www.ofertapune.net Zyrtar Financiar | PunaIme

Zyrtar Financiar

Kompania

N'post

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

02-11-2023

Data e perfundimit

29-11-2023

Lloji i orarit

Full Time

Konkurs: Zyrtar Financiar

Kualifikimet e kërkuara:

 • Diplomë universitare në fushën relevante (Fakulteti Ekonomik).
 • Të ketë përvojë në fushën e Financave (e preferueshme).
 • Njohuri të mira të pakos së MC Office (veçanërisht Excel).
 • Aftësi të shkëlqyera analitike dhe të zgjidhjes së problemeve.
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe bashkëpunimi.
 • Obligative: Patent shofer – kategoria B.
 • Preferohet te ketë njohuri për QBO (QuickBooks Online)

Përshkrimi i vendit të punës:

 • Procesimi i Transaksioneve Financiare:
 • Regjistrimi i faturave të pranuara dhe faturave të shpenzuara në sistemin e llogarive të kompanisë.
  Përpilimi i listave të pagesave për furnizuesit dhe sigurimi që pagesat të jenë të kryera në kohë.
  Monitorimi i transaksioneve bankare dhe rregullimi i pagesave dhe pranimet e depozitave.
 • Menaxhimi i Arkës dhe Kontrolli i Gjendjes së Parasë:
  Përgatitja e raporteve të përditshme të arkës dhe monitorimi i lëvizjes së parave në arkë.
  Rregullimi i gjendjes së parasë në arkë dhe sigurimi që të gjitha ndryshimet të jenë të regjistruara saktësisht.
  Përgatitja e bilanceve dhe raporteve të tjera financiare të nevojshme për menaxhmentin.
 • Menaxhimi i Arkës dhe Kontrolli i Gjendjes së Parasë:
  Përgatitja e raporteve të përditshme të arkës dhe monitorimi i lëvizjes së parave në arkë.
  Rregullimi i gjendjes së parasë në arkë dhe sigurimi që të gjitha ndryshimet të jenë të regjistruara saktësisht.
  Përgatitja e bilanceve dhe raporteve të tjera financiare të nevojshme për menaxhmentin.
 • Analiza e Kredive dhe Kontrolli i Kreditorëve:
  Verifikimi i informacionit të kredive të klientëve dhe vlerësimi i nivelit të kreditës për klientët e rinj dhe ekzistues.
  Monitorimi i detyrimeve ndaj kreditorëve dhe komunikimi me ta për çështje të pagesave dhe faturave të vonuara.
  Përgatitja e raporteve dhe analiza e të dhënave financiare për menaxhmentin.
 • Llogaritja dhe për Likuidimin e Pagesave në Këmbim të Parave në Dorë (COD):
  Përpilimi dhe Verifikimi i Faturave COD
  Përpilimi i faturave për dërgesat me pagesë në këmbim të parave në dorë që pranohen nga klientët.
  Verifikimi i saktësisë së informacionit në fatura, duke përfshirë adresën e dërgimit, shumën e pagesës dhe informacionin e kontaktit të klientit.
  Rregjistrimi i faturave në sistemin e llogarive të kompanisë për dokumentacion dhe monitorim të mëtejshëm.
 • Kontrolli i Pagesave në Këmbim të Parave në Dorë:
  Marrja dhe kontrolli i parave në dorë nga klientët në përputhje me shumën e caktuar në faturën COD.
  Përpilimi i regjistrave të parave të pranuara dhe rregullimi i diferencave në arkë.
  Përgatitja e raporteve të përditshme për lëvizjen e parave në këmbim të parave në dorë.
 • Rregullimi i Kredive dhe Shpenzimeve:
  Identifikimi dhe rregullimi i pagesave të dërgesave të dështuara ose me diferenca në para.
  Monitorimi dhe komunikimi me klientët për çështje të pagesave të vonuara ose të patëregulluara.
  Verifikimi i shpenzimeve të lidhura me likuidimin e pagesave COD dhe regjistrimi i tyre në sistemin e llogarive të kompanisë.
 • Bashkëpunimi me Departamentet e Tjera:
  Komunikimi i rregullt me departamentin e shërbimit klientësh, departamentin e depo-së dhe departamentin e transportit për të përpunuar
  informacionin financiar dhe për të zgjidhur çështje të lidhura me llogaritë si çështje të lidhura me likuidimin e pagesave COD.
  Përmbajtja e marrëdhënieve të mira të bashkëpunimit me furnizuesit dhe kreditorët për të siguruar një fluks të rregullt të informacionit dhe pagesave.
  Përcjellja e informacionit të rregullt dhe bashkëpunimi me ekipin e llogaritësisë për të siguruar regjistrimin e saktë dhe të kohëzgjatjes së transaksioneve COD.
20 Nentor 2023