www.ofertapune.net Arkitekt/e (Alb/Eng) | PunaIme

Arkitekt/e (Alb/Eng)

Kompania

Idearch

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

08-11-2022

Data e perfundimit

26-11-2023

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Arkitekturë

Idearch SH.P.K, ofron një vend të lirë pune për:

Arkitekt/e

 • Vendi i punës:    Emshir, Prishtinë,

https://goo.gl/maps/T8CKT8pGNCnUqKCe8

Kualifikimet dhe aftësitë që  ju duhet të ofroni:

 • Të keni diplomë universitare
 • Aftësi në organizimin dhe menaxhimin e punëve të ndryshme
 • Aftësi në vendimarrje dhe punë ekipore
 • Njohje të mirë të CAD (përparësi AutoCAD) dhe njohuri të mira të MS-Office
 • Përveç gjuhës shqipe, kërkohet njohja e gjuhës gjermane
 • Të jeni në gjendje që ti kuptoni shpejt proceset e ndryshme ekzistuese dhe të keni motivim për ti përmirësuar dhe avancuar njohuritë nëse nevojiten në punë
 • Të jeni në gjendje të caktoni prioritetet e juaja në mënyrë që të arrihen qëllimet e caktuara shpejt dhe saktë në punë
 • Të jeni fleksibil  dhe të keni stabilitet në punë
 • Të jeni mes 21 dhe 35 vjeç

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Ndërtimi i dritareve dhe elementeve të fasadave
 • Përcaktimi i lidhjeve mes dizajnit të brendshëm dhe fasadës (duhet të integrohen kërkesat e fizikës së ndërtesës dhe kërkesat estetike)
 • Hyrja e porosive në programin e prodhimit
 • Detyra tjera të përcaktuara nga menaxheri

Ne ju ofrojmë:

 • mundësinë që të punoni në një kompani të re, me kultur familjare
 • të punoni për një kompani zvicrrane, në të cilën ju presin projekte interesante
 • Sigurim në vendin e punës

Të gjithë të interesuarit të dërgojnë aplikimin për punësim përmes email-it: [email protected]


Idearch SH.P.K, offers a job offer for: 

Architect

 • Job location: Emshir, Prishtinë, 

https://goo.gl/maps/T8CKT8pGNCnUqKCe8

Qualifications and skills that are needed: 

 • University degree
 • Skills in organizing and managing different jobs 
 • Ability to make decisions and group work
 • Being familiar with CAD (Prioritized with AutoCAD) and knowledge with MS-Office
 • Apart of the Albanian language, knowing of German is required
 • Being a fast learner for different processes that are used in the work place and having the motivation to fix and extend any problems if needed in work
 • Having the ability to acknowledge your priorities in a way that gets jobs done properly 
 • Being flexible and have stability at work
 • Aged between 21 and 35 years old

 Tasks and responsibilities: 

 • Construction of windows and front elements 
 • Determining the connection between the interior design and the facade (the physical requirements of the building and the aesthetic requirements must be integrated) 
 • Input of orders in the output program
 • Other tasks given by the manager

We offer: 

 • Opportunity to work in a new company, with a family culture 
 • Work with a Swiss Company, in which you’ll do intriguing projects 
 • Work place insurance 

All interested candidates can apply by sending CV-s: [email protected]