Praktikantë/e në Departamentin e Riskut (Alb/Eng)

Kompania

TEB Banka

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

07-06-2022

Data e perfundimit

08-08-2022

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Banka

Mundësi Praktike

TEB Sh.A është anëtare e TEB Group i cili është formuar përmes një sipërmarrjeje të përbashkët ndërmjet një prej institucioneve më të fuqishme financiare në botë, BNP Paribas, dhe një prej bankave më me reputacion në Turqi, Turk Ekonomi Bankasi. Me 14 vite që operon në Kosovë TEB Sh.A. është një nga liderët kryesorë në sektorin bankar në Kosovë.

TEB po kërkon Praktikantë/e në Departamentin e RiskutZyrën Qendrore.

Përgjegjësitë:

 • Duhet të ndihmojë në mënyrë aktive Mbikëqyrësin e Menaxhimit të Riskut për të identifikuar matjen, monitorimin dhe raportimin e rreziqeve kryesore financiare.
 • Të ndihmojë Mbikëqyrësin e Menaxhimit të Riskut për mbledhjen, analizimin, klasifikimin, monitorimin dhe raportimin e të dhënave në lidhje me rreziqeve kryesore financiare.
 • Përgatitja e raporteve të rregullta ditore për Menaxherin e Riskut dhe palët e tjera kur është e nevojshme në lidhje me temat e rrezikut financiar.
 • Sigurimi i konfidencialitetit të informacionit të marrë për Bankën tonë dhe klientët e saj.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Të jetë së paku në vitin e fundit të studimeve në administrim biznesi, ekonomi ose ekuivalente;
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera të MS Office, posaqërisht në Excel dhe Power Point;
 • Aftësi të shkëlqyera në të shkruar dhe folur të gjuhës angleze;
 • Aftësi te forta komunikimi dhe ndërpersonale;
 • I/e aftë të punojë nën presion dhe në punë ekipore.

Ofrohet kontratë praktike për periudhë 6 mujore

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com. Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Afati i fundit për aplikim është 13.06.2022. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


Internship Opportunity

TEB Sh.A is a member of TEB Group which is formed through a joint venture between one of the world’s strongest financial institutions, BNP Paribas, and one of the most reputable banks in Turkey, Turk Ekonomi Bankasi. With 14 years’ operating in Kosovo TEB Sh.A. is one of the main leaders in the banking sector in Kosovo.

TEB is now seeking for an Intern in Risk Department in Head Office.

Responsibilities:

Main responsibilities:

 • Should actively assist the Risk Management Supervisor to identify measure, monitor and report bank key financial risks.
 • Assist the Risk Management Supervisor for collecting, analysing, classifying, monitoring and reporting the data related to financial risk
 • Preparation of regular reports to the Risk Manager and others parties when necessary in regard to financial risk topics.
 • Ensuring confidentiality of obtained information on our Bank and its clients.

Qualifications required:

 • Be at least in the last year of studies in business administration, economics, or equivalent;
 • Have excellent MS Office skills, especially Excel and Power Point;
 • Excellent written and spoken English language skills;
 • Strong communication and interpersonal skills;
 • Being able to work under pressure and teamwork.

Internship contract for 6 months is being offered

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.com. For applying please refer to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/.

Deadline for applying is 13.06.2022. Not completed applications will not be considered. Only short listed candidates will be contacted.

Apliko këtu