www.ofertapune.net Specialist (175) Farmacist (1) | PunaIme

Specialist (175) Farmacist (1)

Kompania

Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK)

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Rajonale

Data e publikimit

21/11/2020

Data e perfundimit

02-12-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Shëndetësi

Në bazë të nenit 67 par. 1, 3.2, 5, 6, 7 nenit 68 par. 3, 4, 5, 7 nenit 69 par. 1 të Ligjit Nr.06/L-114 për Zyrtarët Publikë, nenit 13 paragrafi 1 dhe 3 të Statutit të Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar e Kosovës, si dhe nenit 62 paragrafi 6 të Ligjit Nr. 04/L-125 për Shëndetësi, SHSKUK shpallë:

KONKURS

Institucioni: Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK)

Njësia 1: Qendra Klinike Universitare e Kosovës (QKUK)
Nr. i Referencës: SHSKUK-QKUK- 11/2020-01/58

Nr. | Titulli i vendit të punës | Klinika / Shërbimi | Pozita të kërkuara
1 | Specialist i Semundjeve Ngjitëse | Klinika e Infektives | 1
2 | Specialist i Kardiokirurgjisë | Klinika e Kardikirurgjisë me Kardiologji Invazive | 2
3 | Specialist Kirurgjisë së Fëmijeve | Klinika e Kirurgjisë së Fëmijëve | 1
4 | Specialist i Neurokirurgjisë | Klinika e Neurokirurgjisë | 1
5 | Specialist i Urologjisë | Klinika e UroJogjisë | 1
6 | Specialist i Kirurgjisë Plastike | Klinika e Kirurgjisë Plastike | 3
7 | Specialist i Kirurgjisë Vaskulare | Klinika e Kirurgjisë Vaskulare | 2
8 | Specialist i ORL-së | Klinika e ORL-së | 1
9 | Specialist i Oftalmologjisë | Klinika e Syve | 2
10 | Specialist i Gjinekologjisë me Obstetrikë | Klinika e Gjinkologjisë me Obstetrikë | 3
11 | Specialist i Neonatologjisë | Klinika e Neonatologjisë | 1
12 | Specialist i Pediatrisë | Klinika e Pediatrisë | 3
13 | Specialist i Kardiologjisë | Klinika e Kardiologjisë | 5
14 | Specialist i Nefrologjisë | Klinika e Nefrologjisë | 1
15 | Specialist i Gastroenterologjisë | Klinika e Gastroenterologjisë | 2
16 | Specialist i Endokrinologjisë | Klinika e Endokrinologjisë | 2
17 | Specialist i Reumatologjisë | Klinika e Reumatologjisë | 3
18 | Specialist i Neurologjisë | Klinika e Neurolpgjisë | 2
19 | Specialist i Psikiatrisë | Klinika e Psikiatrisë | 2
20 | Specialist i Psikiatrisë së Fëmijëve | Klinika e Psikiatrisë | 2
21 | Specialist i Anestezionit | Klinika e Anestezionit | 2
22 | Specialist i Fiziatrisë | Klinika e Fiziatrisë | 2
23 | Specialist i Pulmologjisë | Klinika e Pulmologjise | 2
24 | Specialist i Mjekësisë Emergjente | Klinika Emergjente | 1
25 | Specialist i Onkologjisë | Instituti i Onkologjisë | 1
26 | Specialist i Radiologjisë | Klinika e Radiologjisë | 2
27 | Specialist i Mikrobiologjisë | Shërbimi i Mikrobiologjisë Klinike | 3
28 | Specialist i Toksikologjisë | QKUK | 2
29 | Specialist i Dermatovenerologji | Klinika e Dermatologjisë | 3
30 | Farmacist | Barnatore Qendrore | 1

Përshkrimi i punës për pozitat e kërkuara në QKUK

Raporton: Shefit të Repartit
Kohëzgjatja e kontratës: Për kohë të pa caktuar
Periudha provuese: Tre muaj (90 ditë)
Koeficienti i pagës: 8.4
Orari  i punës: 40 ore ne javë dhe puhë me kujdestari

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 • Kryen vizita të rregullta dhe punë brenda spitalore dhe ambulantore, sipas orarit të punës;
 • Kryen konsultime dhe vizita në repartet tjera sipas nevojës;
 • Kryen triazhin e pacientëve dhe sipas nevojës i pranon në spital;
 • Kryen ekzaminimin mjekësor të pacientit, mbledh të dhëna për sëmundjen (diagnostifikim) dhe përcakton diagnozën;
 • Përcakton dhe kryen trajtimin (terapinë) për sëmundjet e zbuluara, çrregullimet ose lëndimet;
 • Dokumenton ekzaminimet e vazhdueshme mjekësore të pacientit, gjetjet, diagnozat dhe trajtiinine përshkruar, si dhe kujdeset për trajtimin e pacientëve;
 • Monitoron dhe vlerëson efektet e trajtimit terapeutik;
 • Bën punë kërkimore dhe ofron propozime të trajtimit sipas doktrinave profesionale; Merr pjesë në trajtimin e pacientëve me bazë ekipore – konziliare;
 • Merr pjesë në eduklmin e mjekëve dhe bashkëpunëtorëve të tjerë profesionalë në specializim ose përgjatë edukimit të vazhdueshëm profesional të tyre;
 • Organizon interveniinin e shpejtë, vendosjen e terapisë urgjente të të sëmurëve të rëndë;
 • Regjistron të gjitha të dhënat në sistemin e informimit shëndetësor (SISh);
 • Përgatit fletëdaljen (fletëlëshimin) për pacientët e hospitalizuar dhe raportin mjekësor për pacientët ambulantorë;
 • Ushtron detyra plotësuese profesionale e menaxhuese, sipas nevojës dhe kërkesave të menaxhmentit;
 • Respekton kodin e mirësjelljes, kujdesit dhe respektimit të pacientit dhe personelit;
 • Ofron këshilla profesionale me shkrim e me gojë rreth trajtimit të pacientit dhe përcaktimit të terapisë ditore;
 • Përcakton radhën dhe planin e ekzaminimeve kliniko-laboratorike;
 • Bën kërkesa për vizita plotësuese-konsultative;
 • Mbikqyr realizimin e detyrave ditore të punës së stafit;
 • Jep mendime profesionale në punën e komisioneve të ndryshme;
 • Monitoron punën dhe merr masa në rast të devijimit nga doktrina profesionale ose shkelja e kodit të deontologjisë mjekësore;
 • Në përfundimin e ditës së punës kalon informatat te stafi kujdestarë për ngjarjet dhe gjendjen e pacientëve;
 • Bashkëpunon me shërbime të tjera profesionale në institucion;
 • Monitoron zhvillimine profesionit me synim niajtjen dhe përmirësimin e nivelit të ekspertizës dhe transferimin e informacionit në lidhje me ngjarjet në profesion;
 • Përgatit materialet dhe mjetet e punës për përdorim dhe intervenim;
 • Kujdeset dhe mirëmban pajisjet dhe mjetet e punës gjatë përdorimit;
 • Mbron pronën e punës nga vjedhja, zhdukja, dëmtimi apo shkatërriini;
 • Ruan konfidencialitet të plotë për qështjet që kanë të bëjnë me trajtimin e pacientit apo punën e institucionit, përvec në rastet kur autorizohet me shkrim, në përputhje me rregullat institucionale;
 • Kujdeset për ruajtjen e rendit në vendin e punës.
 • Kryen të gjitha punët profesionale speeifike specialistike dhe subspecialistike sipas lëmisë ku është duke punuar,;
 • Merr pjesë në vizita konsultative, konziliare dhe të tjera;
 • Bën trajtimin e të sëmurëve sipas protokoleve klinike në fuqi;
 • Kryen ekzaminime diagnostike etj.
 • Cdo herë pas kujdestarisë raporton tek mbikqyrësi i drejtpërdrejt;
 • Përgatit raporte periodike për mbikqyrësin e drejtpërdrejtë, apo sipas kërkesës së menaxhmentit të klinikës.

Kualifikimi (shkollimi) dhe dokumentet e kërkuara:

Për pozitat në QKUK, përparësi kanë kandidatët të cilët janë staf i rregullt në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”. Në mungesë të tyre pranohen specialistë që nuk janë staf akadeinik.

 • Arsimi universitar/ Fakulteti i Mjekësisë (Diploma, Certifikata e notave);
 • Shkollimi speeialistik/sub specialistik (licenca-kopje);
 • Anëtarësimi në regjistrin e mjekëve (Oda e mjekëve të Kosovës);
 • Vendimi apo kontrata me Fakultetin e Mjekësisë UP (për stalin e rregullt akademik)
 • Njohja e gjuhës angleze (e preferuar);
 • Njohuri për të punuar me kompjuter dhe mjete softueri (Word, Excel, ose të tjera)
 • Shkathtësi organizative dhe komunikimi
 • Certifikatë që nuk jeni i dënuar ose nën hetime lëshuar nga gjykata kompetente – (origjinal pasi të pranoheni në punë)
 • Letëmjoftim — (kopje)
 • Certifikatë e vendbanimit jo më e vjetër se 3 muaj (origjinal);
 • Mund të sillni edhe dëshmi tjera të aftësimit profesional dhe akademik;

Njësia 2; Spitali i Përgjithshëm në Prizren
Nr. i Referencës: SHSKUK-SPPZ- 11/2020-01/17

Nr. | Titulli i vendit të punës | Reparti/Shërbimi | Pozita të kërkuara
1 | Specialist i Kirurgjisë së Fëmijëve | Reparti i Kirurgjisë së Fëmijëve | 2
2 | Specialist i Gjinekologjisë me Obstetrikë | Reaprti i Gjinekologjisë | 2
3 | Specialist i Gastroenterologjisë | Reparti i Internos | 2
4 | Specialist i Endokrinologjisë | Reparti i Internos | 1
5 | Specialist i Reumatologjisë | Reparti i Internos | 2
6 | Specialist i Neurologjisë | Reparti i Neurologjisë | 2
7 | Specialist i Pulmologjisë | Reparti i Pulmologjisë | 1
8 | Specialist i Kirurgjisë Maksillofaciale | Reparti i Kirurgjisë Maksillofaciale | 3
9 | Specialist i Internos | Reparti i Internos | 1

Njësia 3;  Spitali i Përgjithshëm në Pejë
Nr. i Referencës:  SHSKUK-SPPJ- 11/2020-01/15

Nr. | Titulli i vendit të punës | Reparti/Shërbimi | Pozita të kërkuara
1 |  Specialist i Semundjeve Ngjitëse | Reparti i Infektivës | 1
2 | Specialist i Kirurgjisë të Përgjithshmë apo Abdominale | Reparti i Kirurgjisë | 1
3 | Specialist i Oftalmologjisë | Reparti i Syve | 1
4 | Specialist i Gjinekologjisë | Reparti i Gjinekologjise | 1
5 | Specialist i Biokimisë | Laborator | 1
6 | Specialist i Pediatrisë | Reparti i Pediatrise | 2
7 | Specialist i Endokrinologjisë | Reparti i Internos | 2
8 | Specialist i Ortopedisë | Reparti i Ortopedise | 1
9 | Specialist i Dermatovenerologjisë | Reparti i Dermatologjise | 2
10 | Specialist i Kirurgjisë Maksillofaciale | Reparti i Kirurgjise Maksillofaciale | 1
11 | Specialist i Radiologjisë | Sherbimi i Radiologjise | 1
12 | Specialist i Internos | Reparti i Internos | 1

Njësia 4;  Spitali i Përgjithshëm në Gjilan
Nr. i Referencës: SHSKUK-SPGJ- 11/2020-01/37

Nr. | Titulli i vendit të punës | Reparti/Shërbimi | Pozita të kërkuara
1 | Specialist i Kirurgjisë së Fëmijëve | Reparti i Kirurgjisë së Fëmijëve | 2
2 | Specialist i Urologjisë | Reparti i Urologjisë | 1
3 | Specilalist i Oftalmologjisë | Reparti i Syve | 2
4 | Specialist i Gjinekologjisë | Reparti i Gjinekologjisë | 5
5 | Specialist i Biokimisë | Laborator | 1
6 | Specialist i Pediatrisë | Reparti i Pediatrisë | 2
7 | Specialisti Gastroenterologjisë | Reparti i Internos | 2
8 | Specialisti Endokrinologjisë | Reparti i Internos | 2
9 | Specialist i Reumatologjisë | Reparti i Internos | 3
10 | Specialist i Neurologjisë | Reparti i Neurologjisë | 2
11 | Specialist i Ortopedisë | Reparti i Ortopedisë | 2
12 | Specialist i Dermatologjisë | Reparti i Dermatologjisë | 2
13 | Specialist i Fiziatrisë | Reparti i Fiziatrisë | 2
14 | Specialist i Kirurgjisë Maksillofaciale | Reparti i Kirurgjisë Maksillofaciale | 3
15 | Specialist i Radiologjisë | Sherbimi i Radiologjisë | 1
16 | Specialist i Patologjisë | Sherbimi i Patologjisë | 2
17 | Specialist i Alergologjisë | Reparti i Dermatologjisë | 1
18 | Specialist i Internos | Reparti i Internos | 2

Njësia 5;  Spitali i Përgjithshëm në Vushtrri
Nr. i Referencës: SHSKUK-SPV- 1l/2020-01/2

Nr. | Titulli i vendit të punës | Reparti/Shërbimi | Pozita të kërkuara
1 | Specialist i Biokimisë | Laborator | 1
2 | Specialist i Gastroenterologjisë | Reparti i Internos | 1

Njësia 6; Spitali i Përgjithshëm në Mitrovicë
Nr. i Referencës: SHSKUK-SPMI- 11/2020-01/7

Nr. | Titulli i vendit të punës | Reparti/Shërbimi | Pozita të kërkuara
1 | Specialist i Gjinekologjisë | Reparti i Gjinekologjise | 2
2 | Specialist i Nefrologjisë | Hemodialize | 1
3 | Specialist i Reumatologjisë | Reparti i Internos | 1
4 | Specialist i Neurologjisë | Neurologjisë | 2
5 | Specialist i Patologjisë | Sherbimi i Patologjisë | 1

Njësia 7; Spitali i Përgjithshëm në Gjakovë
Nr. i Referencës: SHSKUK-SPGJA- 11/2020-01/16

Nr. | Titulli i vendit të punës | Reparti/Shërbimi | Pozita të kërkuara
1 | Specialist i Oftalmologjisë | Reparti i Syve | 2
2 | Specialist i Gjinekologjisë | Reparti i Gjinekologjisë | 2
3 | Specialist i Biokimisë | Laborator | 1
4 | Specialist i Gastroenterologjisë | Reparti i Internos | 2
5 | Specialist i Reumatologjisë | Reparti i Internos | 2
6 | Specialist i Neurologjisë | Reparti i Neurologjisë | 1
7 | Specialist i Dermatovenerologjisë | Reparti i Dermatologjisë | 2
8 | Specialist i Fiziatrisë | Reparti i Fiziatrisë | 1
9 | Specialist i Kirurgjisë Maksillofaciale | Reparti i Kirurgjisë Maksillofaciale l 1
10 | Specialist i Radiologjisë | Sherbimi i Radiologjisë | 1
11 | Specialist i internos | Reparti i Internos | 1

Njësia 8; Spitali i Përgjithshëm në Ferizaj
Nr. i Referencës:  SHSKUK-SPFR- 11/2020-01/5

Nr. | Titulli i vendit të punës | Reparti/Shërbiini | Pozita të kërkuara
1 | Specialist i Urologjisë | Reparti i Urologjisë | 1
2 | Specialist i Oftaalmologjisë | Reparti i Syve | 2
3 | Specialist i Biokiinisë | Laborator | 1
4 | Specialist i Endokrinologjisë | Reparti i Internos | 1

Njësia 9, Spitali i Përgjithshëm në Podujevë
Nr. i Referencës: SHSKUK-SPPD- 11/2020-01/16

Nr. | Titulli i vendit të punës | Reparti/Shërbimi | Pozita të kërkuara
1 | Specialist i Kirurgjisë së Përgjithshmë apo Abdoininale | Reparti i Kirurgjisë | 2
2 | Specialist i Kirurgjisë së Fëinijëve | Reparti i Kirurgjisë së Fëmijëve | 1
3 | Specialist i urologjisë | Reparti i Urologjisë | 1
4 | Specialist i Oftalmologjisë | Reparti i Syve | 1
5 | Specialist i Gjinekologjisë | Reparti i Syve | 3
6 | Specialist i Biokimisë | Laborator | 1
7 | Specialist i Pediatrisë | Reparti i Pediatrisë | 2
8 | Specialist Internist/Kardiolog | Reparti i Internos | 1
9 | Specialist Internist/Reumatolog | Reparti i Internos | 1
10 | Specialist i Neurologjisë | Reparti i Neurologjisë | 1
11 | Specialist i Radiologjisë | Sherbimi i Radiologjisë | 1
12 | Specialist i Internist/Endokrinolog | Reparti i Internos | 1
13 | Specialist i Internist/Gastroneterolog | Reparti i Internos | 1

Të punësurit për SP Podujevë do të shërbejnë në QKUK deri në funskionalizimin e Spitalit të Podujevës.

Njësia 10;  Qendra Kombëtare e Mjekësisë së Punës në Gjakovë
Nr. i Referencës: SHSKUK-QKMP- 11/2020-01/1

Nr. | Titulli i vendit të punës | Reparti/Shërbimi | Pozita të kërkuara
1 | Specialist i Radiologjisë | Sherbiini i Radiologjisë | 1

Njësia 11; Qendra Kombëtare e Mjekësisë Sportive në Prishtinë

Nr. i Referencës: SHSKUK-QKMS- 11/2020-01/1

Nr. | Titulli i vendit të punës | Reparti/Shërbimi | Pozita të kërkuara
1 | Specialist i Mjekësisë Sportive | Shërbimi Shëndetësor | 1

Përshkrimi i punës për pozitat e kërkuara në spitale dhe njësi tjera
Raporton: Shefit të Repartit
Kohëzgjatja e kontratës: Për kohë të pa caktuar
Periudha provuese: Tre muaj (90 ditë)
Koeficienti i pagës: 8.4
Orari  i punës: 40 ore ne javë dhe punë me kujdestari

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 • Kryen vizita të rregullta dhe punë brenda spitalore dhe ambulantore, sipas orarit të punës;
 • Kryen konsultime dhe vizita në repartet tjera sipas nevojës;
 • Kryen triazhin e pacientëve dhe sipas nevojës i pranon në spital;
 • Kryen ekzaminimin mjekësor të pacientit, mbledh të dhëna për sëmundjen (diagnostifikim) dhe përcakton diagnozën;
 • Përcakton dhe kryen trajtimin (terapinë) për sëmundjet e zbuluara, çrregullimet ose lëndimet;
 • Dokumenton ekzaminimet e vazhdueshme mjekësore të pacientit, gjetjet, diagnozat dhe trajtimine përshkniar, si dhe kujdeset për trajtimin e pacientëve;
 • Monitoron dhe vlerëson efektet e trajtimit terapeutik;
 • Bën punë kërkimore dhe ofron propozime të trajtimit sipas doktrinave profesionale; Merr pjesë në trajtimin e pacientëve me bazë ekipore – konziliare;
 • Merr pjesë në edukimin e mjekëve dhe bashkëpunëtorëve të tjerë profesionalë në specializim ose përgjatë edukimit të vazhdueshëm profesional të tyre;
 • Organizon intervenimin e shpejtë, vendosjen e terapisë urgjente të të sëmurëvetërëndë; Regjistron të gjitha të dhënat në sistemin e informiinit shëndetësor (SISh);
 • Përgatit fletëdaljen (fletëlëshimin) për pacientët e hospitalizuar dhe raportin mjekësor për pacientët ambulantorë;
 • Ushtron detyra plotësuese profesionale e menaxhuese, sipas nevojës dhe kërkesave të menaxhmentit;
 • Respekton kodin e mirësjelljes, kujdesit dhe respektimit të pacientit dhe personelit;
 • Ofron këshilla profesionale me shkrim e me gojë rreth trajtiinit të pacientit dhe përcaktimit të terapisë ditore;
 • Përcakton radhën dhe planin e ekzaminimeve kliniko-laboratorike; Bën kërkesa për vizita plotësuese-konsultative;
 • Mbikqyr realizimin e detyrave ditore të punës së stafit;
 • Jep mendime profesionale në punën e komisioneve të ndryshme;
 • Monitoron punën dhe merr masa në rast të devijimit nga doktrina profesionale ose shkelja e kodit të deontologjisë mjekësore;
 • Në përfundimin e ditës së punës kalon informatat te stafi kujdestarë për ngjarjet dhe gjendjen e pacientëve;
 • Bashkëpunon me shërbime të tjera profesionale në institueion;
 • Monitoron zhvillimine profesionit me synim ruajtjen dhe përmirësimin e nivelit të ekspertizës dhe transferimin e informacionit në lidhje me ngjarjet në profesion;
 • Përgatit materialet dhe mjetet e punës për përdorim dhe intervenim;
 • Kujdeset dhe mirëmban pajisjet dhe mjetet e punës gjatë përdorimit;
 • Mbron pronën e punës nga vjedhja, zhdukja, dëmtimi apo shkatërrimi;
 • Ruan konfidencialitet të plotë për çështjet që kanë të bëjnë me trajtimin e pacientit apo punën e institucionit, përveç në rastet kur autorizohet me shkrim, në përputhje me rregullat institucionale;
 • Kujdeset për ruajtjen e rendit në vendin e punës.
 • Kryen të gjitha punët profesionale specifike specialistike dhe subspecialistike sipas lëmisë ku është duke punuar,;
 • Merr pjesë në vizita konsultative, konziliare dhe të tjera;
 • Bën trajtimin e të sëmurëve sipas protokoleve klinike në fuqi;
 • Kryen ekzaminime diagnostike etj.
 • Çdo herë pas kujdestarisë raporton tek mbikqyrësi i drejtpërdrejt;
 • Përgatit raporte periodike për mbikqyrësin e drejtpërdrejtë, apo sipas kërkesës së menaxhmentit të repartit/spitalit

Kualifikimi (shkollimi) dhe dokumentet e kërkuara:

 • Arsimi universitar/ Fakulteti i Mjekësisë (Diploma, Certifikata e notave) ;
 • Shkollimi specialistik/sub specialistik (licenca-kopje);
 • Anëtarësimi në regjistrin e mjekëve (Oda e mjekëve të Kosovës);
 • Vendimi apo kontrata me Fakultetin e Mjekësisë UP (për stafin e rregullt akademik)
 • Njohja e gjuhës angleze (e preferuar);
 • Njohuri për të punuar me kompjuter dhe mjete softueri (Word, Excel, ose të tjera)
 • Shkathtësi organizative dhe komunikimi
 • Certifikatë që nuk jeni i dënuar ose nën hetime lëshuar nga gjykata kompetente – (origjinal pasi të pranoheni në punë)
 • Letëmjoftim — (kopje)
 • Certifikatë e vendbanimit jo më e vjetër se 3 muaj (origjinal);
 • Mund të sillni edhe dëshmi tjera të aftësimit profesional dhe akademik;

Për shkak të gjendjes emergjente me pandeminë Covid-19, ky konkurs publikohet vetëm ne webfaqen e SHSKUK-së dhe në tabelen e shpalljeve publike në objektin e Administratës Qendrore në SHSKUK.

Vlerësimi i kandidatëve do të bëhet nëpërmjet një testimi me shkrim dhe një interviste me gojë, në përputhje “Manualin për Mbrojtjen nga Përhapja e Covid-19”.

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim: Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, kanë mbaruar shkolliinin adekuat dhe kriteret e kërkuara me konkurs si dhe kanë aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave.

Nuk kanë të drejtë aplikimi specialistët e punësuar në institucione publike shëndetësore në Republikën e Kosovës.

Kandidatët kanë të drejtë aplikimi mahsimum për 2 vende pune për dy njësi p.sh. për një pozitë në QKUK dhe një në spitale të përgjithshme.

Procedurat e konkurimit: Konkurimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar sipas kritereve të këtij konkursi.

Data e mbylljes së konkursit: 15 dite nga data e publikimit ne web faqe dhe ne tabelen e shpallieve publike n’ë SHSKUK.

Paraqitja e kërkesave: Aplikacionet merren dhe dorëzohen në Sektorin e Burimeve Njerëzore në Administratën Qendrore në SHSKUK, në përputhje “Manualin për Mbrojtjen nga Përhapja e Covid- 19”.

Në aplikacion duhet të cekët qartë institucioni/spitali, titulli i vendit të punës dhe numri i referencës për të cilin aplikoni. Të gjitha dokumentet dhe dëshmitë profesionale t’i bashkëngjiten aplikacionit.

Aplikacionet e dërguara pas datës së mbylljes së konkursit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen.

Kandidatët të cilët aplikojnë të ofrojnë dëshmitü sipas konkursit të shpallur, për ndryshe kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e konkursit nuk do të thirren për intervistim.

⇒ Shpallja e plotë.