www.ofertapune.net Zyrtar për Mbrojtjen e të Dhënave Personale | PunaIme

Zyrtar për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Kompania

Banka Ekonomike

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

18-11-2022

Data e perfundimit

02-06-2023

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Administratë

KONKURS PËR VEND TË LIRË PUNE

Banka Ekonomike, Zyra Qendrore shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës:

Zyrtar për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

 • Departamenti i Pajtueshmërisë së Përgjithshme (1 vende pune)

Detyrat dhe përgjegjësitë :

 • Këshillon dhe mbështetë departamentet dhe degët rreth çështjeve të mbrojtjes së të dhënave personale në përputhej me Ligjin në fuqi;
 • Zbatimin e ligjit dhe dokumenteve të brendshme për mbrojtjen e të dhënave personale në bankë jo edhe për aspektin teknik;
 • Kujdeset që banka është të jetë në pajtueshmëri me legjislacionin dhe aktet e tjera ligjore që lidhen me mbrojtjen e të dhënave personale;
 • Koordinon dhe monitoron brenda bankës zbatimimin e legjislacionit dhe akteve të tjera ligjore që lidhen me mbrojtjen e të dhënave personale, përfshirë parimet që rregullojnë mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave, dhe njoftimin dhe komunikimin e shkeljeve të të dhënave;
 • Informon dhe këshillon Bankën, për detyrimet sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale dhe rregullatives për GDPR;
 • Ndjek ndryshimet në ligje dhe rregullore për mbrojtjen e të dhënave personale dhe nxjerr rekomandime për të siguruar pajtueshmërinë me to;
 • Përgadit politika, procedura dhe dokumentet e tjera të brendshme për mbrojtjen e të dhënave personale;
 • Nxitë një kulturë të përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave personale duke zhvilluar trajnime për ndërgjegjësimin për ngritjen e vetëdijes në Bankë;
 • Së bashku me Menaxherin e Departamentit të Pajtueshmërisë së Përgjithshme veprojnë si pikë kontakti për autoritetet përkatëse brenda Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale;
 • Kryen kontrolle me vetiniciativë, ka të drejtë të konsultojë, të heq, të transkriptojë ose të kopjojë të dhëna personale të cilat i ndesh gjatë kontrolleve në harmoni me dispozitat ligjore; (nuk kryen kontrolle për çështje teknike të aspektit të Teknologjisë Informative dhe Sigurisë së Informacionit);
 • Përveç detyrave dhe përgjegjësive të cekura performon edhe në detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt;

Kualifikimet 

 • Fakultetin Juridik, apo ngjashëm;
 • Përparësi do të kenë kandidatët me diplomë të fakultetit Juridik;
 • Të ketë shkathtësi analitike dhe vlerësuese;
 • Të ketë përvojë pune në institucione financiare minimum 2 vite;
 • Përvoja në fushën Mbrojtjes së të dhënave personale do të ketë përparësi, ndërsa do të diskutohen edhe përvojat në fushën e Pajtueshmërisë, Auditimit;
 • Të ketë njohuri të gjëra të ligjeve dhe rregulloreve për Mbrojtjen e të Dhënave Personale;
 • Të ketë njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës Angleze dhe Shqipe;
 • Aftësi për punë ekipore;
 • Të ketë komunikim dhe bashkëpunim shumë të mirë kolegial.

Aplikimi mund të bëhet vetëm përmes Sistemit On-Line. Format e aplikimit mund të plotësohen direkt në Web faqen e Bankës Ekonomike www.bekonomike.com

Afati i aplikimit është deri më datë  24 Nëntor 2022 ora 16:00.

Vetëm kandidatët të cilët hyjnë në rrethin e ngushtë do të ftohen për procedura të mëtutjeshme.

Apliko këtu