www.ofertapune.net Zyrtar për riparimin e pajisjeve në zyre (Alb/Srb) | PunaIme

Zyrtar për riparimin e pajisjeve në zyre (Alb/Srb)

Kompania

Ndërmarrja Hidroekonomike ”Ibër Lepenc” SHA

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

28-02-2023

Data e perfundimit

29-05-2023

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Inxhinieri

KONKURS

 1. Zyrtar për riparimin e pajisjeve në zyre (1)

Detyrat dhe përgjegjësitë së këtij zyrtari do të jenë si vijim:

 • I punësuari do të kryej këto detyra të punës;
 • Njohës i mire i Hardware-it;
 • Mirëmban dhe kujdeset per kompjuter të Ndërmarrjes;
 • Mirëmban pjesët Hardware-ike të kompjuterit;
 • Bën ndërrimin e te gjitha pajisjeve të dëmtuara te kompjuterit;
 • Të identifikoj problemet, analizoj shkaqet dhe të gjejë zgjedhje të mundshme;
 • Të ndihmoj ne koordinimin efikas të punës në departament;
 • Të japë këshilla dhe informata rreth kërkesave teknike;
 • Mirëmban dhe kujdeset për sistemin e te gjitha pajisjeve elektroteknike në ndërmarrje;
 • Kryen edhe punë tjera të kërkuara nga eprori, të cilat i përgjigjen përgatitjes së tij profesionale dhe aftësive të fituara me punë, të cilat kanë të bëjnë me natyrën e punëve të këtij vendi të punës;
 • Për punën e vet i raporton dhe i përgjigjet Drejtorit të Administratës

Marrëdhënia e punës: Në kohë të caktuar deri në një vit, me punë provuese deri në 6 muaj, me mundësi të vazhdimit .

Kushtet:

 • Përgatitja e mesme shkollore
 • Të ketë të kryer trajnimet në CISCO,  IT  apo të ngjashme;
 • Përvoja e punës,  së paku 1 (një) vit.                               

Kërkesës t’i bashkangjiten:

 •   CV;
 •   Diplomën;
 •   Vërtetimin e përvojës së punës:
 •   Dëshmitë për kualifikimet plotësuese:
 •   Ekstraktin e lindjes;
 •   Certifikata që nuk është nën hetime;
 •   Fotokopja e letër njoftimit;

Aplikacionet mund të merren  në web-faqen zyrtare të Ndërmarrjes www.iber-lepenc.org

Aplikacionet e plotësuara së bashku me kopje të dëshmive të kërkuara sipas konkursit dorëzohen në

Drejtorinë Qëndrore të N.H.,,Ibër-Lepenc” – Prishtinë ose përmes email të ndërmarrjes [email protected]

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 14.03.2023 në ora 16:00.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen, ndërsa aplikacionet e mangëta refuzohen me kandidatin e zgjedhur do të nënshkruhet Kontrata e punës pas sjelljes së certifikatës mjekësore.


K O N K U R S

 1. Službenik za popravku kancelarijske opreme (1)

Dužnosti i odgovornosti ovog službenika biće sledeće:

Radnik će obavljati ove poslove;
– Dobro znanje Hardveara;
-Odrzavati i brinuti se za kompjutere preduzeća;
-Odrzavati Hardware dijelove kompjutera;
– Zamena svih oštećenih kompjuterskih uređaja;
– Identifikuje probleme, analizirati uzroke i pronaći moguće resenja;
– Pomagati efikasnu koordinaciju rada odeljenja;
– Pružiti sajete i informacije o tehničkim zahtjevima;
– Održava i brine za sistem svih elektrotehničkih uređaja u preduzeću;
– Obavlja druge poslove koje zahteva nadzornik, koje odgovaraju njegovoj profesionalnoj pripremi i veštinama stečenim u radu, a koji se odnose na prirodu rada ovog posla;
– Za svoj posao izvještava Direktou Administracije

Radni odnos: U periodu do jedne godine, sa probnim radom do 6 meseci, uz mogućnost nastavka.

Uslovi:

– Srednja školska priprema;
– da ima završeno obuku u CISCO, IT ili slično;
– Radno iskustvo, najmanje 1 (jednu) godinu, da se dokaže ako ima;

Zahtevu da se priloži:

 • CV;
 • Diploma;
 • Dokaz radnog iskustva:
 • Dokazi za dodatne kvalifikacije:
 • Izvod rođenja;
 • Uverenje da nije pod istragom;
 • Fotokopija lične karte;

Aplikacije se mogu uzeti sa službenu veb stranicu preduzeća www.iber-lepenc.org

Popunjene aplikacije zajedno sa kopijama dokaza koji se zahtevaju u konkursu dostavljaju se Centralnoj Direkciji V.P. “Iber-Lepenc” – Prištini ili Preko zvanićnog e–maila preduzeća [email protected]
Rok za podnošenje aplikacija je 14.03.2023 do 16:00 časova.

Aplikacije dostavljene nakon roka neće biti prihvaćeni, dok se nepotpune aplikacije odbijaju.
Ugovor o zapošljavanju biće potpisan sa izabranim kandidatom nakon izdavanja lekarskog uverenja.

Apliko këtu