www.ofertapune.net Praktikant në Departamentin e Modelimit të Kredive dhe Analizës së Riskut (Alb/Eng) | PunaIme

Praktikant në Departamentin e Modelimit të Kredive dhe Analizës së Riskut (Alb/Eng)

Kompania

TEB Banka

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

16-05-2023

Data e perfundimit

02-06-2023

Lloji i orarit

Intern

Kategoritë

Banka

Mundësi Praktike

TEB një ndër bankat më me renome në Kosovë është pjesë e brendit të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të BNP Paribas.

TEB po kërkon Praktikant në Departamentin e Modelimit të Kredive dhe Analizës së RiskutZyrën Qendrore.

Përgjegjësitë:

 • Të mbështesë Menaxherin në projektet dhe detyrat e dhëna dhe kryerja e detyrave në kohë dhe me saktësi dhe cilësi, nën mbikëqyrjen e Menaxherit.
 • Të mbështesë dhe marrë vendim të duhur për kredi duke siguruar të dhënat dhe raportimin e saktë
 • Të mësuarit dhe puna lidhur me mjetin e veçantë që kërkon aftësi të shkrimit dhe dizajnimit
 • Të njoftojë Menaxherin për progresin e tij dhe për pyetje të mundshme. Respektimi i orëve të punës sipas marrëveshjes
 • Punë të tjera relevante që kërkohen nga Menaxheri

Kualifikimet e kërkuara:

 • Të jetë së paku në vitin e fundit të studimeve në fakultetin Ekonomik, Statistikë, apo Menaxhment dhe Informatikë
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera të MS Office, posaqërisht të excel-it dhe Power Point
 • Të jetë analitik dhe të dijë të përdorë ndonjë mjet/program statistikor
 • Të kuptoj ekonominë, dinamikën e tregut dhe të kredive
 • Duhet të ketë opinion/njohuri rreth bankingut për Retail dhe/apo produktet kreditore
 • Te jetë i orientuar kah biznesi dhe ambicioz për t’u zhvilluar dhe të përcaktoj rregulla të biznesit
 • Të jetë i orientuar kah risku, dhe i gatshëm të punoj në analiza të detajuara dhe projekte.
 • Aftësi të shkëlqyera në të shkruar dhe folur të gjuhës angleze, njohja e gjuhës turke është një aset.

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/ Afati i fundit për aplikim është 29.05.2023. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


Internship Opportunity

TEB Sh.A is one of the most reputable banks in Kosovo and it is a part of recognized banking brand in Turkey supported by international power of BNP Paribas.

TEB is now seeking for an Intern in Credit Modeling and Risk Analysis Department in Head Office

Responsibilities:

 • Supporting Manager on the given projects and tasks, and accomplishing the tasks on time and with accuracy and quality, under supervision of the Manager.
 • Supporting proper credit decision making with providing accurate data and reporting
 • Learning and working on a special tool which requires scripting and designing abilities
 • Giving feedback to Manager for own progress and for possible questions. Obeying the working hours as agreed
 • Other related jobs requested by Manager

Qualifications required:

 • At least on last year of studies at faculty of Economics, Statistics or Management and Informatics
 • Should possess excellent MS Office skills, especially Excel and PowerPoint
 • To have good analytical skills and able to use statistical/expert tools
 • Understanding of economy, market dynamics and credits
 • Should have opinion/knowledge about retail banking and/or loan products
 • Business oriented, eager to develop and implement business rules
 • Risk oriented, eager to work for detailed studies and projects
 • Very good/excellent English in written and verbal, knowledge of Turkish language will be an asset

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.com For applying please refer to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/ Deadline for applying is 29.05.2023. Only short listed candidates will be contacted.

Apliko këtu