www.ofertapune.net Zyrtar/e i Lartë për Planifikim dhe Zhvillim (3) | PunaIme

Zyrtar/e i Lartë për Planifikim dhe Zhvillim (3)

Kompania

Komuna e Prishtinës

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

16-02-2023

Data e perfundimit

30-05-2023

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Menaxhment

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Prishtinë shpall:


Konkurs

Pranim

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar.


Emri i grupit Specialistë të Planifikimit dhe të Arkitekturës Urbane
Institucioni Komuna Prishtinë
Nr. i Referencës RN00010816
Kodi RPC0004478
Data e njoftimit 26.01.2023
Afati për aplikim 16.02.2023 – 23.02.2023


 1. Përshkrimi i përgjithshëm i punës
 • Këshillon dhe zbaton procedurat ligjore, në përputhje me njohuritë profesionale;
 • Kryen punë nga lëmi i sektorit për planifikim hapësinor, konform dispozitave ligjore në fuqi;
 • Shqyrton dhe vendos lidhur me kërkesat për planifikim;
 • Punon në mënyrë të pavarur detyrat e caktuara nga përgjegjësia e sektorit;
 • Informon dhe arsyeton detyrat në tersi, në mënyrë profesionale, nga sfera e specializimit të tij;
 • Zbaton procedurat për hartimin e dokumenteve të planifikimit urban dhe hapësinor;
 • Koordinon dhe harmonizon dokumentet e planifikimit hapësinor të nivelit komunal me atë qendror përkatësisht me Planin hapësinor të Kosovës;
 • Bashkëpunon në hartimin e dokumentacionit lidhur me planifikimin hapësinor, si të Planit zhvillimor komunal, Planit zhvillimor urban, planeve rregulluese urbane brenda territorit të komunës;
 • Ndihmon shefin e sektorit në të gjitha punët nga përgjegjësia e sektorit për të cilin është përgjigjes;
 • Shkëmben informata lidhur me zhvillimin e punës në fusha me interes të përbashkët brenda dhe jashtë institucionit;
 • Mban evidencë për lëndët që i pranon, i përfundon ato dhe i dorëzon për arkivim;
 • Përcjell dhe zbaton rregullativën ligjore nga lëmi i planifikimit hapësinor;
 • Në raste të caktuara del në terren për shikim dhe incizim të gjendjes faktike;
 • Kryen edhe punë të tjera nga përgjegjësia e sektorit, që i cakton drejtori i Drejtorisë.
 1. Kërkesat e përgjithshme për pranim
 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij ligji.
 1. Kërkesat e përgjithshme formale
 • Arsimimi i kërkuar: Diplomë/a të studimeve universitare me të paktën 180 kredi/ECTS.
 • Kualifikime të posaçme formale: Fakulteti i Planifikimit, Arkitekturës;
 • Përvoja e punës e kërkuar: Së paku dy (2) vite përvojë pune profesionale në fushën për të cilën zhvillohet procedura për plotësimin e pozitës së lirë të punës.

Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme

 • Njohuri profesionale specifike në fushën e planifikimit, të fituara përmes arsimimit dhe trajnimeve të ndryshme;
 • Aftësi në përdorimin e veglave të punës siç janë: Auto Desk, GIS, Archi Cad, Microsoft Office, ndërsa njohuri tjera si Adobe Photoshop/ Illustrator do të jetë vlerë e shtuar;
 • Aftësi për te punuar me vet iniciativë ne kuadër te planeve dhe proceduarve te përcaktuara;
 • Shkathtësi te mira te komunikimit, përfshire aftësi për të dhënë udhëzime;


 1. Mënyra e aplikimit

Përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net)

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve
 • Kopje të vlerësimeve të punës për dy vitet e fundit
 • Dokument që dëshmon se nuk keni ndonjë masë disiplinore që nuk është shuar ende
 • Certifikate nga Gjykata qe nuk jeni nen hetime (jo me e vjeter se nga data e shpalljes se ketij konkursi).
 1. Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve
 • Testimi me shkrim
 • Vlerësimi i biografisë
 • Intervistë

. Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen

Ligji për zyrtar publik 06/L-114

Ligjet nga Drejtoria përkatse

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët

Përmes email dhe portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net)

 1. Shpallja e rezultateve përfundimtare
 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike.

Të dhëna shtesë:

VËREJTJE:

Koeficienti i përcaktuar për këtë konkurs është subjekt i harmonizimit konform ligjit të ri të pagave kurdo që hynë në fuqi ky ligj!

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj.

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

Apliko këtu