www.ofertapune.net Zyrtar për validim të modeleve | PunaIme

Zyrtar për validim të modeleve

Kompania

Banka Ekonomike

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

05-04-2023

Data e perfundimit

01-06-2023

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Banka

KONKURS PËR VEND TË LIRË PUNE

Banka Ekonomike, Zyra Qendrore shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës:

Zyrtar për validim të modeleve (1 vend pune)

Departamenti për Menaxhimin e Riskut

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Përgjegjës kryesor për rishikim të pavarur për të gjitha modelet e aplikuara në Bankë ;
 • Përgjegjës për dokumentacionin gjithëpërfshirës të kornizës dhe procesit të validimit të modelit – hartim, zbatim, funksionim dhe performancë të sistemit për çdo klasë të rrezikut duke përfshirë testim periodik dhe validim;
 • Përgjegjës për vlerësimin e përshtatshmërisë dhe metodologjive që përfshinë proces sistematik të vlerësimit të qëndrueshmërisë, konsistencës dhe saktësisë së modeleve;
 • Kryen analiza me qëllim të avancimit të modeleve për humbjet e parashikuara kreditore;
 • Kalkulimet për mjetet e peshuara me rrezik dhe stress testet e ndryshme;
 • Ofron mbështetje për modelet për menaxhimin e rrezikut sipas shkallëve dhe vlerësimin e rrezikut për shkallë (Rating/Scoring);
 • Kryen kalkulimin e modeleve për kapital ekonomik, apo të mjaftueshmerisë së kapitalit sipas qasjeve standarde apo te avancuara të Baselit;
 • Në bashkëpunim me të gjitha linjat e rrezikut dhe zhvillimit të biznesit bën avancimin e të gjitha metodologjive të përdorura në Bankë;
 • Menaxhon e të gjitha projektet për metodologji dhe modelime statistikore;
 • Mbështet Departamentet dhe Degët e Bankës, në ofrim e udhëzimeve në lidhje me risqet e mundshme;
 • Kryen detyra tjera relevante të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt.

Kualifikimet ;

 • Fakulteti i Teknologjisë Informative, Matematikë të Aplikuar, Ekonometri apo Inxhinier;
 • Rekomandohet njohuri të mira nga Ekonometria, Matematike dhe Statistikë;
 • Preferohet njohje e një nga programet statistikore – SPSS, SAS, Python, excel etj;
 • I fokusuar ne zhvillimet nga fushat e menaxhimit me të dhëna, analitike te avancuar apo parashikuese, Intelegjence Artificiale, Teknologji Financiare etj.
 • Njohje e mirë e Gjuhës Angleze ;
 • Aftësi të mira ndërpersonale dhe komunikuese.

Aplikimi mund të bëhet vetëm përmes Sistemit On-Line. Format e aplikimit mund të plotësohen direkt në Web faqen e Bankës Ekonomike www.bekonomike.com

Afati i aplikimit është deri më datë  11 Prill  2023 ora 16:00.

Vetëm kandidatët të cilët hyjnë në rrethin e ngushtë do të ftohen për procedura të mëtutjeshme.

Apliko këtu