www.ofertapune.net Doktor i Mjekësisë | PunaIme

Doktor i Mjekësisë

Kompania

Komuna e Prizrenit

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

30-05-2024

Data e perfundimit

27-06-2024

Lloji i orarit

Full Time

Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore duke u bazuar në nenin 80, nenin 81 të Ligjit Nr. 08/L-197 për
Zyrtarët Publik, shpall:

KONKURS PËR PRANIM
Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar

Titulli i pozitës:                                         Doktor i Mjekësisë
Lloji i pozitës:                                            Nëpunës i shërbimit publik
Koeficienti/Paga:                                      7.4
Numri i kërkuar:                                        6 (gjashtë)
Data e njoftimit:                                        28.05.2024
Afati për aplikim:                                      29.05.2024 – 27.06.2024
Institucioni:                                                Komuna e Prizrenit
Njësia:                                                        Drejtoria e Shëndetësisë
Vendi i punës:                                           QKMF, QMF dhe AMF
Kohëzgjatja e emërimit:                          afat të pacaktuar
Numri i referencës:                                  RN00013579

Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

 • Pranon pacientin nga infermieria, shënon të dhënat e duhura në kartelën shëndetësore;
 • Merr anamnezën;
 • Bën inspektimin, auskutimin dhe palpacionin e pacientit;
 • Bënë reanimimin kardio pulmonar;
 • Egzaminimin rectal;
 • Referon pacientin për hulumtime të duhura;
 • Cakton diagnozën, trajton pacientin me terapi adekuate;
 • Bënë edukimin dhe promovimin shëndetësor, këshillon pacientin;
 • Cakton orarin e vizitës së ardhshme;
 • Organizon dhe mbikëqyrë imunizimin;
 • Cakton vizita konsultative;
 • Merrë pjesë, në trajtimin e planit dhe programin e punës;
 • Raporton lindjet, vdekjet, sëmundjet ngjitëse tek autoritetet përkatëse;
 • I referon pacientët tek specialistët mjekësorë dhe shkëmben të dhënat relevante mjekësore;
 • Përpilon raportet me shkrim lidhur me punën dhe veprimet e tij.

Përgjegjësitë kryesore:

 • Organizon punën në vendin e tij të punës;
 • Koordinon dhe mbikëqyrë infermierët me të cilët punon;
  Merrë pjesë në mbledhjet profesionale në kuadër të QKMF-së;
 • Përcjellë dhe studion arritjet e reja të shkencës së mjekësisë;
 • Kujdeset për rregullsinë e dokumentacionit mjekësor dhe kujdeset që raportet e punës të arrijnë me kohë në shërbimet përkatëse profesionale;
 • Ndërmerr aktivitete për edukimin shëndetësor të popullsisë;
 • Kryen detyrat sipas udhëzimeve të mbikëqyrësit për mbarëvajtjen e punës ;
 • Sipas nevojës kryen edhe detyra të veçanta brenda profesionit të tij.

Kërkesat e përgjithshme për pranim:

 1. Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;
 2. Të ketë zotësi të plotë veprimi, sipas legjislacionit në fuqi;
 3. Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 4. Të jetë i aftë për të kryer detyrën përkatëse;
 5. Të mos jetë i dënuar për kryerjen e veprës penale me dashje;
 6. Të mos ketë në fuqi masë disiplinore për shkelje të rëndë në institucion publik;
 7. Të ketë arsimin, përvojën e punës profesionale dhe/apo aftësitë e kërkuara për pozitën,
  kategorinë, klasën apo grupin përkatës;
 8. Të kaloj me sukses procedurat e pranimit të përcaktuara në Ligjin për Zyrtarët Publik.

Kërkesat e përgjithshme formale:

 • Fakulteti i Mjekësisë-drejtimi: Mjekësi e përgjithshme
 • Licenca e punës
 • Përvojë pune: Minimumi të ketë të kryer stazhin e detyrueshëm profesional

3. Mënyra e aplikimit:
Kërkesa (Aplikacioni) për punësim gjendet në
https://kk.rks gov.net/prizren/category/konkurset-njoftimet/aplikacione/ dhe pas plotësimit sipas çdo pike të aplikacionit, i bashkëngjitni dokumentet të cilat kërkohen sipas konkursit dhe mund të aplikoni tek ne drejtpërdrejtë -Adresa jonë: në sportelin e pranimit nr. 2, në objektin e administratës komunale në Komunën e Prizrenit, rr. “Remzi Ademaj” p.n. -Prizren.

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim:

a. Formulari i aplikimit, i plotësuar;
b. Kopjet e dokumentit personal (letërnjoftim ose pasaportë);
c. Dëshmi përkatëse se kandidati ka zotësi të plotë për të vepruar (prezantohet nga kandidati nëse ai/ajo përzgjidhet për emërim pas përfundimit të vlerësimit dhe në përputhje me rezultatin e arritur);
d. Dëshmi mjekësore se kandidati është në gjendje të mirë shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse (prezantohet nëse kandidati përzgjidhet për emërim);
e. Dokumenti që nuk jeni dënuar me vendim të formës së prerë (lëshuar nga Gjykata Themelore, jo më i vjetër se 6 muaj);
f. Nëse kohëzgjatja lidhur me përvojën e kërkuar e punës është në sektorin publik, atëherë është i nevojshëm vërtetimi nga institucioni ku ka punuar kandidati me të cilin dëshmohet se ai/ajo nuk ka një masë disiplinore në fuqi për shkelje të rënda të pushuar sipas Ligjit për Zyrtarët Publik;
g. Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore (personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të kenë diplomat e nostrifikuara nga Ministria e Arsimit);
h. Kopjet e dëshmisë së punësimit së bashku me trust;
i. Kopjet e dëshmisë së trajnimeve;
j. Kopjen e licencës.

5. Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve:

a. Testimi me shkrim
b. Intervistë

6. Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët dhe shpallja e rezultateve përfundimtare:
Përmes ueb faqessë Komunës së Prizrenit (https://kk.rks-gov.net/prizren/) dhe portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net).

7. Sqarime shtesë:

a. Dokumentet duhet të jenë në kopje sepse ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen me rastin e
intervistimit.
b. Informata të sakta dhe të vërteta do të konsiderohen vetëm ato informata, të cilat janë të dëshmuara
me dokumente (jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi).
c. Komunitetet jo shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe
proporcional, siç specifikohet në Ligjin për Zyrtarët Publik.
d. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë dhe aplikacionet e mangëta nuk pranohen.