www.ofertapune.net Zahtev za Iskazivanje Zainteresovanosti (Konsultantske Usluge - Individualni Konsultant) | PunaIme

Zahtev za Iskazivanje Zainteresovanosti (Konsultantske Usluge – Individualni Konsultant)

Kompania

Fondi Kosovar për Garanci Kreditore

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

15-03-2023

Data e perfundimit

29-03-2023

Kategoritë

ZAHTEV ZA ISKAZIVANJE ZAINTERESOVANOSTI

(KONSULTANTSKE USLUGE – INDIVIDUALNI KONSULTANT)

DRŽAVA – Kosovo

NAZIV PROJEKTA– Projekat za jačanje finansijskog sektora,

IDA Kredit Br. 6416-XK

ID Br.  projekta165147

NAZIV ZADUŽENJA: Okvir operativnog rizika – Konsultant)

Referentni broj: ESSP-IC-CS-011

 

                                                                  Datum: 15. mart 2023.

 

Osnovne informacije

Kosovski fond za kreditne garancije (KCGF) je nezavisno pravno lice osnovano zakonom kako bi se zadovoljila potreba za povećanim pristupom finansijama za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) na Kosovu radi otvaranja radnih mesta, povećanja lokalne proizvodnje i usluge sa dodatnom vrednošću, poboljšanja trgovinskog bilansa i poboljšanja mogućnosti finansiranja za MMSP.

Vlada Kosova (VK) je dobila kredit od Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA) u iznosu od 22,3 miliona evra (ekvivalentno 25 miliona dolara) za finansiranje Projekta za jačanje finansijskog sektora, za koji se očekuje da će biti sproveden u periodu od tri godine. Projekat ima za cilj da pomogne VK da poboljša pristup finansijama za mikro, mala i srednja preduzeća jačanjem finansijskih i tehničkih kapaciteta Kosovskog fonda za kreditne garancije.

Opis radnih odgovornosti:

Ovaj zadatak ima za cilj da definiše kriterijume za angažovanje profesionalnog konsultanta koji će identifikovati, proceniti, meriti i predložiti mere za ublažavanje operativnih rizika svojstvenih aktivnostima KCGF, za smanjenje rizika i poboljšanje procesa i kontrole.

Prema ugovoru, Konsultant treba da izvršava sledeće radnje:

Sprovesti intervjue sa svim relevantnim zainteresovanim akterima u KCGF za identifikaciju i utvrđivanje relevantnih rizika u aktivnostima KCGF-a, odnosno tim će:

 • Proceniti aktivnosti/operacije KCGF i izraziti mišljenje o sistemima unutrašnjih kontrola prema šablonu rizika samoprocene (SART);
 • Identifikovati i utvrditi vrste rizika u aktivnostima KCGF;
 • Izgraditi platformu baze podataka o događajima rizika;
 • Proceniti svaku vrstu rizika u aktivnostima KCGF;
 • Rangirati rizike u skladu sa njihovom relativnom težinom (napraviti „toplotnu mapu“ rizika);
 • Odrediti odgovarajuću sklonost riziku ili nivo izloženosti riziku;
 • Stvoriti mehanizam za smanjenje verovatnoće nepredviđenih događaja;
 • Razviti okvir (proceduru) koji definiše:
  • proces identifikacije, evaluacije i ublažavanja operativnih rizika;
  • proces praćenja operativnih rizika sa rokovima za pregled i kontrolu implementacije.  

Konkretnije:

Konsultant je odgovoran za izradu SART-a za identifikaciju postojećih i potencijalnih rizika. Takva identifikacija se može obaviti intervjuisanjem osoblja KCGF-a i članova odbora u nekim, ali ne ograničavajući se na sledeća polja:

 • Finansijski rizici
  • Rizici u vezi sa garancijama;
  • Rizici u vezi sa likvidnošću;  
  • Rizici u vezi sa kapitalnim investicijama;
  • Ostali rizici koje bi konsultant mogao da identifikuje.
 • Strateški rizici i rizici za reputaciju ili biznis
  • Rizici u vezi sa realizacijom poslovnih ciljeva;
  • Konkurencija;
  • Rizici u vezi sa javnošću i odnosom sa medijima;
  • Rizici u vezi sa reputacijom;
  • Ostali rizici koje bi konsultant mogao da identifikuje.
 • Klimatski rizici
  • Sektori koji su pogođeni klimatskim rizicima;
  • Potencijalni gubici u portfelju KCGF.
 • Operativni rizici
  • Prevara, krađa, prevara, sajber bezbednost, integritet tehnoloških sistema i drugo iz oblasti IT;
  • Požar, poplava, šteta od vode, nestanak struje;
  • Rizici vezani za Covid i pandemiju/epidemiju/endemske bolesti;
  • Rizici u vezi sa spoljnim uslugama;
  • Rizici u vezi sa pružaocima usluga;
  • Bezbednost i zdravlje na radu;
  • Rizici u vezi sa iznenadnim gubitkom člana odbora i osoblja;
  • Rizici u vezi sa zakonom o radu i ugovorima o radu;
  • Sukob interesa;
  • Drugi rizici koje bi konsultant mogao da identifikuje.
 • Usklađenost i poštovanje zakonodavstva
  • Zakonski, regulatorno i ugovorno (što obuhvata i ugovore sa zainteresovanim akterima i donatorima);
  • Ostali rizici koje bi konsultant mogao da identifikuje.
 • Rizici na nivou Odbora
  • Svi potencijalni rizici koji bi se mogli identifikovati u ovoj oblasti.

Konsultant će proceniti proces, ljude, sistem (IT), sporazume i druge spoljne faktore rizika.

Konsultant treba da pripremi bazu podataka o događajima rizika koja identifikuje potencijalne rizike (istorija nastalih ili potencijalnih incidenata unutar KCGF). Kada konsultant identifikuje potencijalne rizike, treba ga uzeti u obzir istoriju nastalih ili potencijalnih incidenata. Trebalo bi uzeti u obzir pregled slučajnih i pokretačkih faktora svakog incidenta.

Konsultant treba da klasifikuje inherentni rizik u smislu verovatnoće da će rizik postati stvaran, a ako se dogodi, treba ga klasifikovati kao nizak, srednji ili visok.

Konsultant treba da opiše mehanizam kontrole kako bi se smanjio uticaj ili verovatnoća da rizik postane opasnost za organizaciju. Zato konsultant treba da predloži radnju koja izbegava inherentni rizik i ublažava preostali rizik, vlasnike procesa i predloženi vremenski okvir. Za preostali rizik, konsultant treba da obezbedi metodologiju za izračunavanje rezervi za očekivane operativne gubitke.

Konsultant treba da pripremi proceduru kojom se definiše proces procene rizika, tretman/kontrola rizika i praćenje rizika u ponovljenom ciklusu.

Kvalifikacije i veštine:

Konsultant treba da ispuni sledeće zahteve:

 • Diplomu (“Bačelor“) iz ekonomije ili srodnih oblasti. Poželjni su sertifikati za upravljanje operativnim rizikom;
 • Najmanje pet (5) godina profesionalnog iskustva u bankarskom sektoru, tačnije u odeljenju za rizike;
 • Potrebno je poznavanje engleskog jezika;
 • CV i motivaciono pismo;
 • Diplome, sertifikati i druga relevantna dokumenta vezana za njegovo/njeno iskustvo;

Trajanje i raspored plaćanja

Konsultant će biti honorarna pozicija u okviru projekta. Konsultant će pružati usluge ukupno 60 dana (17. april 2023 – 31. avgust 2023). Zaposlenje konsultanta uvek je podložno zadovoljstvu.

Izveštavanje

Konsultant će izveštavati koordinatora projekta/upravnog direktora KCGF-a i dostavljati mesečne vremenske tabele kako bi se obračunalo za stvarno odrađene dane tokom kalendarskog meseca.

Proces selekcije

Proces selekcije će biti zasnovan na sledećim kriterijumima:

Relevantno radno iskustvo                                                                              (70%)

Relevantan nivo obrazovanja                                                                          (30%)

Konsultant će biti izabran u skladu sa procedurama Svetske banke: Pravilnik o nabavkama za zajmoprimce finansiranja investicionih projekata (IPF), jul 2016, revidiran u novembru 2017, nakon otvorenog konkursnog procesa selekcije.

Zainteresovani individualni konsultanti mogu da dobiju dodatne informacije na dole navedenoj adresi tokom radnog vremena: 08:00 – 16:00 sati (od ponedeljka do petka).

Iskazivanje zainteresovanosti mora da bude dostavljeno u pisanoj formi ili putem e-maila, na dole navedenu adresu do 29. marta 2023. godine.

Kosovski fond za kreditne garancije (Kosovo Credit Guarantee Fund), KCGF

Adresa: Njazi Alishani br.5                              

10000 Priština, Kosovo

E-mail: [email protected]

 

Apliko këtu