Zyrtar/e për Shtetësi

Kompania

Ministria e Punëve të Brendshme

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

16/09/2021

Data e perfundimit

10-10-2021

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Të tjera

Në bazë të nenit 40, paragrafi 2 të Ligjit Nr.06/L-114 për Zyrtaret Publik dhe nenit 6 paragrafi 1.4 i Rregullores Nr.15/2020 për pranim, vlerësim dhe disiplinë të nivelit të lartë drejtues, Departamenti për Menaxhimin e Zyrtarëve Publikë, shpallë:

Konkurs

Pranim i mbyllur

*Të drejtë për aplikim në këtë procedure kanë vetëm nëpunësit civil ekzistues të kategorisë së lartë dhe të mesme drejtuese në të gjithë Shërbimin Civil.

Titulli i pozitës së punës Drejtor i përgjithshëm (2)
Klasa e pozitës Drejtues i Lartë 2
Kohëzgjatja e emërimit 4 Vjeçar/Godine
Koeficienti/Paga 1171,18
Nr. i kërkuar 1
Data e njoftimit 12/08/2021
Afati për aplikim 11/09/2021 – 25/09/2021
Institucioni Ministria e Drejtësisë – Shërbimi Korrektues i Kosovës
Departamenti Zyra e drejtorit te Përgjithshëm
Divizioni
Vendi i punës
Nr. i Referencës RN00007489
Kodi i procedurës RPC0001322
 1. Përshkrimi i përgjithshëm i punës
 • Mbështet dhe ofron këshilla të nivelit të lartë për titullarin e institucionit dhe Sekretarin e Përgjithshëm lidhur me fushë veprimtarinë e agjencisë ekzekutive;
 • Drejton dhe mbikëqyrë të gjitha aktivitetet e agjencisë dhe siguron funksionim efikas të saj, si dhe menaxhon nëpunësit civilë dhe punonjësit e tjerë të agjencisë;
 • Siguron zbatimin e legjislacionit dhe vendimeve që ndërlidhen me agjencinë, si dhe zgjidhjen e problemeve të ndryshme dhe komplekse që ndikojnë në realizimin e objektivave të agjencisë;
 • Propozon buxhetin për agjencinë dhe siguron ekzekutimin e tij sipas legjislacionit për menaxhimin e financave publike, si dhe identifikon mundësitë për reduktim të shpenzimeve;
 • Harton planin e punës, plane veprimi dhe raportin vjetor të performancës së agjencisë;
 • Organizon punën dhe përcakton detyrat sipas departamenteve dhe siguron një klimë bashkëpunimi dhe gjithëpërfshirëse të stafit dhe promovon zhvillimin e kapaciteteve njerëzore;
 • Përfaqëson agjencinë me autorizim të titullarit të institucionit në takime dhe forume brenda dhe jashtë vendit në fushat dhe çështjet e ndërlidhura me mandatet dhe funksionet e agjencisë;
 • Kryen edhe çdo detyrë dhe përgjegjësi tjetër që i caktohet me Ligj apo i delegohet shprehimisht nga titullari i institucionit.
 1. Kërkesat e përgjithshme për pranim
 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij ligji.
 1. Kërkesat e përgjithshme formale
 • Arsimimi i kërkuar: Diplomë/a të studimeve universitare me të paktën 240 kredi/ECTS apo ekuivalente me to, në fushat e: Menaxhmentit, Drejtësisë apo Sigurisë.
 • Kualifikime të posaçme formale:nuk ka kërkesa të posaçme formale për këtë pozitë.
 • Përvoja e punës e kërkuar: Së paku tetë (8) vite përvojë pune profesionale, duke përfshire së paku pesë (5) vite përvoje pune në pozita drejtuese.
 1. Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme
 • Aftësi të larta organizative, drejtuese dhe menaxhim strategjik;
 • Aftësi për t’iu përshtatur prioriteteve, kërkesave dhe afateve kohore përmes aftësive të nivelit të lartë analitik dhe zgjidhjes së problemeve;
 • Njohuri të gjera lidhur me fushën e përgjegjësisë të agjencisë/institucionit, menaxhimin e sistemit buxhetor dhe të shërbimit civil;
 • Aftësi të forta negocimi, komunikimi dhe ndikim personal, përfshirë aftësinë për të krijuar dhe mbajtur marrëdhënie besimi me titullarin e institucionit dhe stafin që menaxhon;
 • Aftësi për të motivuar stafin dhe për të menaxhuar me sukses një sërë projektesh të agjencisë.
 1. Kërkesa specifike
 • të mos jetë anëtarë i ndonjë partie politike;
 1. Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen
 • Mendimi strategjik;
 • Lidership;
 • Mendimi kreativ;
 • Zgjidhja e problemeve;
 • Orientimi kah rezultatet;
 • Komunikimi;
 • Menaxhimi;
 • Përshtatja;
 • Puna në ekip;
 • Zhvillimi i vetës dhe i tjerëve;
 1. Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim
 • Kopjet e diplomave mbi kualifikimin arsimor, nostrifikimin për diplomat e marra jashtë vendit;
 • vërtetim/dëshmi për përvojën e punës;
 • letër motivimi.;
 • Kopje të vlerësimeve të punës për dy vitet e fundit;
 • kopjen e letërnjoftimit/Pasaportës;
 • dëshmi nga institucioni ku punon që nuk ka masë disiplinore;
 • Certifikatë nga Gjykata që nuk është i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje jo më të vjetër se gjashte (6) muaj nga data e lëshimit;
 • deklaratë me shkrim që nuk është anëtar i ndonjë partie politike;
 • Si dhe çdo dokument që vërteton plotësimin e kushteve për aplikim të përcaktuara në shpalljen e konkurrimit dhe të deklaruara në aplikacion.
 1. Data e daljes së rezultateve të vlerësimit paraprak
 • Lista e kandidatëve të cilët plotësojnë kushtet, do të shpallet më së largu deri më datën 10/10/2021, në portalin e rekrutimit elektronik (https://konkursi.rks-gov.net )
 1. Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve
 • Testimi me shkrim – maksimumi 35 pikë
 • Vlerësimi i biografisë – maksimumi 15 pikë
 • Intervista – maksimumi 50 pikë
 1. Data e shpalljes së rezultateve të vlerësimit përfundimtar
 • Lista e kandidateve sipas vlerësimit përfundimtar, do të shpallet më së largu deri më datën 09/11/2021, në portalin e rekrutimit elektronik (https://konkursi.rks-gov.net).
 1. Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët
 1. Mënyra e aplikimit

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj.

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

Apliko këtu