www.ofertapune.net Asistent/e i/e Financave | PunaIme

Asistent/e i/e Financave

Kompania

Solution D Medical

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

03-06-2024

Data e perfundimit

02-07-2024

Lloji i orarit

Full Time

KONKURS PUNE

Titulli i vendit të punës: Asistent/e Financave

Vendndodhja: Zyra në Prishtinë

Roli i Asistentit/es të Financave përfshin:

 • Të asistojë në përgatitjen e dokumentacionit financiar dhe kontabilistik të kompanisë;
 • Të ndihmojë në përgatitjen e raporteve financiare dhe deklaratave tatimore;
 • Të ndjekë dhe të regjistrojë transaksionet financiare në sistemin kontabël;
 • Të asistojë në procesin e përgatitjes dhe auditimit të pasqyrave financiare;
 • Të ndihmojë në menaxhimin e llogarive të pagueshme dhe të arkëtueshme;
 • Të kontrollojë dhe të verifikojë saktësinë e dokumentacionit financiar dhe të faturave;
 • Të sigurojë që pagesat e klientëve dhe furnitorëve të bëhen me kohë;
 • Të mbajë kontakt të rregullt me klientët dhe furnitorët për çështje financiare;
 • Të asistojë në përgatitjen dhe dorëzimin e dokumenteve financiare në institucione përkatëse;
 • Të menaxhojë arkivat financiare dhe të sigurojë organizimin e duhur të dokumentacionit;
 • Të bashkëpunojë ngushtë me ekipin financiar për të përmbushur nevojat e kompanisë.

Kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara:

 • Të ketë përfunduar ose të jetë në proces të përfundimit të studimeve universitare, përparësi kanë fakultetet e Ekonomisë;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze dhe punës me kompjuter;
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera komunikimi, me shkrim dhe me gojë;
 • Të ketë aftësi të mira organizative, koordinimi dhe prezantimi;
 • Të respektojë politikat dhe procedurat e kompanisë;
 • Të jetë i motivuar për të organizuar punën, të punojë në mënyrë të pavarur dhe efikase për të përmbushur afatet;
 • Të jetë i/e gatshëm/e të punojë në grup;
 • Të jetë i/e aftë të raportojë në kohë dhe me efikasitet në lidhje me detyrat e ngarkuara;
 • Të posedojë patentë shoferi;
 • Përvoja e punës në pozita të ngjashme ka përparësi.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • Curriculum Vitae (CV-autobiografia);
 • Dëshmia për përgatitjen shkollore dhe profesionale;
 • Dëshmi për përvojën e punës;
 • CV-ja duhet të përmbajë një foto të kandidatit.

Dërgoni aplikacionet tuaja përmes butonit “Apliko Këtu” ose tek: [email protected]

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?