Arkitekt/e, Ndërtimtar

Kompania

Koral Invest

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

18-04-2022

Data e perfundimit

24-05-2022

Lloji i orarit

Full Time

Kompania Koral Invest L.L.C shpallë konkurs për dy vende pune:

Pozita:                 Arkitekt/e

Vendi i punës:    Veternik,Prishtine

Kohëzgjatja:       E pakufizuar

Kualifikimet themelore:

Edukimi:  Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës / Drejtimi Arkitekturë

Përvoja:   Së paku 2 vite përvojë profesionale në ndërtim dhe mbikqyrje

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Realizon aktivitetet ditore të planifikuara;
 • Bën mbikëqyrjen e realizimit të punëve nga ana e kontraktorëve  konform planifikimit dhe organizimit të punëve dhe caktimit të prioriteteve;
 • Bën planifkimin dhe realizimin e projektit dhe punëve sipas planit dinamik;
 • Informon udhëheqësin e projektit për mbarëvajtjen e punëve, në pajtueshmëri me nevojat dhe kërkesat në vend-punim;
 • Bën mbajtjen e saktë dhe të rregullt të shënimeve ditore, raporteve mbi punët e kryera dhe ato të planifikuara dhe raportimin e rregullt të punëve tek udhëheqësit e kompanisë;
 • Pranimin dhe implementimin e detyrave nga udhëheqësi I projektit dhe implementimin e tyre në vend-punim;
 • Detyrat tjera të përcaktuara nga menaxheri;
 • Eksploron mundësi të reja për avancim të cilat i shtojnë vlerë kompanisë;
 • Pranon detyra të tjera të përcaktuara nga Drejtori ose udhëheqësi i drejtpërdrejt;
 • Përshtatet me kulturën organizative të kompanisë;

Kualifikimet Minimale:

Kandidati duhet të posedojë njohuri  profesionale, si dhe aftësi të shkëlqyeshme hulumtuese, analitike dhe organizative. Preferohet të ketë përvojë paraprake në mbikqyrje dhe ndërtim së paku 2 vite.

Po ashtu, kandidati duhet të demonstrojë qasje pragmatike në gjetjen e zgjidhjeve adekuate me burime të kufizuara,si dhe:

 • aftësi të zhvilluara komunikimi;
 • shkathtësi funksionale dhe teknike;
 • aftësi për të identifikuar prioritete;
 • aftësi për të bashkëvepruar me maturi dhe ndjeshmëri me kolegë dhe palë;
 • aftësi për të punuar në mënyrë efikase;
 • aftësi për të trajtuar informatat e besueshme në mënyrë të duhur;
 • Të ketë paraqitje profesionale;
 • Përvojë të gjerë me ArchiCad, AutoCAD dhe Microsoft Office;
 • Aftësi për vërejtjen e detajeve në projekt;
 • Mirëpritja e klientëve dhe të kuptuarit e nevojave të tyre, dhënia e përgjigjeve profesionale në bazë të kerkesave;
 • Aftësi në vendimmarrje dhe zgjidhjen e problemeve;


Pozita:                 Ndërtimtar

Vendi i punës:    Veternik, Prishtinë

Kohëzgjatja:       E pakufizuar

Kualifikimet themelore:

Edukimi:  Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës / Drejtimi Konstruktiv

Përvoja:  Së paku 2 vite përvojë pune profesionale në ndërtim dhe mbikqyrje

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Inxhinieri i ndërtimit bënë mbikqyrjen e punevë, vlerëson dhe rishikon projektet ne zbatim. dhe zbatimin e tyre në harmoni më projektin kryesor.
 • Qëndron në terren ku bëhet ekzekutimi I punimeve nga kompania.
 • Bën mbikëqyrjen e realizimit të punëve nga ana e kontraktorëve  konform planifikimit dhe organizimit të punëve dhe caktimit të prioriteteve;
 • Identifikon mangësitë në projekte dhe parashtron kërkesat për përmirësimet e nevojshme;
 • Hartimin e ditareve te punës;
 • Përgadtijen e raporteve për fillimin e punëve ne proces dhe raportet përfundimtare .
 • Informon udhëheqësin e projektit për mbarëvajtjen e punëve, në pajtueshmëri me nevojat dhe kërkesat në vend-punim;
 • Përcjell secilin projekt investues veç e veç duke përgaditur lëndë të posaçme që nga fillimi i procedurave teknike;
 • Detyrat tjera të përcaktuara nga menaxheri;
 • Eksploron mundësi të reja për avancim;
 • Pranon detyra të tjera të përcaktuara nga udhëheqësi i drejtpërdrejtë;
 • Përshtatet me kulturën organizative të kompanisë;

Kualifikimet Minimale:

Kandidati duhet të posedojë njohuri  profesionale, si dhe aftësi të shkëlqyeshme hulumtuese, analitike dhe organizative. Preferohet të ketë përvojë paraprake në mbikqyrje dhe ndërtim së paku 2 vite.

Po ashtu, kandidati duhet të demonstrojë qasje pragmatike në gjetjen e zgjidhjeve adekuate me burime të kufizuara,si dhe:

 • aftësi të zhvilluara komunikimi;
 • shkathtësi funksionale dhe teknike;
 • aftësi për të identifikuar prioritete;
 • aftësi për të bashkëvepruar me maturi dhe ndjeshmëri me kolegë dhe palë;
 • aftësi për të punuar në mënyrë efikase;
 • aftësi për të trajtuar informatat e besueshme në mënyrë të duhur;
 • Të ketë paraqitje profesionale;
 • Përvojë të gjerë me AutoCAD dhe Microsoft Office;
 • Aftësi për vërejtjen e detajeve në projekt;
 • Aftësi në vendim marrje dhe zgjidhjen e problemeve;

Mënyra e aplikimit: Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë CV-në dhe letër referencat në e-mail adresen;

[email protected]

KORAL INVEST L.L.C

VETERNIK-PRISHTINE

+383 49 27 27 62

Apliko këtu