www.ofertapune.net Vende të lira të punës (9) | PunaIme

Vende të lira të punës (9)

Kompania

Komuna e Malishevës

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Malishevë

Data e publikimit

28/07/2020

Data e perfundimit

10-08-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

Në bazë të nenit 8, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të Punës, nr. O3IL-212,( Gazeta Zyrtare e
Republikës së Kosovës, Nr.9012010), Neni 5 pikës c. të Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës it Administrativ ( MPMS) Nr.0712017 për rregullimin e Procedurave të Konkursit Publik Neni 4. Udhëzimit Administrativ MASHT Nr. 1012018 datë: 20.07.2018 Për Normativin Mbi Kuadrin Profesional

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të punes
Viti shkollor 2020/2021.

Nr. | Niveli | Shkolla | Pozita | Vendi i lire/zëvendësim | Numri i pozitave | orë

1) SHFMU” Naim Frashëri” në Banjë Mësim Klasorë Zëvendësimi lehonisë 1 20
2) SHFMU ”Dëshmoret e Kombit” Ngucat Mësim Klasorë Zëvendësim I Iehonisë 1 20
3) SHFMU” Kajtaz Ramadani” Kijevë Mësim Klasorë Zëvendësim i lehonisë 1 20
4) SHFMU” Kajtaz Ramadani” Stapanicë Mësim Klasorë Zëvendësim I lehonisë 1 20
5) SHFMU” Kajtaz Ramadani” Gullboc Mësim Klasorë Vendi lirë 1 20
6) SHFMU” Hasan Prishtina” Terpezë Mësim Klasor Vendi i lirë 1 20
7) SHFMU” Hilmi Hoti” në Carrallukë Edukatë Muzikore Vendi ilirë 1 8
*) SHFMU” Ramadan Morina” Damanek Gjuhë angleze Vendi lirë 1 14
9 Gjimnazi” Hamdi Berisha” në Malishevë Shtëpiak/mjeshtër Vend i lire 1 40

Aplikacionit i bashkëngjiten këto dokumente:

  • Dokumenti personal (letërnjoftimi ose pasaporta)
  • Diplomat e kualifikimit (ose certifikatat), certifikatat në vend të diplomës jo më të vjetra se gjashtë muaj.
  • Formulari i aplikimit
  • Rezymeja personale (CV)
  • Certifikata që nuk jeni nen hetime
  • Dëshmitë e përvojës në institucionet arsimore ( nëse ka)
  • Certifikata e lindjes

Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve të stafit mësimor

Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet në bazë të kritereve të përcaktuara me akte juridike që e
fushën e arsimit parauniversitar (Ligji Nr 047L-032 dhe , Ligji Nr. 037L-068) dhe në përputhje
me Udhëzimin Administrativ përkatës të MASHT-it (UA Nr 1072018) si dhe procedurave të përcaktuara me kornizën ligjore për rregullimin e marrëdhënies së punës në sektorin publik.

Afati dhe mënyra e aplikimit

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e shpalljes së konkursit në mjetet e informimit publik, duke filluar nga data e publikimit më: 27.07.2020 deri më datën: 10.08.2020

Shpallja e plote e punes.