrimi i punës:

ISLAMIC RELIEF KOSOVA është organizatë humanitare ndërkombëtare që e realizon këtë projekt duke e bashkë financuar, monitoruar dhe bashkë-menaxhuar veprimtarinë e kuadrit shtesë profesional në kuadër të QKMF-së së Gjilanit të angazhuar në këtë projekt e që parasheh përmirësimin e shërbimit shëndetësor shtëpiak, ngritjen e cilësisë së shërbimeve mjekësore ndaj qytetarëve dhe kujdesin shtesë shëndetësor ndaj familjeve në nevojë në Komunën e Gjilanit – zonat rurale të komunës. Fokus mbeten vizitat në shtëpitë e pacienteve lehona dhe foshnjave të porsalindura, personave me aftësi të kufizuara, personave me sëmundje kronike si dhe personave të moshës së shtyrë.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Ofron shërbime shëndetësore në kuadër të QKMF-së dhe ose QMF-së
 • Siguron diagnostikimin dhe menaxhimin efektiv të pacientëve duke siguruar edhe referimin në Institucionet shëndetësore gjegjëse
 • Evidenton dhe përcjellë sëmundjet infektive sipas rregullave të IKSHP
 • I përmbahet etikës mjekësore
 • Kryen të gjitha punët e Mjekut gjatë orarit të punës
 • Bënë përcjelljen e të arriturave më të reja në lëmin e Mjekësisë Familjare
 • Të ketë vetë iniciativë dhe ti përmbahet etikës mjekësore
 • I raporton për çdo ndryshim dhe problem Përgjegjësitë të QKMF-së dhe ose QMF-së
 • Sipas nevojës kryen edhe vizitat shtëpiake te pacientët kronik
 • Sipas urdhrit të Përgjegjësit të QMF-së kryen edhe punët tjera
 • Për punën e vet i përgjigjet Përgjegjësit të QMF-së
 • Propozon, konsultohet me kolegë për përcaktimin e diagnozës definitive të pacientit, duke i dhënë terapi adekuate
 • Jep këshilla-udhëzime me gojë dhe me shkrim për trajtim sa më të mirë të pacientit për të pasur sukses terapia
 • Bën ekzaminimin e përgjithshëm të pacientëve pa dallim përkatësie rreth aplikimit të mjekësisë familjare
 • Bashkëpunon ngushtë me stafin menaxhues të QKMF
 • Merr pjesë në të gjitha takimet profesionale për ngritje dhe edukim rreth mjekësisë familjare
 • Është përgjegjës/e për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e pajisjeve në vendin e punës.

Kualifikimi i kandidatit:

 • Të ketë Diplomë Universiteti – Fakulteti i mjekësisë, drejtimi i Mjekësisë së Përgjithshme (të noterizohet diploma)
 • Kandidatët e diplomuar jashtë vendit duhen ta kenë diplomën e nostrifikuar nga MASHT-i i RKS
 • Të ketë licencë valide nga OMK (të noterizohet licenca)
 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës

Aftësitë teknike:

 • Aftësi të shkëlqyera ndërvepruese dhe komunikuese
 • Aftësi në ndërtimin e marrëdhënieve të mira pune
 • Njohuri në kompjuter

Kohëzgjatja e kontratës: Për pozitën e lartshënuar është deri më  31 Tetor 2026  (aq sa zgjatë edhe bashkëfinancimi i projektit).

Afati i aplikimit:

Nga data 31.01.2024 deri më 14.02.2024 ora 16:00. Aplikacionet pas datës 14.02.2024 ora 16:00 nuk do te merren në konsideratë.

Mënyra e Aplikimit:

Aplikimi bëhet online përmes këtij linku: https://shorturl.at/intx6, duke i bashkangjitur edhe dokumentet e kërkuara në formularin e aplikimit online.

Që aplikimi juaj të jetë i suksesshëm, kandidatët duhet të ngarkojnë dokumentet online në PDF, si më poshtë:

 • Diploma e Universitetit – Fakulteti i mjekësisë, drejtimi: Mjekësi e Përgjithshme (e noterizuar nga noteri)
 • Kandidatët e diplomuar jashtë vendit duhen ta kenë diplomën e nostrifikuar nga MASHT-i i RKS
 • Të ketë licencë valide nga OMK (e noterizuar nga noteri)
 • Letërnjoftimi valid (në të dy anët)
 • Certifikatën e re e cila dëshmon se nuk jeni nën hetime (nga gjykata ose policia).
 • CV-në tuaj (në gjuhën angleze).

TITULLI I PUNËS: INFERMIERË TË PËRGJITHSHËM

Nr. i ekzekutuesve: 10 (dhjetë)

Numri i Referencës: IR/RKS/06-2024

Përshkrimi i punës:

ISLAMIC RELIEF KOSOVA është organizatë humanitare ndërkombëtare që e realizon këtë projekt duke e bashkë financuar, monitoruar dhe bashkë-menaxhuar veprimtarinë e kuadrit shtesë profesional në kuadër të QKMF-së së Gjilanit të angazhuar në këtë projekt e që parasheh përmirësimin e shërbimit shëndetësor shtëpiak, ngritjen e cilësisë së shërbimeve mjekësore ndaj qytetarëve dhe kujdesin shtesë shëndetësor ndaj familjeve në nevojë në Komunën e Gjilanit – zonat rurale të komunës. Fokus mbeten vizitat në shtëpitë e pacienteve lehona dhe foshnjave të porsalindura, personave me aftësi të kufizuara, personave me sëmundje kronike si dhe personave të moshës së shtyrë.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Pranon dhe triazhon pacientët
 • Përgatit pacientët për vizitë
 • Kryen punët administrative të dokumenteve shëndetësorë
 • Jep informata të sakta dhe të qarta pacientëve lidhur me kujdesin i cili u ofrohet në QMF PMF apo në terren
 • Administron dhe mban llogari për terapinë e përshkruar nga doktori
 • Ndërmerr të gjitha masat për parandalimin e të gjitha infeksioneve duke mirëmbajtur pajisjet e duhura për punë në QMF-PMF apo në terren
 • Merr anamnezë të saktë nga pacienti, mban evidencë, matë TA dhe asiston doktorin në kryerjen e punëve të përditshme
 • Kryen sipas nevojës punët e kartotekës, Intervencës, Patronazhit, Terrenit dhe Edukimit shëndetësorë
 • Kryen edhe punët tjera sipas urdhrit të Kryeinfermierit-ës së sektorit gjegjës, mjekut të ekipit dhe koordinatorit profesional të projektit
 • Bënë aplikimin e terapisë paranterale në teren në bazë të udhëzimit të Mjekut
 • Jep këshilla të duhura shëndetësore në teren për pacientët të cilët kanë nevojë për shërim të mëtejmë.
 • Ofron edukim shëndetësor shtesë për pacientët në teren.
 • Kryen detyra tjera relevante sipas pozitës.

Kualifikimi i kandidatit:

 • Diploma e shkollës së mesme e Infermierisë së Përgjithshme ose Diplomë Universiteti në Infermieri të Përgjithshme (e noterizuar nga noteri)
 • Licenca e punës (Infermier i Përgjithshëm) – të jetë valide dhe e noterizuar nga noteri
 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës

Aftësitë teknike:

 • Aftësi të shkëlqyera ndërvepruese dhe komunikuese
 • Aftësi në ndërtimin e marrëdhënieve të mira pune
 • Njohuri në kompjuter

Kohëzgjatja e kontratës: Për pozitën e lartshënuar është deri më  31 Tetor 2026  (aq sa zgjatë edhe bashkëfinancimi i projektit).

Afati i aplikimit:

Nga data 31.01.2024 deri më 14.02.2024 ora 16:00. Aplikacionet pas datës 14.02.2024 ora 16:00 nuk do te merren në konsideratë.

Mënyra e Aplikimit:

Aplikimi bëhet online përmes këtij linku: https://shorturl.at/intx6, duke i bashkangjitur edhe dokumentet e kërkuara në formularin e aplikimit online.

Që aplikimi juaj të jetë i suksesshëm, kandidatët duhet të ngarkojnë dokumentet online në PDF, si më poshtë:

 • Diploma e Shkollës së Mesme apo e Universitetit të Infermierisë / Drejtimi: Infermieri e Përgjithshme (të noterizohet nga noteri)
 • Kandidatët e diplomuar jashtë vendit duhen ta kenë diplomën e nostrifikuar nga MASHT-i i RKS
 • Të ketë licencë valide nga OIK (të noterizohet nga noteri)
 • Letërnjoftimi valid (në të dy anët)
 • Certifikatën e re e cila dëshmon se nuk jeni nën hetime (nga gjykata ose policia).
 • CV-në tuaj (në gjuhën angleze).

TITULLI I PUNËS: STOMATOLOG

Nr. i ekzekutuesve: 2 (dy)

Numri i Referencës: IR/RKS/07-2024

Përshkrimi i punës:

ISLAMIC RELIEF KOSOVA është organizatë humanitare ndërkombëtare që e realizon këtë projekt duke e bashkë financuar, monitoruar dhe bashkë-menaxhuar veprimtarinë e kuadrit shtesë profesional në kuadër të QKMF-së së Gjilanit të angazhuar në këtë projekt e që parasheh përmirësimin e shërbimit shëndetësor shtëpiak, ngritjen e cilësisë së shërbimeve mjekësore ndaj qytetarëve dhe kujdesin shtesë shëndetësor ndaj familjeve në nevojë në Komunën e Gjilanit – zonat rurale të komunës. Fokus mbeten vizitat në shtëpitë e pacienteve lehona dhe foshnjave të porsalindura, personave me aftësi të kufizuara, personave me sëmundje kronike si dhe personave të moshës së shtyrë.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

Ofron shërbime shëndetësore profesionale tё ndërlidhura me shërbimin polivalent

Kontrollon pacientët dhe kryen tё gjitha procedurat mjekuese urgjente si ndalja e dhimbjes sё dhëmbit, drenazh, kyretazhin, ekstrakcionin e dhëmbëve, largimi i urës, incizona, ekzaminim diagnostik shtesë, ndërmerr veprime pёr shërim tek pacientët, konsultohet dhe bashkëpunon me kolegë, ofron këshilla dhe udhëzime pacientëve, sugjerime, propozon dhe përshkruan terapinë (barërat) e nevojshme pёr pacientët dhe përcjell gjendjen e tyre, bën implementimin e Mjekësisë Familjare

Kryen edhe punë tё tjera tё cilat janë tё ndërlidhura me shërbimet përkatëse profesionale etj., dhe pёr punën e tij i jep llogari udhëheqësit tё tij/saj.

Kualifikimi i kandidatit:

 • Diplomë Universiteti – Fakulteti i Mjekësisë / Drejtimi i Stomatologjisë (të noterizuar nga noteri)
 • Të ketë Licencë të punës (Stomatolog) – të jetë valide dhe e noterizuar nga noteri
 • Kandidatët e diplomuar jashtë vendit duhen ta kenë diplomën e nostifikuar nga MASHT-i i RKS
 • Certifikatën e gjendjes shëndetësore (pas përzgjedhjes nga Komisioni).
 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës

Aftësitë teknike:

 • Aftësi të shkëlqyera ndërvepruese dhe komunikuese
 • Aftësi në ndërtimin e marrëdhënieve të mira pune
 • Njohuri në kompjuter

Kohëzgjatja e kontratës: Për pozitën e lartshënuar është deri më  31 Tetor 2026  (aq sa zgjatë edhe bashkëfinancimi i projektit).

Afati i aplikimit:

Nga data 31.01.2024 deri më 14.02.2024 ora 16:00. Aplikacionet pas datës 14.02.2024 ora 16:00 nuk do te merren në konsideratë.

Mënyra e Aplikimit:

Aplikimi bëhet online përmes këtij linku: https://shorturl.at/intx6, duke i bashkangjitur edhe dokumentet e kërkuara në formularin e aplikimit online.

Që aplikimi juaj të jetë i suksesshëm, kandidatët duhet të ngarkojnë dokumentet online në PDF, si më poshtë:

 • Diplomë Universiteti – Fakulteti i Mjekësisë / Drejtimi i Stomatologjisë (të noterizuar nga noteri)
 • Kandidatët e diplomuar jashtë vendit duhen ta kenë diplomën e nostrifikuar nga MASHT-i i RKS
 • Licensën e punës valide (e noterizuar nga noteri)
 • Letërnjoftimin valid (në të dy anët)
 • Certifikatën e re e cila dëshmon se nuk jeni nën hetime (nga gjykata ose policia).
 • CV-në tuaj (në gjuhën angleze).

TITULLI I PUNËS: TEKNIK STOMATOLOG

Nr. i ekzekutuesve: 1 (një)

Numri i Referencës: IR/RKS/08-2024

Përshkrimi i punës:

ISLAMIC RELIEF KOSOVA është organizatë humanitare ndërkombëtare që e realizon këtë projekt duke e bashkë financuar, monitoruar dhe bashkë-menaxhuar veprimtarinë e kuadrit shtesë profesional në kuadër të QKMF-së së Gjilanit të angazhuar në këtë projekt e që parasheh përmirësimin e shërbimit shëndetësor shtëpiak, ngritjen e cilësisë së shërbimeve mjekësore ndaj qytetarëve dhe kujdesin shtesë shëndetësor ndaj familjeve në nevojë në Komunën e Gjilanit – zonat rurale të komunës. Fokus mbeten vizitat në shtëpitë e pacienteve lehona dhe foshnjave të porsalindura, personave me aftësi të kufizuara, personave me sëmundje kronike si dhe personave të moshës së shtyrë.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Vendos kontaktin e parё me pacientin
 • Kryen tё gjitha punët e teknikut tё dhëmbëve dhe shërbime tё tjera nё lëmin përkatëse
 • Evidenton tё dhënat e nevojshme mjekësorë
 • Bashkëpunon me mjekun stomatolog nga i cili i pranon tё gjitha masat e dhëmbëve dhe sipas udhëzimit tё bashkangjitur i punon tё gjitha llojet e protezave pёr fëmijë dhe pёr tё rritur
 • Kryen edhe punë tё tjera nё bazë tё kërkesës sё stomatologut
 • Kujdeset pёr higjienën e ambientit ku punon dhe mirëmban aparaturën me mjete tё tjera pёr punë
 • Bashkëpunon ngushtë me kolegë dhe i kryen nё mënyrë profesionale detyrat e parashtruara nga shefi i tij
 • Kryen edhe punë tё tjera tё cilat janë tё ndërlidhura me shërbimet përkatëse profesionale etj. dhe pёr punën e tij/saj i jep llogari udhëheqësit tё tij/saj.

Kualifikimi i kandidatit:

 • Të ketë diplomë të shkollës së mesme të mjekësisë / Drejtimi i Stomatologjisë – Teknik i Dhëmbëve (të noterizuar nga noteri)
 • Të ketë Licencë të punës (Teknik i Dhëmbëve) – të jetë valide dhe e noterizuar nga noteri
 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës

Aftësitë teknike:

 • Aftësi të shkëlqyera ndërvepruese dhe komunikuese
 • Aftësi në ndërtimin e marrëdhënieve të mira pune
 • Njohuri në kompjuter

Kohëzgjatja e kontratës: Për pozitën e lartshënuar është deri më  31 Tetor 2026  (aq sa zgjatë edhe bashkëfinancimi i projektit).

Afati i aplikimit:

Nga data 31.01.2024 deri më 14.02.2024 ora 16:00. Aplikacionet pas datës 14.02.2024 ora 16:00 nuk do te merren në konsideratë.

Mënyra e Aplikimit:

Aplikimi bëhet online përmes këtij linku: https://shorturl.at/intx6, duke i bashkangjitur edhe dokumentet e kërkuara në formularin e aplikimit online.

Që aplikimi juaj të jetë i suksesshëm, kandidatët duhet të ngarkojnë dokumentet online në PDF, si më poshtë:

 • Të ketë diplomë të shkollës së mesme të mjekësisë / Drejtimi: Teknik i Dhëmbëve (të noterizuar nga noteri)
 • Kandidatët e diplomuar jashtë vendit duhen ta kenë diplomën e nostrifikuar nga MASHT-i i RKS
 • Licensën e punës valide (e noterizuar nga noteri)
 • Letërnjoftimin valid (në të dy anët)
 • Certifikatën e re e cila dëshmon se nuk jeni nën hetime (nga gjykata ose policia).
 • CV-në tuaj (në gjuhën angleze).

SQARIM:

Përgjegjës për procedurat e rekrutimit është Islamic Relief Kosova.

Për pozitat e cekura më sipër do të ftohen vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e konkursit dhe të cilët kanë bashkangjitur dokumentet e kërkuara në aplikacion. Kandidatët do të ftohen për të ju nënshtruar procedurave të testimit/vlerësimit.

Për datën dhe vendin e mbajtjes së intervistës kandidatët do të njoftohen me kohë përmes e-mailit.

Në rast të mosvaliditetit apo mosfunksionimit të e-mail adresave apo nëse janë shënuar gabimisht nga ana e kandidatëve në formularin tonë elektronik dhe mos bashkangjitjes së dokumenteve të kërkuara në formularin online të aplikimit, Islamic Relief nuk do të mbaj përgjegjësinë për mos arritjen e e-maileve te kandidatët në fazën e ftesës për proceset rekrutuese dhe për mospërzgjedhjen e kandidatëve me dokumente të mangëta dhe/apo në rast se ka kandidatë të cilët kanë raste të hapura në gjykatë apo polici.

Prishtinë, 31 Janar 2024