Zyrtar për Raportimin e të Dhënave (Alb/Eng)

Kompania

TEB Banka

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

26-08-2022

Data e perfundimit

29-11-2022

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Banka

Mundësi punësimi

TEB një ndër bankat më me renome në Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të BNP Paribas.

TEB tani po kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën: Zyrtar për Raportimin e të DhënaveZyren Qendrore.

Përgjegjësitë:

 • Gjenerimi dhe prezentimi i raporteve ditore/javore/mujore dhe vjetore kryesuesve te departamentit te shitjes dhe departamenteve tjera
 • Dizajnimi dhe implementimi i sistemeve automatike te raportimit per nevoja te degëve dhe zyrës Qëndrore
 • Dizajnimi i raporteve të profitabilitetit për produkte të ndryshme
 • Propozimi i strategjive të segmentimit në bazë të shfrytzueshmërisë së produkteve
 • Dizajnimi i sistemeve monitoruese dhe të vlerësimit për kampanja të ndryshme të shitjes
 • Zhvillimi dhe mirëmbajtja e moduleve të ndryshme të CRM duke u bazuar në marrëveshjet me linjat e biznesit
 • Detyra tjera relevante

Kualifikimet e kërkuara:

 • Diploma e universitetit Ekonomik ose shkenca kompjuterike
 • Preferohet përvojë e mëhershme bankare në fushën e raportimit
 • Preferohet eksperiencë tjetër biznesi, me përvojë analitike
 • Të kuptoj ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike te tij
 • T’i kuptoj produktet dhe shërbimet bankare
 • Preferohen njohuri të përgjithshme të sistemit bankar
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese me klientë të brendshëm/jashtëm
 • Njohuri të mira të MS Office, me fokus në aftësi të avancuara në Excel dhe Powerpoint
 • Efikas në punë ekipore

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/ Afati i fundit për aplikim është 01.09.2022. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


Employment Opportunity

TEB Sh.A is one of the most reputable banks in Kosovo and it is part of recognized banking brand in Turkey supported by international power of BNP Paribas.

TEB is now seeking for qualified candidates for the position of: Data Reporting Officer for Head Office

Responsibilities:

 • Generating and presenting daily/weekly/monthy and annual reports to the Head of Sales & Marketing and other interested Departments.
 • Design and set up an automatic reporting system that will be directed to branches and departments.
 • Design profitability reports on different products.
 • Propose segmentation strategies based on product usage.
 • Design monitoring and appraisal systems for various sales campaigns.
 • Develop and maintain various CRM modules based on agreements with business lines.

Qualifications required:

 • University degree in Economic, preferable in Computer Science
 • Preferably banking experience in Corporate/SME segment
 • Preferably other business experiences, with analytical background.
 • Understanding business environment and its specific trends and developments
 • Preferably knowledge about banking core system
 • Good knowledge in MS Office, specially advance Excel and Power Point.
 • Efficient in team work

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.com. For applying please refer to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/.

Deadline for applying is 01.09.2022. Not completed applications will not be considered. Only short listed candidates will be contacted.

Apliko këtu