www.ofertapune.net Praktikant/e në Divizionin e Financave (2) (Alb/Eng) | PunaIme

Praktikant/e në Divizionin e Financave (2) (Alb/Eng)

Kompania

TEB Banka

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

04-05-2023

Data e perfundimit

29-05-2023

Lloji i orarit

Intern

Mundësi Praktike

TEB Sh.A është anëtare e TEB Group i cili është formuar përmes një sipërmarrjeje të përbashkët ndërmjet një prej institucioneve më të fuqishme financiare në botë, BNP Paribas, dhe një prej bankave më me reputacion në Turqi, Turk Ekonomi Bankasi. Me 14 vite që operon në Kosovë TEB Sh.A. është një nga liderët kryesorë në sektorin bankar në Kosovë.

TEB po kërkon 2 Praktikantë/e në Divizionin e FinancaveZyrën Qendrore.

Përgjegjësitë:

 • Të mbështesë Menaxherët e Divizionit në përpilimin e raporteve të rregullta financiare;
 • Të asistoj në përpilimin dhe analizën e informatave financiare për përgatitjen e regjistrimeve në llogari dhe dokumenton transaksionet e biznesit;
 • Të asistoj në përgatitjen dhe rishikimin e të hyrave, shpenzimeve, faturave dhe dokumenteve tjera të kontabilitetit;
 • Të asistoj në identifikimin dhe zgjidhjen e mosbarazimeve në kontabilitet;
 • Të asistoj në zhvillimin dhe mirëmbajtjen e databazës financiare dhe sistemin manual të dosjeve;
 • Të kryej kontrollimin e informatave financiare në përputhje me procedurate e Grupit BNP dhe procedurat lokale.
 • Punë të tjera relevante që kërkohen nga Menaxherët.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Të jetë së paku në vitin e fundit të studimeve në kontabilitet, administrim biznesi, ekonomi ose ekuivalente;
 • Njohuri për financa, kontabilitetit dhe parimet e kontrollit të kostos duke përfshirë SNRF;
 • Njohja e rregullave të kontabilitetit dhe kërkesave të autoriteteve shtetërore;
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera të MS Office, posaqërisht në Excel dhe Power Point;
 • Aftësi të shkëlqyera në të shkruar dhe folur të gjuhës angleze;
 • Aftësi te forta komunikimi dhe ndërpersonale;
 • I/e aftë të punojë nën presion dhe në punë ekipore.

Ofrohet kontratë praktike për periudhë 6 mujore

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/ Afati i fundit për aplikim është 17.05.2023. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


Internship Opportunity

TEB Sh.A is a member of TEB Group which is formed through a joint venture between one of the world’s strongest financial institutions, BNP Paribas, and one of the most reputable banks in Turkey, Turk Ekonomi Bankasi. With 14 years’ operating in Kosovo TEB Sh.A. is one of the main leaders in the banking sector in Kosovo.

TEB is now seeking for 2 Intern in Finance Division in Head Office.

Responsibilities:

 • Supporting the Division Managers in preparing regular financial reports;
 • Assist in the compilation and analysis of financial information for the preparation of records in the account, and document business transactions;
 • Assist in the preparation and revision of revenues, expenditures, invoices and other accounting documents;
 • Assist in identifying and resolving accounting irregularities;
 • Assist in the development and maintenance of the financial database and the manual file system;
 • Perform controls over financial information in accordance with BNP group procedures and local procedures.
 • Other related duties requested by Managers.

Qualifications required:

 • Be at least in the last year of studies in accounting, business administration, economics, or equivalent;
 • Knowledge of finance, accounting and cost control principles including IFRS;
 • Recognition of accounting rules and requirements of local authorities;
 • Have excellent MS Office skills, especially Excel and Power Point;
 • Excellent written and spoken English language skills;
 • Strong communication and interpersonal skills;
 • Being able to work under pressure and teamwork.

Internship contract for 6 months is being offered

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.com For applying please refer to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/ Deadline for applying is 17.05.2023. Only short listed candidates will be contacted.

Apliko këtu