www.ofertapune.net Zyrtar(e) i/e Lartë për Financa, Raportim dhe Analiza | PunaIme

Zyrtar(e) i/e Lartë për Financa, Raportim dhe Analiza

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

23/11/2020

Data e perfundimit

07-12-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Të tjera

Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë (FSDK) shpallë:

Konkurs për vend pune

 • Titulli: Zyrtar(e) i/e Lartë
 • Njësia: Për Financa, Raportim dhe Analiza
 • Raporton: Drejtorit Menaxhues të FSDK-së apo Udhëheqësit të Njësisë kur aplikohet.
 • Niveli: Niveli – I, Zyrtar i Lartë

Përshkrimi:

Njësia për Financa, Raportim dhe Analiza është përgjegjëse të sigurojë kontrollin e planifikimit dhe ekzekutimit të buxhetit, kontabilizim financiar, menaxhimin dhe aktivitetet e raportimit, si dhe aktivitetet e analizave dhe trendeve të treguesve financiar që mbështesin vendimet strategjike të FSDK-së.

Zyrtari i Lartë për Financa është përgjegjës për hartimin fillestar të buxhetit vjetor të FSDK-së, mirëmbajtjen e regjistrave kontabël të të ardhurave dhe shpenzimeve sipas politikave dhe procedurave të vendosura, raportimin financiar dhe koordinimin e procedimit të pagesave në harmoni me politikat e brendshme të Njësisë për Financa, Raportim dhe Analiza.

Detyrat dhe Përgjegjësitë e Zyrtarit të Lartë:

 • Përgjegjës/e për mbështetjen në hartimin fillestar të buxhetit vjetor të FSDK-së, duke përfshi projeksionet e të ardhurave dhe shpenzimeve siç sugjerohet nga analiza dhe kontributet e njësive dhe funksioneve në harmoni me Politikat e Buxhetit të aprovuara nga Bordi
 • Përgjegjës/e për mirëmbajtjen dhe raportimin kontabël dhe financiar të të gjitha hyrjeve dhe daljeve
 • Përgjegjës/e për mbajtjen dhe menaxhimin e Petty Cash-it sipas Politikave të miratuara nga Bordi
 • Përgjegjës/e për operacionet financiare dhe përgatitjet e urdhër transfereve të të gjitha pagesave sipas autorizimeve në kuadër të Njësisë.
 • Përgjegjës/e për mbështetjen në përgatitjen e pjesës së të dhënave dhe përformancës financiare në Raportin Vjetor të FSDK-së.
 • Përgjegjës/e për raportime tjera financiare të jashtme (p.sh. kundrejt rregullatorëve dhe kreditorëve).
 • Përgjegjës/e për mbështetjen e Njësisë në koordinimin e procesit të Audimit të jashtëm dhe atij të brendshëm.
 • Përgjegjës/e për menaxhimin e arkivit dhe të gjitha dosjeve financiare të FSDK-së.
 • Kryejë detyra tjera sipas caktimit të Drejtorit Menaxhues të FSDK-së dhe Udhëheqësit të Njësisë kur aplikohet.

Kualifikimet:

 • Diplomë Universitare në Ekonomi; Administrim Biznesi; Financa; Shkenca Matematikore; ose në ndonjë fushë tjetër lidhur ngushtë më të.
 • Preferohet koncentrimi në Banka dhe Financa.

Përvoja e kërkuar:

 • Së paku 3 vjet përvojë pune profesionale në operacione financiare;

Njohuri, Aftësi dhe gatishmëri tjera të kërkuara:

 • Njohuri të mirë të gjuhës Angleze me shkrim dhe në të
 • Njohuri të parimeve të kontabilitetit dhe raportimit
 • Aftësi për mendim analitik dhe strategjik. Qëndrim proaktiv, të vendosur dhe të
 • Aftësi për të punuar në grup; dhe kryerjen e detyrave të shumta në të njëjtën kohë;
 • Qasje fleksibile ndaj detyrave të ndryshme dhe orarit të punës.
 • Njohuri të azhurnuara të aplikacioneve aktuale kompjuterike financiare, si dhe programeve të Microsoft
 • Gatishmëri për të avancuar njohuritë në fushat e kërkuara nga përgjegjësitë dhe detyrat.

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë dokumentet në vijim:

 • CV të detajuar (të shënohet e-mail adresa në CV për kontaktim me shkrim nga FSDK).
 • Letrën motivuese ku theksohet interesimi për pozitën.
 • Kopjet e diplomave, ndërsa diplomat e fituara jashtë Republikës së Kosovës duhet të jenë të njohura /nostrifikuara zyrtarisht nga ana e MASHT-it; Kopje të çertifikatave profesionale.
 • Dëshmitë e përvojës punës (Kontratat mbështetur me dëshmi të gjendjes së trustit).

Si të aplikoni:

 • Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 7 Dhjetor
 • Mund të aplikoni përmes postës elektronike në adresën: [email protected] duke bashkangjitur komplet dosjen, ose t’a dorëzoni në zarf në zyret e FSDK-së (adresa: Rr. Pashko Vasa, p.n, Kati i I-rë, Lagjja “ Qyteza Pejton”).
 • Kandidatët e përzgjedhur për testim do të njoftohen me e-mail brenda 7 ditëve kalendarike nga data e mbylljes së
 • Kandidatët e përzgjedhur për intervistë do të informohen brenda 7 ditëve kalendarike pas datës së

Aplikacionet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.

⇒ Shpallja e plote.