www.ofertapune.net Vende të lira të punës (10) | PunaIme

Vende të lira të punës (10)

Kompania

Komuna e Deçanit

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Deçan

Data e publikimit

28/08/2020

Data e perfundimit

10-09-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

Në bazë të nenit 8, paragrafi I dhe 2 të Ligjit të Punës, nr. 0311-212,( Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr.90.2010), Neni 5 pikës c. të Ligjit-për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, nr. 031L-068, Udhëzimit Administrativ ( MPMS)Nr.0712017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit Publik Neni 4. Udhëzimit Administrativ MASHT Nr. 1002018 datë: 20.07.2018. Për Normativin Mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm, Udhëzimit Administrativ MASHT Nr. 05:2015 Normativi Për Mësimdhënësit e Arsimit Profesional, dhe kërkesave nga Departamenti për Politika i Arsimit Parauniversitar në MASHT Drejtoria për Arsim shpallë:

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të punës

Nr. Niveli, Shkolla Pozita Vendi Lirë (Zëvendësimi Kohë të Caktuar) Numri i pozitave
1 Gjimnazi Vëllezërit Frashëri” Deçan Mësimdhënës/e Gjeografisë (Rishpallje) Vendi Lirë 1
2 SHFMU “Dëshmorët e Vokshit” Pobergjë ) Mësues/e Klase (Rishpallje) Zëvendësim Lehonic I
3 SHFMU ”’Isa Boletini” Isniq Mësimdhënës/e Kimisë (Rishpallje) Kohë të Caktuar 1
4 SHFMU ”Maxhun Çekaj” Irzniq Mësimdhënës/e Teknologjisë (16 orë) J Zëvendësim Lehonie 1
(Rishpallje)
5 SHFMU “Faik Konica” Ratishë Mësimdhënës/e Matematikës (Rishpallje) ) Vendi Lirë (15 orë) 1
6 SHFMU ”Esad Mekuli” Maznik Mësimdhënës/e Matematikës (Rishpallje) ) Vendi Lirë (15 orë) 1
7 SHFMU “Ardhmëria” Beleg. Punëtorë Teknik (Rishpallje) Vend i Lirë 1
8 SHFMU “Dëshmorët e Kombit” Strellc i Ulët Punëtorë Teknik Vendi Lirë 1
9 SHFMU ” Lan Seli Lumbardh Mësues Klase Zëvendësim Lehonie 1
10 SHFMU “Lidhja e Prizrenit” Deçan Mësimdhënës ie Teknologjisë Zëvendësim Lehonie 1

Aplikacionit i bashkëngjiten këto dokumente: Formulari i aplikimit, Rezymeja personale (CV): Dokumenti personal/letërnjoftimi ose Pasaporta), Diplomat e kualifikimit (ose certifikatat), certifikatat në vend të diplomës jo më të vjetra se gjashtë muaj, Trajnime (nëse ka), Vërtetimin e përvojës së punës (nëse ka), Certifikata që nuk jeni nën hetime, Certifikata e lindjes, Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të kenë diplomat e nostrifikuara në MASHT.

Kriteret e kualifikimit për punëtor teknik: shkollimi bazik.

Formularin i Aplikimit për Punësime shkarko këtu.

Lista e ngushtë c aplikantëve që ftohen për intervistë dhe orari i intervistave publikohet në web- faqen e Komunës së Deçanit.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë kopje, (kualifikimet universitarë duhet të jenë të noterizuara të noteri), dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen me rastin e intervistës.

Afati dhe mënyra e aplikimit: Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e shpalljes së konkursit në mjetet e informimit publik dhe faqen zyrtare të komunës së Deçanit, duke filluar nga data e publikimit më: 27.08.2020 më datën: 10.09.2020. Aplikacioni i kompletuar (me të
gjitha dokumentet e kërkuara) duhet të dorëzohet përmes protokollit, përkatësisht përmes zyrës së DKA-së — Zyra Nr. 52 (Kati-IlI-të), në objektin c Komunës së Deçanit.

⇒ Shpallja e plote.