www.ofertapune.net Inspektor/e (2) | PunaIme

Inspektor/e (2)

Kompania

Inspektor/e (2)

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Skenderaj

Data e publikimit

22/07/2020

Data e perfundimit

28-07-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Të tjera

Në bazë të kërkesës nr. 13-112-01-0027521120 te dt. 21.07.2020 të Drejtorisë për Inspekcion Zyra e Personelit duke u bazuar në nënin 12 paragrafi 4 të Ligjit mbi Shërbimin Civil nr.037L-149, dhe në Ligjin nr: 04L-077 për Marrëdhëniet e Detyrimeve me qëllim të ofrimit të shërbimeve të veçanta me datën 21.07.2020 shpallë këtë:

Konkurs
Për Marrëveshje për Shërbime të veçanta.

Emri i Institucionit: Komuna e Skenderajt— Drejtoria për Inspekcion
Pozita e punës: Inspektor
Numri i Ekzektuesve : 2
Grada e vendit të punës: 350 Euro
Lloji i vendit të punës: I jo karrierës, më orar të plotë (40) orë.
Kohëzgjatja: 6 Muaj
Raporton: Drejtori.
Vend ndodhja. Drejtoria për Inspekcion

Përshkrimi i detyrave te punës:

  • Largimi nga tregu i mallrave me afat te skaduar , gjoba për subjektet afariste gjegjëse , informim i qytetarëve që të kenë kujdes nga mallrat më afat te skaduar , ti drejtohen zyres inspeksionit
  • Aktivitet te vazhdueshem në cdo subjekt afarist me qëllim qe te zbatohen standardet higjeno-sanitare ne drejtim te ofrimit te nje ambienti me te paster dhe te shendetshem per qytetaret.
  • Zbaton rekomandimet dhe vendimet nga niveli qendror dhe lokal për pandeminë covid -19
  • Kryen edhe detyra tjera qe i caktohen nga eprori.

Kualifikimi: Përgatitja profesionale- Shkolla e Mesme

Përveç kushteve të perapëra me ligj, kandidati duhet t’i plotësoj kushtet si në vijim:

  • CV
  • Certifikata e lindjes
  • Kopje letërnjoftimit mi lëshuar nga MPB e Republikës se Kosovës
  • Certifikatën qe nuk jeni te dënuar dhe nen hetime nga Gjykata
  • Njohuri te mira komunikuese njohja e gjuhëve Zyrtare në bazë të legjislacionit në fuqi
  • Njohuri të mira menagjuese, komunikimi i mire kolegial, te punoi ne shoqëri multietnike, si dhe i gatshëm te punon nen presion.

Kushtet e pjesëmarrjes në konkurs:

Të drejtë aplikimi kanë te gjithë Qytetarët e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, të cilët kanë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave.

Konkursi mbetet i hapur 8 ditë kalendarike, nga dita e publikimit.

Aplikacionet munditi merrni në Zyrën pritës (QSHQ) të Komunës së Skenderajt. Dokumentacioni i kompletuar dorëzohet në Zyrën pritëse QSHQ të komunës se Skenderajt, një kopje mbetet në arkiv dhe nuk kthehet.

Procedura e konkurrimit: Është e hapur për kandidatët e jashtëm

Shpallja e plote e punes.