www.ofertapune.net Analist për Investime (Alb/Srb) | PunaIme

Analist për Investime (Alb/Srb)

Kompania

Trusti

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

11-06-2024

Data e perfundimit

13-07-2024

Lloji i orarit

Full Time

Fondi i Kursimeve Pensionale i Kosovës (FKPK) është institucion i pavarur, i themeluar për ta administruar
sistemin e kursimeve të obligueshme pensionale në Kosovë, dhe vepron në kuadër të Ligjit Nr. 04/L-101
për fondet pensionale në Kosovë dhe me plotësimet e mëtutjeshme të këtij ligji. FKPK-ja, në përputhje me
nenin 8 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212 e shpall këtë:

KONKURS PUBLIK

për plotësimin e vendeve të punës me të dhënat sikur në vijim:

Titulli i pozitës: TRE (3) ANALISTË PËR INVESTIME
Orët e punës:                               Orar i rregullt
Numri i referencës:                    KON032024
Kohëzgjatja e emërimit:            Kontratë e rregullt pune (1 vjeçare me mundësi vazhdimi)
Adresa:                                         Rr. “Agim Ramadani” Nr. 182-184, 10000 Prishtinë

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Monitorojnë dhe raportojnë mbi performancën e portofoleve investuese të FKPK-së.
 • Asistojnë në zhvillimin e strategjisë investuese dhe procesin investues të FKPK-së.
 • Hulumtojnë fonde të reja investuese që lidhen me tolerancën e riskut dhe objektivat e FKPK-së.
 • Hulumtojnë dhe analizojnë për universe të reja investuese përmes plasmanve direkte në instrumente
  të ndryshme financiare.
 • Zbatojnë vendimet investuese përmes shit-blerjes së fondeve të tregtueshme.
 • Ofrojnë analiza të tregjeve financiare ku FKPK-ja ka ekspozime investuese si dhe raporte ndërlidhëse
  për Komisionin e Investimeve.
 • Bashkëpunojnë me menaxherët e mjeteve pensionale dhe palët tjera të interesit për investimet e
  FKPK-së.
 • E mbështesin zyrtarin e riskut me të dhëna përgjatë vlerësimit dhe menaxhimit të riskut.
 • Pasurojnë praktikat analitike përmes aplikimit të metodave relevante e bashkëkohore në fushën e
  ndërtimit dhe menaxhimit të portofoleve investuese.

Kriteret:
Edukimi:

 • Drejtimet si Financa, Ekonomi dhe MBA. Kriteri minimal është Baçelor, mirëpo preferohet
  niveli Master.

SHËNIM: Të diplomuarit jashtë Kosovës duhet ta kenë nostrifikuar diplomën në Kosovë.

Përvoja:

 • Përvojë e punës në fusha që lidhen me menaxhimin institucional te investimeve.
 • Zotërimi i gjuhës angleze është kriter i domosdoshëm.
 • Afësi për të punuar i pavarur në përmbushjen e detyrave dhe përgjegjësive.
 • Njohuri në përdorim të MS Office.
 • Përparësi do të kenë kandidatët me certifikim relevant profesional si p.sh. CFA, FRM etj.

Afati dhe mënyra e konkurrimit:

Konkursi është i hapur prej: 11 qershor deri 26 qershor 2024 në 23:59 (CET).
Aplikimi vetëm përmes email-it: [email protected] , me referencë: “Analist për investime”. Email-it
duhet t’i bashkangjiten dokumentet në vijim: biografia (CV), letërmotivimi, diplomat universitare, si dhe
çertifikatat profesionale të fushës përkatëse (nëse ka).

Vëmendje:

 • Vetëm kandidatët që i plotësojnë kushtet e konkursit do të kontaktohen.
 • Aplikacionet që nuk i kanë të bashkëngjitura dokumentet e lartcekura NUK do të shqyrtohen.
 • Kandidatët mund t’i nënshtrohen testimit për vlerësimin e aftësive të kërkuara.

FKPK-ja është punëdhënës që ofron mundësi të barabarta për të gjithë!


Kosovski penzijski štedni fond (KPŠF) je nezavisna institucija, osnovana da administrira sistemom obaveznih penzijskih štednji na Kosovu, i deluje u okviru Zakona br. 04/L-101 o penzijskim fondovima na Kosovu i daljim dopunama ovog zakona. KPŠF, u skladu sa članom 8. Zakona o radu br. 03/L-212 raspisuje ovaj:

JAVNI KONKURS

za popunjavanje radnih mesta sa podacima kao u nastavku:
Naslov pozicije: TRI (3) ANALITIČARA ZA INVESTICIJE
Radni sati:                                      Redovno radno vreme
Broj reference:                              KON032024
Trajanje imenovanja:                   Redovni ugovor o radu (1 godišnji sa mogućnošću produženja)
Adresa:                                           Ul. “Agim Ramadani” br. 182-184, 10000 Priština

Dužnosti i odgovornosti:

 • Nadzore i izveštavaju o učinku investicionih portfelja KPŠF.
 • Pomažu u razvoju investicione strategije i investicionog procesa KPŠF.
 • Istražuju nove investicione fondove koji se vežu sa tolerancijom rizika i ciljeva KPŠF.
 • Istražuju i analiziraju o novim investicionim univerzuma kroz direktnih plasmana u raznim finansijskim instrumentima.
 • Sprovode investicione odluke kroz kupo-prodaju fondova kojima se može trgovati.
 • Pružaju analize finansijskih tržišta gde KPŠF ima investicionu izloženost, kao i nadovezujuće izveštaje o Komisiji za investicije.
 • Sarađuju sa menadžerima penzionih sredstava i drugim zainteresovanim stranama za investicije KPŠF-a.
 • Podržavaju službenika za rizik sa podacima tokom procene i upravljanja rizikom.
 • Obogaćuju analitičke prakse kroz sprovođenje relevantnih i savremenih metoda u oblasti izgradnje i upravljanja investicionim portfeljima.

Kriterijumi:
Obrazovanje:
Smerovi kao finansije, ekonomija i MBA. Minimalni kriterijum je Bačelor, ali je poželjan Master nivo.

BELEŠKA: Diplomirani izvan Kosova moraju imati svoju diplomu nostrifikovanu na Kosovu.

Iskustvo:

 • Radno iskustvo u oblastima koje se vežu sa institucionalnim upravljanjem investicijama.
 • Poznavanje engleskog jezika je neophodan kriterijum.
 • Sposobnost samostalnog rada u ispunjavanju dužnosti i odgovornosti.
 • Znanje u korišćenju MS Office-a.
 • Prednost će imati kandidati sa relevantnim stručnim sertifikatom, kao npr. CFA, FRM itd.

Rok i način konkurisanja:

 • Konkurs je otvoren od: 11. juna do 26. juna 2024. u 23:59 (CET).
 • Apliciranje samo putem e-maila: [email protected], sa referencom: “Analitičar za investicije”. E-mailu se moraju priložiti dokumenti u nastavku: biografija (CV), motivaciono pismo, univerzitetske diplome, kao i stručni sertifikati iz odgovarajuće oblasti (ako ima).

Pažnja:

 • Samo kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće kontaktirani.
 • Aplikacije koje nemaju priložene gorenavedene dokumente NEĆE se razmatrati.
 • Kandidati se mogu podvrgnuti testiranju za procenu zahtevanih sposobnosti.