www.ofertapune.net Bashkëpunëtor Ligjor | PunaIme

Bashkëpunëtor Ligjor

Kompania

Dexis

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

30-05-2024

Data e perfundimit

12-07-2024

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Ligj & Legjislacion

Konkurs pune

Programi i USAID-it Drejtësia Komerciale ofron mundësi pune për Bashkëpuntorë Ligjor:

 1. 3 (tri)-5 (pesë) vende pune

Programi i USAID-it Drejtësia Komerciale është një nismë disa vjeçare që synon të reduktojë mundësitë për korrupsion dhe të inkurajojë investimet në Kosovë duke ndihmuar në përmirësimin e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve komerciale dhe zbatimin e vendimeve gjyqësore. Partnerët kryesorë të Aktivitetit të Drejtësisë Komerciale përfshijnë: Ministrinë e Drejtësisë së Kosovës (MD), Këshillin Gjyqësor të Kosovës (KGJK), Gjykatën Komerciale (GJK), Oden e Përmbaruesve Privat, Oda e Avokatëve të Kosovës, organizatat prominente të biznesit, financave, dhe sektorëve të ndryshëm, si dhe organizatat e shoqërisë civile.

Programi është i organizuar në dy komponente; nën Komponenten e pare, Programi punon për të rritur zbatimin efektiv të ligjit komercial nga gjyqtarët, personeli i gjykatës dhe palëve tjera të interesit. Programi ofron asistencë teknike për të përmirësuar efikasitetin në Gjykatën Komerciale dhe mbështet Ministrinë e Drejtësisë në forcimin e drejtësisë komerciale në Kosovë. Nën Komponenten e dyte, Programi punon për të rritur përdorimin e zgjidhjeve alternative të mosmarrëveshjeve, siguron që ligjet komerciale përputhen me praktikat më të mira ndërkombëtare dhe të Bashkimit Evropian, dhe për të përmirësuar ndërgjegjësimin publik për mosmarrëveshjet komerciale dhe mekanizmat e zbatimit. Programi gjithashtu punon për të përmirësuar komunikimin dhe bashkëpunimin mes sektorit privat, qeverisë dhe palëve të shoqërisë civile në drejtësinë komerciale dhe për të identifikuar dhe adresuar mos ekuilibrat gjinorë në institucionet e drejtësisë komerciale.

Një aktivitet kryesor i Programit përfshin mbështetjen për Gjykatën Komerciale në zgjidhjen e rasteve. Kosova aktualisht menaxhon këto lloje rastesh përmes departamenteve të dedikuara në Gjykatën Komerciale. Programi po ofron një mbështetje multidimensionale për funksionalizimin e Gjykatës Komerciale për të përmirësuar zgjidhjen e mosmarrëveshjeve komerciale duke ndihmuar dhe mbështetur për reforma në ligjin komercial bazuar në gjykatë, zhvillimin e kapacitetit institucional dhe digitalizimin e Gjykatës Komerciale dhe mbështetjen e rihapjes së legjislacionit procedural të rasteve komerciale. Përveç kësaj, Programi mbështet Akademinë Gjyqësore të Kosovës në trajnimin e gjyqtarëve komercial, personelit dhe profesionistëve të mbështetjes së biznesit duke zhvilluar kurrikulën e trajnimit në ligjin komercial dhe në përgjithësi të gjithë palët e interesit të përgjegjshëm në përmirësimin e perceptimit të biznesit për drejtësinë komerciale. Bashkëpunimi me MD mbetet i vazhdueshëm në ndërtimin e drejtësisë komerciale në Kosovë.

Shënim: Pozita dhe numri i vendeve të punës vendoset varesisht nga buxheti i projektit dhe aprovimet e nevojshme nga donatori.

Bashkëpunëtori/ja Ligjor/e

Ofron mbështetje profesionale gjyqtarit, ndihmon në përgatitjen e vendimeve të shkruara, aktgjykimeve, dhe dokumenteve të tjera ligjore, duke siguruar që materialet ligjore të nevojshme janë në dispozicion dhe duke shqyrtuar ligjet përfshirë:

 • Përgatit vendime dhe dokumente të tjera ligjore me kërkesë dhe nën udhëzimin e gjyqtarit;
 • Kryen hulumtime ligjore dhe përpilon vendime gjyqësore sipas udhëzimeve të gjyqtarit;
 • Merr pjesë në seanca gjyqësore, mban shënime, dhe siguron që të gjitha materialet ligjore të nevojshme janë në dispozicion;
 • Hulumton ligjet dhe praktikat gjyqësore që lidhen me rastet e ndryshme;
 • Merr përsipër detyrat e zyrtarit ligjor në mungesën e tij/saj dhe kryen detyra të tjera siç udhëzohet nga mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë dhe gjyqtari;
 • Kryen të gjitha detyrat dhe veprimet e lidhura me rastet e caktuara, duke përfshirë ato në sistemin SMIL;
 • Realizon detyra shtesë sipas kërkesave të arsyeshme të mbikëqyrësit të drejtpërdrejtë, dhe përgatit raporte javore mbi aktivitetet e punës.

Kualifikimet:

 • Diplomë universitare në fushën juridike;
 • Kandidatet me provim të jurisprudences do të kenë përparësi;
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës shqipe dhe angleze (në të shkruar dhe të folur);
 • Aftësi të mira të shkrimit dhe arsyetimit ligjor si dhe aftësi kërkimi, analitike, vlerësuese, dhe aftësi për të formuluar rekomandime dhe këshilla profesionale;
 • Njohuri shumë të mira të përdorimit të Word-it, Excel-it dhe PowerPoint-it;
 • Njohuri profesionale të sistemit gjyqësor, procedurave dhe ekspertizë në legjislacionin komercial.

Përvoja profesionale:

 • Së paku 1 (një) vit përvoje pune në institucionet gjyqesore të Kosovës;

Raportimi:

Bashkëpunëtori Ligjor i raporton Udheheqësës së Komponentës së parë.

Dokumentet e kërkuara:

Kanditatët e interesuar duhet të dorëzojnë:

 • CV në gjuhë angleze;
 • Letër motivimi për interesimin ne fushën e të drejtës komerciale në gjuhën angleze;
 • Dy letra referimi ;
 • Kopjen e diplomës së fakultetit;
 • Dëshmi për provimin e jurisprudencës (nëse ka);
 • Kandidatët e përzgjedhur do të duhet të dorëzojne dokumente shtesë.

Dexis është një punëdhënës me mundësi të barabarta dhe inkurajohen kandidatët e të gjitha prejardhjeve dhe përvojave të aplikojnë, duke perfshirë kandidatët nga pakicat etnike, personat me aftësi të kufizuara, komuniteti LGBTI etj.

Dokumentet e kërkuara dërgohen në adresën [email protected]. Data e fundit e aplikimit është 10 qershor 2024 ora 16:00. Shënoni “Bashkëpuntor ligjor” në titullin e e-mail-it.  Vetëm kandidatët në listën e ngushtë do te kontaktohen. Asnjë telefonatë nuk pranohet, dhe çfarëdo përpjekje për të kontaktuar programin Drejtësia Komerciale apo USAID-in do të rezultojë me diskualifikim të menjëhershëm.


Konkurs za posao

USAID-ov program Privredno pravo nudi mogućnosti za posao Pravni saradnik:

 1. 3 (tri)-5 (pet) radnih mesta

USAID-ova program za Privredno pravo je višegodišnja inicijativa koja ima za cilj smanjenje mogućnosti za korupciju i podsticanje investicija na Kosovu pomažući da se poboljša rešavanje privrednih sporova i izvršenje sudskih odluka. Glavni partneri Aktivnosti privrednog prava obuhvataju: Ministarstvo pravde Kosova (MP), Sudski savet Kosova (SSK), Privredni sud (PS), Komora privatnih izvršitelja, Advokatska komora Kosova, istaknuti organizacije biznisa, finansija i različitih sektora, kao i organizacije civilnog društva.

Program je organizovan u dve komponente; u okviru prve komponente, Program radi na povećanju efektivne primene privrednog prava od strane sudija, sudskog osoblja i drugih zainteresovanih strana. Program pruža tehničku pomoć za poboljšanje efikasnosti u Privrednom sudu i podržava Ministarstvo pravde u jačanju privrednog prava na Kosovu. U okviru druge komponente, Program radi na povećanju upotrebe alternativnog rešavanja sporova, osigurava da su komercijalni zakoni u skladu sa najboljim međunarodnim praksama i Evropske unije, te na poboljšanju svesti javnosti o privrednim sporovima i mehanizmima primene. Program takođe radi na poboljšanju komunikacije i saradnje između privatnog sektora, vlade i strana civilnog društva u privrednoj pravdi i za identifikaciju i adresiranje rodne neravnoteže u institucijama privrednog prava.

Glavna aktivnost Programa je podrška Privrednom sudu u rešavanju slučajeva. Kosovo trenutno upravlja ovim vrstama slučajeva preko namenskih odeljenja u Privrednom sudu. Program pruža višedimenzionalnu podršku za operacionalizaciju Privrednog suda u cilju poboljšanja rešavanja privrednih sporova pomažući i podržavajući reforme privrednog prava zasnovane na sudovima, razvoj institucionalnih kapaciteta i digitalizaciju Privrednog suda i podržavajući ponovno otvaranje procesnog zakonodavstva privrednih slučajeva. Pored toga, Program podržava Pravosudnu akademiju Kosova u obuci privrednih sudija, osoblja i stručnjaka za podršku biznisa kroz razvoj nastavnog plana i programa za privredno pravo i uopšte sve zainteresovane strane odgovorne za poboljšanje poslovne percepcije privrednog prava. Saradnja sa MP ostaje kontinuirana u izgradnji privrednog prava na Kosovu.

Napomena: Pozicija i broj radnih mesta odlučuje se u zavisnosti od budžeta projekta i potrebnih saglasnosti donatora.

Pravni/a saradnik/ca

Pruža stručnu podršku sudiji, pomaže u pripremi pisanih odluka, presuda i drugih pravnih dokumenata, osigurava da su potrebni pravni materijali dostupni i pregleda zakone uključujući:

 • Priprema odluke i druge pravne akte na zahtjev i pod vodstvom sudije;
 • Vrši pravna istraživanja i izrađuje sudske odluke prema uputstvima sudije;
 • Učestvuje sudskim raspravama, vodi beleške i osigurava da su svi potrebni pravni materijali dostupni;
 • Istražuje zakone i sudske prakse u vezi sa različitim slučajevima;
 • Preuzima dužnosti pravnog službenika u njegovom/njenom odsustvu i obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i sudije;
 • Obavlja sve poslove i radnje vezane za dodijeljene predmete, uključujući i one u SMIL sistemu;
 • Realizuje dodatne poslove po razumnom zahtevu neposrednog rukovodioca i priprema nedeljne izveštaje o radnim aktivnostima.

Kvalifikacije:

 • Univerzitetska diploma iz oblasti prava;
 • Prednost imaju kandidati sa pravosudnim ispitom;
 • Veoma dobro poznavanje albanskog i engleskog (pismeno i govorno);
 • Dobre veštine pravnog pisanja i rezonovanja, kao i veštine istraživanja, analize, procene i sposobnost formulisanja stručnih preporuka i saveta;
 • Veoma dobro poznavanje korišćenja Word-a, Excel-a i PowerPoint-a;
 • Profesionalno poznavanje pravosudnog sistema, procedura i stručnost u privrednom zakonodavstvu.

Profesionalno iskustvo:

 • Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u pravosudnim institucijama Kosova;

Izveštavanje:

Pravni saradnik izveštava rukovodiocu prve komponente.

Potrebni dokumenti:

Zainteresovani kandidati moraju dostaviti:

 • CV na engleskom jeziku;
 • Motivaciono pismo za interes u oblasti privrednog prava na engleskom jeziku;
 • Dva pisma preporuke;
 • Kopija fakultetske diplome;
 • Dokaz o položenom pravosudnom ispitu (ako ima);
 • Odabrani kandidati će morati dostaviti dodatnu dokumentaciju.

Dexis je poslodavac sa jednakim mogućnostima i kandidati svih porekla i iskustva se ohrabruju da apliciraju, uključujući kandidate iz etničkih manjina, osobe sa ograničenim sposobnostima, LGBTI zajednice itd.

Traženi dokumenti se šalju na adresu [email protected]. Poslednji dan apliciranja je 10. jun 2024. godine do 16:00 časova. Napišite “Pravni saradnik” u naslovu e-maila. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor. Nijedan telefonski pozivi se ne prima, a svaki pokušaj kontaktiranja programa Privredno pravo ili USAID-a rezultiraće trenutnom diskvalifikacijom.