www.ofertapune.net Anëtarë të Komisionit Shtetëror të Pranimit | PunaIme

Anëtarë të Komisionit Shtetëror të Pranimit

Kompania

Ministria e Punëve të Brendshme

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

06/11/2020

Data e perfundimit

20-11-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Të tjera

SHPALLJE PËR APLIKIM
për anëtarë komisioni

Në mbështetje të paragrafit 2.2 të nenit 41 të Ligji nr. 06/l -114 për zyrtarët publikë dhe nenit 9 të Rregullores nr.15/2020 për pranimin, vlerësimin dhe disiplinën e nëpunësve të lartë drejtues, ftohen ekspertët nga organizatat e specializuara të licencuara në Ministrinë përkatëse për Punë dhe Mirëqenies Sociale për kategorinë D dhe E të aplikojnë për:

 1. Anëtarë të Komisionit Shtetëror të Pranimit

Kandidatët për anëtarë të komisionit duhet t’i plotësojnë kriteret si në vijim:

 • të kenë diplomë universitare të paktën 240 kredi, për edukimin e marr jashtë vendit duhet të bëhet nostrifikimi i diplomës.
 • të kenë përvojë pune të paktën katër (4) vite në pozita të nivelit drejtues
 • të mos kenë qenë anëtarë të organeve drejtuese të ndonjë partie politike të paktën pese (5) vitet e fundit
 • të kenë integritet moral dhe profesional;
 • të mos kenë qenë të dënuar penalisht për kryerjen e një vepre penale
 • të mos jenë të punësuar në shërbimin civilë, të mos jenë të larguar nga shërbimi civil si rrjedhojë e masave disiplinore dhe të mos kenë masa disiplinore në

Kandidatët për anëtarë duhet t’i dorëzojnë dokumentet si më poshtë:

 • Biografinë (CV-në)
 • Deklaratën nën betim për saktësinë e të dhënave dhe plotësimin e kriterit të fundit;
 • Certifikatën (dëshminë) që dëshmon se nuk është i dënuar dhe nuk është nën hetime
 • Dëshminë e kualifikimit profesional (diplomën e fakultetit) dhe përvojës së punës;
 • Kopjen e pasaportës ose të letërnjoftimit.

Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë përmes postës elektronike (emalit) dhe dokumentet e kërkuara t’i dërgojnë në emal adresën: [email protected]

Kandidatët të cilët aplikojnë duhet ta shënojnë saktë adresën dhe numrin e telefonit kontaktues,

Për të gjithë të interesuarit ofrohen mundësi të barabarta dhe inkurajojmë personat e gjinive të ndryshme dhe pjesëtarët e të gjitha komuniteteve që i plotësojnë kriteret e shpalljes të  aplikojnë.

Kandidatët do të kenë mandat dy vjeçar dhe për punën e tyre do të kompensohen ë 250 Euro e për secilën procedurë të konkurrimit.

Shpallja mbetet i hapur nga data 05/11/2020 deri më 20/11/2020 në ora 16:00.

Për informata shtesë ose sqarime mund të kontaktoni në nr. tel: 038-200 30 023 ose emal adresën: [email protected] si dhe të shikoni legjislacionin në linkun: https://gzk.rks- gov.net/ActDetail.aspx?ActID=25839 dhe https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=25839

⇒ Shpallja e plotë.