www.ofertapune.net Vende të lira pune | PunaIme

Vende të lira pune

Kompania

NLB Banka

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

29-11-2022

Data e perfundimit

29-05-2023

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Banka

NLB Banka sh. a., me seli në Prishtinë, SHPALL

KONKURS për zgjedhjen e kandidatëve për vendet e punës:

 • Zyrtar i lartë për siguri të teknologjisë së informacionit në Divizionin për Teknologji të Informacionit (një vend pune)
 • Zyrtar i lartë për administrim të rrjetës në Divizionin për Teknologji të Informacionit (një vend pune);
 1. Zyrtar i lartë për siguri të teknologjisë së informacionit

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

 • Diploma universitare në shkenca kompjuterike ose lëmi të ngjashme është përparësi;
 • Posedimi i ndonjërës nga certifikatat e pranueshme ndërkombëtarësh ne lëmine e IT sigurisë apo sigurisë kibernetike është përparësi;
 • Njohuri të sisteme operative Windows dhe Linux.
 • Njohuri bazike te bazave të të dhënave, fokus të veçantë në MS SQL Server
 • Njohuri mbi rrjetat kompjuterike;
 • Njohuri në përdorimin e veglave te sigurisë,
 • Njohuri te teknologjive për virtualizim (vmware)
 • Njohuri mbi web serverët e bazuar ne IIS dhe Apache;
 • Aftësi analitike për zbulimin e sulmeve dhe reagimin ne rast te incidenteve te sigurisë;
 • Së paku 3 vjet përvojë pune, në punët dhe detyrat e ngjashme me përshkrimin e detyrave për këtë vend te punës;
 • Aftësi të mira komunikuese;
 • Obligohet njohja e gjuhës angleze.

PËRSHKRIMI I DETYRAVE TË VENDIT TË PUNËS

 • Zhvillimi i kontrolleve specifike dhe efikase të sigurisë për sistemet aplikative, rrjeta, qendrën e te dhënave dhe pajisjet;
 • Planifikimi dhe implementimi i sistemeve të sigurisë në aplikacione, pajisje dhe komponentë tjera te infrastrukturës se TI-së;
 • Hulumtimi dhe gjetja e mënyrave më të mira per sigurim te infrastrukturës së TI-së.
 • Monitorimi për ndërhyrjet dhe sulmet eventuale te jashtme dhe të brendshme, në sistemin informativ te Bankës përmes veglave përkatëse (SIEM dhe vegla tjera te specializuara);
 • Kryerja e detyrave në kuadër të Qendrës Operative te Sigurisë.
 • Kryerja e rregullt e skanimeve të sigurisë se elementeve te sistemit te informacionit të Bankës.
 • Përgatitja e raportit dhe planit të veprimit  dhe monitorimi i eliminimit të dobësive të identifikuara nga skanimet e sigurisë;
 • Përcjellja e shkeljes së rregullave të sigurisë dhe ndërmarrja e veprimeve përmirësuese;
 • Rishikimi dhe vlerësimi i politikave te sigurisë dhe propozimi i përmirësimeve të mundshme;
 • Përgatitja dhe përcjellja e zbatimit të politikave të sigurisë nga ana e të punësuarve;
 • Testimi i arkitekturës së sigurisë me qellim të përcaktimit të nivelit të sigurisë dhe identifikimin e pikave të mundshme të ndërhyrjeve të paautorizuara në sistem;
 • Administrimi i zgjidhjeve te sigurisë (firewall, Endpoint Anti Malware Protection , Web application firewall, vulnerability management, data loss prevention, …)
 • Pjesëmarrja në implementim të projekteve dhe zhvillimeve në fushën e sigurisë së infrastrukturës se TI-së;
 • Kryerja e punëve tjera nga fushëveprimi i vendit te punës sipas urdhrit të udhëheqësit të drejtpërdrejt.

 1. Zyrtar i lartë për administrim të rrjetës

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

 • Diploma universitare në shkenca kompjuterike ose lëmi të ngjashme është përparësi;
 • Së paku 2 vjet përvojë pune, në punët dhe detyrat e ngjashme me përshkrimin e detyrave për këtë vend te punës;
 • Posedimi i ndonjërës nga certifikatat e pranueshme ndërkombëtarësh ne lëmine e rrjetave kompjuterike është përparësi;
 • Aftësi të mira komunikuese;
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze.

PËRSHKRIMI I DETYRAVE TË VENDIT TË PUNËS

 • Instalimi dhe përkrahja për rrjetat LAN, WAN, internet, intranet dhe ekstranet.
 • Instalimi dhe mirëmbajtja e harduerit dhe softuerit te rrjetës.
 • Administrimi i infrastrukturës komunikuese (pajisjeve dhe lidhjeve), sigurisë, qasjes, vazhdimësisë se afarizmit, përfomances, zhvillimit dhe testimit;
 • Diagnostifikimi dhe rekomandimi i zgjidhjeve për problemet e paraqitura në lan/wan;
 • Zhvillimi, dizajnimi dhe implementimi i procedurave operative në qasjen ndaj serviseve të rrjetit;
 • Kryerja e arkivimeve periodike të konfiguracionit të pajisjeve komunikuese;
 • Instalimi i softuerit për përmirësim dhe avancim të sistemeve operative në pajisjet komunikuese;
 • Monitorimi dhe mirëmbajtja e sigurisë së qasjes ndaj resurseve të rrjetit dhe pajisjeve komunikuese;
 • Vlerësimi dhe modifikimi i performancës së sistemit.
 • Vlerësimi, rekomandimi dhe testimi i procedurave të reja, i softuerit dhe harduerit;
 • Monitorimi i përfomancave lan/wan, rimëkëmbja nga katastrofat në rast nevoje;
 • Rekomandimi i ndryshimeve dhe avancimeve të servisit, me qëllim të uljes së shpenzimeve operative;
 • Këshillimi i ekipit zhvillimor sa i përket shfrytëzimit efikas të gjuhëve programore për qasje ndaj resurseve të rrjetit, këshillimi në rast të problemeve dhe çështjeve të tjera në lidhje me qasjen e menaxhimit me resurset e rrjeteve;
 • Krijimi, grumbullimi dhe mirëmbajtja e dokumentacionit për pajisjet e rrjetit, softuerët dhe konfigurimet;
 • Mirëmbajtja e integritetit dhe sigurisë se rrjetës përmes definimit dhe zbatimit te politikave dhe monitorimit te qasjes në rrjet
 • Përcjellja e teknologjive, zgjidhjeve dhe sistemeve në segmentin e rrjeteve lan/wan;
 • Kryerja e punëve dhe detyrave tjera sipas urdhrit të udhëheqësit më të lartë.

MËNYRA E APLIKIMIT

Nevojitet vetëm të dërgoni CV-në, një kopje të kualifikimit shkollor dhe të letërnjoftimit në e-mail [email protected] dhe atë, deri më 7 dhjetor 2022. Me rastin e aplikimit, ju lutemi, të shkruani emërtimin e pozitës për të cilin aplikoni. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Apliko këtu