www.ofertapune.net Praktikant në Departamentin e Arkëtimit të Kredive në Vonesë në Zyren Qendrore (Alb/Eng) | PunaIme

Praktikant në Departamentin e Arkëtimit të Kredive në Vonesë në Zyren Qendrore (Alb/Eng)

Kompania

TEB Banka

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

11-05-2023

Data e perfundimit

29-05-2023

Lloji i orarit

Intern

Kategoritë

Banka

TEB një ndër bankat më me renome në mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të

Kosovë është pjesë e brendit të mirënjohur bankar në Turqi e BNP Paribas.

TEB po kërkon Praktikant në Departamentin e Arkëtimit të Kredive në Vonesë në Zyren Qendrore

Përgjegjësitë:

 • Menaxhimi i ekspozimeve të kredive me probleme në portofolin e tij/saj
 • Përgatit raporte me shkrim në lidhje me performance e tij / saj
 • Kontakton klientët në vonesë.
 • Ofron informata të detajuar dhe profesionale dhe shpjegim të qartë për të gjith klientët në vonese rreth shumave që duhet paguar për kreditë në vonesë.
 • Analizoni nevojat e klientëve dhe i/e këshillon ata për rëndësinë e rregullsisë në pagesa
 • Mbledh borxhet e këqija dhe përcjell kreditë me probleme në menyrë për të maksimizuar përfitimin e bankës.
 • Zbaton planin e veprimit të vendosur nga Departamenti i Arkëtimit

Kualifikimet e kërkuara:

 • Të jetë së paku në vitin e fundit të studimeve
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera të MS Office, posaqërisht të excel-it dhe Power Point
 • Të jetë analitik/e
 • Të kuptoj ekonominë, dinamikën e tregut dhe të produkteve kreditore
 • Të kuptoj Riskun Kreditor, dhe i/e gatshëm/e të punoj në analiza të detajuara dhe projekte.
 • Aftësi të shkëlqyera në të shkruar dhe folur të gjuhës angleze
 • Të ketë patent shofer

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Afati i fundit për aplikim është 17.05.2023. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


TEB Sh.A is one of the most reputable banks in Kosovo and it is a part of recognized banking brand in Turkey supported by international power of BNP Paribas.

TEB is now seeking for an Intern in Collection Call Center Department in Head Office

Responsibilities:

 • Managing problem credit exposures in his/her portfolio
 • Prepares written reports regarding his/her performance
 • Contacts all clients in arrears.
 • Provide detailed, professional information and clear explanation to all clients in arrears regarding required payment amounts of loans in arrears.
 • Analyze the need of the client and advise the client for good repayment performance.
 • Implements action planes set by Collection Department

Qualifications required:

 • At least on last year of studies
 • Should possess excellent MS Office skills, especially Excel and PowerPoint
 • To have good analytical skills
 • Understanding of economy, market dynamics and credit products
 • Understanding Credit Risk, eager to work for detailed studies and projects
 • Good command of English Language in written and verbal
 • Driving License

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.com. For applying please refer to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Deadline for applying is 17.05.2023. Only short listed candidates will be contacted.

Apliko këtu