www.ofertapune.net Asistent/e Specialist/e | PunaIme

Asistent/e Specialist/e

Kompania

Banka Kombëtare Tregtare

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

14/08/2020

Data e perfundimit

27-08-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Bankë

Pozita: Asistent Specialist
Lokacioni: Prishtinë
Vendi: Departamenti PPP/LFT(AML)
Data e Hapjes:13.08.2020
Data e Mbylljes: 27.08.2020
Shkollimi: Diplomë Baçelor
Njohuri e Gjuhës: Anglisht

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Kryen detyrat e tij / saj në pajtim me ligjet dhe rregulloret në fuqi për PPP/LFT, si dhe me standardet, politikat dhe procedurat e brendshme të BKT-së;
 • Raporton tek NJIF, në mënyrën dhe në formatin e përcaktuar nga ana e tyre;
 • Aplikon qasje të bazuar në risk nëprocesin e monitorimit të relacioneve/transaksioneve;
 • Ndihmon në shqyrtimin e transaksioneve dhe marrëdhënieve me klientë për të siguruar pajtueshmëri me sanksionete aplikueshme;
 • Sigurohet që të gjitha raportet për BQK-në, NJIF-in dhe raportet tjera të nevojshme të dorëzohen në kohë dhe me saktësi;
 • Kultivon dhe mirëmban marrëdhënie profesionale me organet përkatëse rregullatore, ligjore dhe të tjera;
 • Merr pjesë në trajnime dhe seminare relevante dhe të përshtatshme në përgjigje të ndryshimeve në kërkesatrregullatore;
 • Fajllon dhe arkivon të gjitha raportet / dokumentet e nevojshme;
 • Mirëmban një bazë të dhënash të të gjitha kërkesave të pranuara dhe raporteve të dorëzuara;
 • Ndihmon në projekte të veçanta dhe në kryerjen e detyrave ad hoc.

Kualifikimet:

 • Diplomë Universiteti në Fakultetin Ekonomik ose Juridik;
 • E preferueshme të ketë eksperiencë në bankë ose në ndonjë institucion tjetër financiar;
 • Aftësi të planifikoj dhe organizoj punën e përditshme në mënyrë efektive;
 • Nivel i lartë i integritetit, ndershmërisëdhe konfidencialitetit;
 • Aftësi për të komunikuarnë mënyrë efektive dhe për të ndërtuar marrdhënie pune;
 • Aftësi për tëpunuar si pjesë e ekipit dhe për t’u adaptuarme ndryshimet;
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze dhe aftësi kompjuterike.

Kandidatët e interesuar inkurajohen të aplikojnë duke plotësuar aplikacionin përmes këtij linku: https://bkt-ks.com/bkt/burimet-njerezore/mundesi-punesimi/.

Për çdo problem kontaktoni [email protected]

Të gjitha aplikacionet do të trajtohen me konfidencialitet të lartë. Vetëm kandidatëte përzgjedhur do të lajmërohen.