www.ofertapune.net Ponavljanje natječaja za tri radna mjesta | PunaIme

Ponavljanje natječaja za tri radna mjesta

Kompania

Pallati i Rinisë

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

23-05-2023

Data e perfundimit

02-06-2023

Lloji i orarit

Full Time

 

Na osnovu odredbi člana 21. Zakona br. 03/L-087 za javna preduzeća (“Službeeni list Republike Kosovo”, br. 31/15 jun 2008), odnosno član 13 Zakona br. 04/L-111 o izmenama i dopunama Zaakona br. 03/L-087 o javnim preduzećima (Službeni list Republike Kosovo” br. 13/30 maj 2012) i na osnovu člana 17 Statuta, Odbor direktora N.P.L. PALLLATI I RINISË dd. sa sedištem u Prištini, na sastanku održanom 10.05.2023.godine, odlučio je PONAVLJANJE:

JAVNOG KONKURSA

Za popunjavanje jedne (1) pozicije

 1. Naziv radnog mjeesta: Glavni službenik za finansije i trezor Mesto: Priština.

Kompanija: N.P.L. PAALLLATI I RINISË dd. sa sedištem u Prištini.

Odgovori: Upravni oddbor.

Mandat: 3 godine

 1. Zahtevani uslovi i kvalifikacije:

Upravni odbor želi da osigura da svi potencijalni kandidati budu osobe visokoog integriteta koje ispunjavaju kvalifikacione uslove prema članu 17.1, (ii), kao i da ispunjavaju kriterijume nezavisnostii prema članu 17.2 tačke tačke (d), (f ), (j), (k) i (l) i (iii) Zakona o javnim preduzećima i imaju potrebno stručno iskusttvo i obrazovanje potrebno za predmetnu poziciju. Pored oviih opštih uslova, kandidati moraju ispunjavati i ove posebne uslove:

 • Da posjeduje visokku stručnu spremu – Ekonomski fakultet iz oblasti finansijaa/računovodstva. (diplomirani ekonomista ili magistar ekonomskih nauka);
 • Da ima profesionalno iskustvo preko (5) pet godina u oblasti finansija i računovvodstva;
 • Posjedovanje komppjuterskih vještina, posebno na naprednim sistemima u oblasti finansija/računovodstva;
 • Da ispunjava uslove kvalifikacije prema članu 17.1 kao i da ispuni kriterijume nezavisnosti prema članu 17.2 tačke (d), (f), (j), (k), (l) Zakona br. 03/L -087 javnih preduzeća i izmene i dopune ZPP br. 04/L-111 član 13;
 • Poznavanje engleskkog jezika (poželjno);
 1. Glavni službenik za finansije i trezor ima sljedeće dužnosti i odgovornostti:
 • Odgovoran je za primenu svih finansijskih odredbi i računovodstvenih standarrda, važećih zakona na Kosovu koji regulišu finansijska pitanja i normativnih akata preduzeća;
 • Organizuje, vodi i kontroliše rad finansijskog sektora;
 • snosi odgovornost za plaćanje finansijskih obaveza u skladu sa finansijskim proopisima;
 • Čuva tačne evidencije i dokumentaciju za ulaganja i plaćanja kompanije;
 • Prati važeće finansiijske odredbe i stručnu literaturu i snosi odgovornost ako se važeći zakoni ne primjenjuju;
 • Brine o imovini preeduzeća, prati rad komisija, kontroliše finansijske prilive i oddlive uopšte;
 • Prenosi finansijsku situaciju bankama i sarađuje sa bankarskim institucijama i drugim organima u interesu

preduzeća;

 • Priprema periodičnne i završne račune;
 • Odgovoran je za prripremu bankovnih transfera ili plaćanja sa pratećom dokummentacijom i uvjerava EK da je plaćanje uredno;
 • Dizajnira, sprovodi i kontroliše sprovođenje finansijskih procedura od strane podređenih;
 • Odgovoran je za provjeru ispravnog održavanja arhive računovodstvene i finannsijske dokumentacije;
 • Razvija i sprovodi pravila interne kontrole, kao i uputstva i procedure za aktivnosti kao što su administracija budžeta, upravljanje imovinomm i obavezama i vođenje računa;
 • Odgovoran je za regularnost procesa u računovodstvenoj funkciji u kommpaniji, priprema i sprovodi računovodstvene procedure u skladu sa važećim zakonima na Kosovu, kao i kompetentno upravlja finansijskim resursima kompanije u skladu sa važećim zakonima i propisima;
 • Pripremiti podatke kompanije za reviziju;
 • Odgovornost za obaavljanje registracije i bilansa imovine preduzeća;
 • Priprema periodičnne i godišnje izvještaje Preduzeća za EK i Upravni odbor.
 • stara se o napretku troškova Preduzeća, plaćanju zakonskih obaveza i poslovannju Preduzeća;
 • ZKFTH izvještava EK kao i Upravni odbor;
 • Obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti EK i Upravni odbor.
 1. Podaci o konkursnoj proceduri
 • Zainteresovani kandidati za ovu poziciju moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:
 • Obrazac zahtjeva (prijave) za zapošljavanje;
 • Kopija lične karte;
 • ŽIVOTOPIS;
 • Motivaciono pismo;
 • Dokaz o obrazovanju i stručnoj kvalifikaciji;
 • Diplome stranih univerziteta moraju biti ovjerene od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije.
 • Dokaz o radnom iskustvu/uvjerenje o radnom stažu izdato od strane nadležnog zavoda za zapošljavanje kojim se utvrđuje radno mjesto kao i trajanje angažovanja na toj poziciji;
 • Izjave o penzijskim doprinosima (ne zahtevaju se za radno iskustvo pre osnivanja Kosovskog penzijskog štednog fonda, i za ona iskustva kada poslodavci nisu bili obavezni da plate u ovoj instituciji);
 • Izjava pod zakletvom u skladu sa članovima 17.1 i 17.2 Zakona o JP koja se može preuzeti sa sajta Kompanije;
 • Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan za neko krivično djelo (ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana izdavanja);
 • Spisak dostavljenih dokumenata;
 • Svi dokumenti moraju biti kopije (samo ovjerene diplome o završenoj školi) i isti se ne vraćaju.
 1. Konkursni rok:

Javni konkurs je otvoren u trajanju od 15 (petnaest) kalendarskih dana od 10.05.2023. do 25.05.2023. Zainteresovani mogu dostaviti svoje zahtjeve (prijave) sa ostalim relevantnim dokumentima priloženim u koverti iu arhivi N.P.L. PALLATI I RINISË dd. sa sedištem u Prištini, ul. Luan Haradinaj p.br., Priština, počev od

10.05.2023. do 25.05.2023, svakog radnog dana od 8:30 – 15:30 časova, na adresu: “UPRAVNI ODBOR” N.P.L.

PALLATI I RINISË dd. sa sedištem u Prištini.

Obrazac zahtjeva (prijave) i izjava pod zakletvom mogu se preuzeti sa web stranice N.P.L. PALLATI I RINISË dd. sa sedištem u Prištinina http://www.pallatirinise.com/ ili se može dobiti u kancelarijama preduzeća.

 1. Napomena:

Kandidati sa nekompletnom, nekompletnom i neadekvatnom dokumentacijom i van konkursnog roka biće

odbijeni.

Biće kontaktirani samo kandidati koji ispunjavaju definisane kriterijume i koji su uvršteni u uži izbor.


Na osnovu odredbi člana 21. Zakona br. 03/L-087 za javna preduzeća (“Službeni list Republike Kosovo”, br. 31/15 jun 2008), odnosno član 13 Zakona br. 04/L-111 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-087 o javnim preduzećima (Službeni list Republike Kosovo” br. 13/30 maj 2012) i na osnovu člana 17 Statuta, Odbor direktora N.P.L. PALLATI I RINISË dd. sa sedištem u Prištini, na sastanku održanom 10.05.2023.godine, odlučio je PONAVLJANJE:

JAVNOG KONKURSA

Za popunjavanje jedne (1) pozicije

 1. Naziv radnog mjesta: Generalni Savjetnik/Korporativni Sekretar. Mesto: Priština.

Kompanija: N.P.L. PALLATI I RINISË dd. sa sedištem u Prištini.

Odgovori: Upravni odbor.

Mandat: 3 godine

 1. Zahtevani uslovi i kvalifikacije:

Upravni odbor želi da osigura da svi potencijalni kandidati budu osobe visokog integriteta koje ispunjavaju kvalifikacione uslove prema članu 17.1, (ii), kao i da ispunjavaju kriterijume nezavisnosti prema članu 17.2 tačke tačke (d), (f ), (j), (k) i (l) i (iii) Zakona o javnim preduzećima i imaju potrebno stručno iskustvo i obrazovanje potrebno za predmetnu poziciju. Pored ovih opštih uslova, kandidati moraju ispunjavati i ove posebne uslove:

 • da posjeduje VSS – Pravni fakultet (diplomirani pravnik ili magistar pravnih nauka);
 • Posjeduje najmanje pet (5) godina profesionalnog iskustva u oblasti korporativnog upravljanja ili prava privrednih društava;
 • Da ispunjava uslove kvalifikacije prema članu 17.1 kao i da ispunjava kriterijume nezavisnosti prema članu 17.2 tačke (d), (f), (j), (k), (l) Zakona br. 03/L -087 javnih preduzeća i izmene i dopune ZPP br. 04/L-111 član 13;
 • poznavanje rada na računaru;
 • Poznavanje engleskog jezika (poželjno);
 1. Generalni savetnik/korporativni sekretar ima sledeće dužnosti i odgovornosti:
 • Služi kao sekretar Odbora direktora i centralna je tačka komunikacije sa Opštinskom komisijom akcionara o funkcionisanju preduzeća;
 • Osigurati praćenje procedura od strane Odbora, što uključuje organizaciju sjednica Odbora, odbora Odbora i dioničara iu saradnji sa Predsjednikom Odbora priprema i distribuira dnevni red;
 • Čuva zapisnike sa sastanaka i distribuira ih direktorima i opštinskom odboru akcionara;
 • Da vodi zapisnik sa svake sjednice Upravnog odbora i Komiteta za reviziju (osim ako njihov predsjedavajući ne zatraži drugačije) i evidentira ih u knjizi protokola;
 • Djeluje kao agent kompanije za primanje obavještenja, kako bi se osigurao dobar protok informacija unutar odbora, njegovih komisija i između odbora i viših menadžera Kompanije;
 • Savjeti i usluge korporativnog sekretara moraju biti dostupni svim direktorima odbora i moraju osigurati da su u skladu sa procedurama odbora.
 • Održava registar podataka preduzeća;
 • Prati zakonske izmene, koje se odnose na preduzeće, obaveštavajući Upravu i rukovodstvo društva o promenama, kao i pripremanje potrebnih uputstava za menadžment preduzeća;
 • Vrši sve podneske, objave i/ili obelodanjivanja relevantnim organima, u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima ili statutom kompanije;
 • Koordinira sa EK pripremu pisama (dokumenata) za sastanke Upravnog odbora;
 • Bavi se drugim pitanjima upravljanja preduzećem po potrebi.
 1. Podaci o konkursnoj proceduri
 • Zainteresovani kandidati za ovu poziciju moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:
 • Obrazac zahtjeva (prijave) za zapošljavanje;
 • Kopija lične karte;
 • ŽIVOTOPIS;
 • Motivaciono pismo;
 • Dokaz o obrazovanju i stručnoj kvalifikaciji;
 • Diplome stranih univerziteta moraju biti ovjerene od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije.
 • Dokaz o radnom iskustvu/uvjerenje o radnom stažu izdato od strane nadležnog zavoda za zapošljavanje kojim se utvrđuje radno mjesto kao i trajanje angažovanja na toj poziciji;
 • Izjave o penzijskim doprinosima (ne zahtevaju se za radno iskustvo pre osnivanja Kosovskog penzijskog štednog fonda, i za ona iskustva kada poslodavci nisu bili obavezni da plate u ovoj instituciji);
 • Izjava pod zakletvom u skladu sa članovima 17.1 i 17.2 Zakona o JP koja se može preuzeti sa sajta Kompanije;
 • Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan za neko krivično djelo (ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana izdavanja);
 • Spisak dostavljenih dokumenata.
 • Svi dokumenti moraju biti kopije (samo ovjerene diplome o završenoj školi) i isti se ne vraćaju.
 1. Konkursni rok:

Javni konkurs je otvoren u trajanju od 15 (petnaest) kalendarskih dana od 10.05.2023. do 25.05.2023. Zainteresovani mogu dostaviti svoje zahtjeve (prijave) sa ostalim relevantnim dokumentima priloženim u

koverti iu arhivi N.P.L. PALLATI I RINISË dd. sa sedištem u Prištini, ul. Luan Haradinaj p.br., Priština, počev od

10.05.2023. do 25.05.2023, svakog radnog dana od 8:30 – 15:30 časova, na adresu: “UPRAVNI ODBOR” N.P.L.

PALLATI I RINISË dd. sa sedištem u Prištini.

Obrazac zahtjeva (prijave) i izjava pod zakletvom mogu se preuzeti sa web stranice N.P.L. PALLATI I RINISË dd.

sa sedištem u Prištinina http://www.pallatirinise.com/ ili se može dobiti u kancelarijama preduzeća.

 1. Napomena:

Kandidati sa nekompletnom, nekompletnom i neadekvatnom dokumentacijom i van konkursnog roka biće

odbijeni.

Biće kontaktirani samo kandidati koji ispunjavaju definisane kriterijume i koji su uvršteni u uži izbor.


Na osnovu odredbi člana 21 Zakona br. 03/L-087 za javna preduzeća (“Službeni list Republike Kosovo”, br. 31/15 jun 2008), odnosno član 13 Zakona br. 04/L-111 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-087 o javnim preduzećima (Službeni list Republike Kosovo” br. 13/30. maj 2012. godine), Odbor direktora N.P.L. PALLATI I RINISË dd. sa sedištem u Prištini, na sastanku održanom 10.05.2023.godine, odlučio je PONAVLJANJE:

JAVNOG KONKURSA

Za popunjavanje jedne (1) pozicije

 1. Naziv radnog mjesta: SLUŽBENIK ZA INTERNU REVIZIJU

Mesto: Priština.

Kompanija: N.P.L. PALLATI I RINISË dd. sa sedištem u Prištini.

Odgovara: Komitet za reviziju

Mandat: 3 godine

 1. Zahtevani uslovi i kvalifikacije:

Komisija za reviziju želi da osigura da svi potencijalni kandidati budu osobe visokog integriteta koje ispunjavaju uslove kvalifikacije prema članu 17.1, (ii), kao i da ispunjavaju kriterijume nezavisnosti prema članu 17.2 tačke tačke (d), (f), (j), (k) i (l) i (iii) Zakona o javnim preduzećima i imaju potrebno stručno iskustvo i obrazovanje potrebno za predmetnu poziciju. Pored ovih opštih uslova, kandidati moraju ispunjavati i ove posebne uslove:

 1. Radno iskustvo preko 5 godina nakon diplomiranja na poziciji menadžera revizije (prednost imaju kandidati koji imaju iskustvo na istoj poziciji u javnom preduzeću) (dokaz kod notara);
 2. Visokoškolski fakultet Ekonomski fakultet iz oblasti finansija/računovodstva (diplomirani ekonomista ili magistar ekonomskih nauka) – (dokaz kod notara);
 3. Diplome stranih univerziteta moraju biti ovjerene od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije (dokaz kod notara);
 4. Da ima licencu za revizora ili slično Da ima sertifikat internog revizora u javnom sektoru izdat od strane Ministarstva finansija ili sertifikat za internog revizora u javnom sektoru od bilo koje relevantne međunarodne ili domaće institucije u skladu sa izdatim kriterijumima od strane ministra finansija (SCAAK, ACCA) (dokaz kod notara);
 5. Ovlašteni stručnjak za računovodstvo (dokaz ovjeren);
 6. Ugovor/e o radu za pozicije koje su relevantne za poziciju internog revizora,
 7. Odluke o rastavljanju/ostavci/razrješenju sa odgovarajućeg radnog mjesta od strane prethodnog poslodavca,
 8. Penzioni fond,
 9. Reference o ocjeni rada na relevantnim pozicijama od prethodnog poslodavca,
 10. Uvjerenje osnovnog suda koje nije pod istragom (ne starije od 6 mjeseci)
 11. Kopija lične karte
 12. Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci)
 13. Poznavanje rada na računaru (Microsoft Office)
 14. Poželjno je poznavanje engleskog jezika.
 15. ovog visokog moralnog i profesionalnog integriteta;
 16. Da budu objektivni i nepristrasni;
 17. Dobro poznavanje zakona i propisa koji su na snazi, sa posebnim akcentom na Zakon o JP i druge zakone koji se odnose na unutrašnju kontrolu i finansijsko upravljanje;
 18. Vještine komunikacije, planiranja rada i upravljanja revizijskim aktivnostima;
 19. Istraživačke, analitičke, evaluacijske vještine i formulisanje preporuka i stručnih savjeta;
 20. Sposobnost saradnje sa menadžmentom i osobljem kompanije;
 21. Sposobnost delegiranja i praćenja ovlaštenja i odgovornosti saradnicima za obavljanje delegiranih funkcija;
 22. Napredna znanja u korišćenju informacionih tehnologija i standardnih softverskih paketa;
 23. Sva dokumenta kao dokaz moraju biti ovjerena kod notara.

         3.Službenik za reviziju ima sljedeće dužnosti i odgovornosti:

 • Funkciju vrši na objektivan, profesionalan način iu skladu sa odredbama Zakona o unutrašnjoj kontroli javnih finansija br. 06/L-021 i metodologiju unutrašnje revizije za javni sektor, usvojenu od strane Ministarstva finansija;
 • Priprema pravno obavezujuće revizorske izvještaje u kojima se identifikuju prednosti i slabosti, uključujući davanje preporuka i zaključaka;
 • Predstavlja i redovno izvještava Komitet za reviziju, revizorske izvještaje na usvajanje kao i ispunjavanje bilo kojeg drugog zadatka utvrđenog od strane Komisije za reviziju;
 • Redovno ispituje finansijsku situaciju kompanije, planirane finansijske potrebe i, putem primjedbi ili sugestija, obavještava Komisiju za reviziju kada smatra da je to potrebno.
 • Redovno provjerava redovno funkcionisanje unutrašnjih kontrola i, ako smatra potrebnim, obavještava Komisiju za reviziju putem pisanih primjedbi ili sugestija.
 • Redovno proverava ispravnost i pravilno funkcionisanje sistema i radnih procedura koje imaju za cilj da obezbede da se knjige i dokumentacija kompanije, uključujući i finansijsku dokumentaciju, vode u skladu sa računovodstvenim standardima i važećim zakonima. Posebno se vodi računa o tome da se projektno – godišnji finansijski izvještaji sastavljaju na redovan način, te o tome izvještavam Komitet za reviziju kada smatra da je potrebno
 • Verifikuje prikladnost i redovno funkcionisanje sistema i procedura koje garantuju da kompanija primenjuje važeće standarde i zakone na Kosovu tokom obavljanja svoje delatnosti.
 • Vrši nezavisnu procjenu efikasnosti politika, procedura i standarda kroz koje se vrši upravljanje finansijskim, fizičkim i informacionim resursima kompanije.
 • Određuje vrstu i tehniku interne revizije za svaki konkretan slučaj na osnovu pozitivnih zakona, normativnih akata, dobre prakse i stručnog znanja.
 • Koordinira način saradnje sa eksternim revizorima i osigurava da su strane upoznate, obezbjeđuje potrebnu dokumentaciju i izvještaje o odgovornim, finansijskim i nabavnim oblastima, ali na osnovu povjerljivosti.
 • Predlaže mere koje preduzeće treba da preduzme za povećanje efikasnosti i implementacije pravila tokom obavljanja svoje delatnosti.
 • Implementira sva pravila i standarde koji se odnose na internu reviziju izvještavajući Komitet za reviziju.
 • Moram pokazati lični i profesionalni integritet kroz saradnju sa Komitetom za reviziju.
 • Obavlja druge poslove koje zahtijevaju Komisija za reviziju.
 • Komisija za reviziju ima isključivu nadležnost za imenovanje, razrješenje i zamjenu službenika za unutrašnju reviziju, koji služi za Komitet za reviziju, koji može, u bilo koje vrijeme i većinom glasova, raskinuti ugovor ovog službenika sa ili bez izjave razlog.
 1. Podaci o konkursnoj proceduri:
 • Zainteresovani kandidati za ovu poziciju moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:
 • Obrazac zahtjeva (prijave) za zapošljavanje;
 • Kopija lične karte;
 • ŽIVOTOPIS;
 • Motivaciono pismo;
 • Dokaz o obrazovanju i stručnoj kvalifikaciji;
 • Diplome stranih univerziteta moraju biti ovjerene od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije.
 • Dokaz o radnom iskustvu/uvjerenje o radnom stažu izdato od strane nadležnog zavoda za zapošljavanje kojim se utvrđuje radno mjesto kao i trajanje angažovanja na toj poziciji;
 • Izjave o penzijskim doprinosima (ne zahtevaju se za radno iskustvo pre osnivanja Kosovskog penzijskog štednog fonda, i za ona iskustva kada poslodavci nisu bili obavezni da plate u ovoj instituciji);
 • Izjava pod zakletvom u skladu sa članovima 17.1 i 17.2 Zakona o JP koja se može preuzeti sa sajta Kompanije;
 • Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan za neko krivično djelo (ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana izdavanja);
 • Spisak dostavljenih dokumenata.
 • Svi dokumenti moraju biti kopije (samo ovjerene diplome o završenoj školi) i isti se ne vraćaju.
 1. Konkursni rok:

Javni konkurs je otvoren u trajanju od 15 (petnaest) kalendarskih dana od 10.05.2023. do 25.05.2023. Zainteresovani mogu dostaviti svoje zahtjeve (prijave) sa ostalim relevantnim dokumentima priloženim u

koverti iu arhivi N.P.L. PALLATI I RINISË dd. sa sedištem u Prištini, ul. Luan Haradinaj p.br., Priština, počev od 10.05.2023. do 25.05.2023, svakog radnog dana od 8:30 – 15:30 časova, na adresu: “UPRAVNI ODBOR” N.P.L. PALLATI I RINISË dd. sa sedištem u Prištini.

Obrazac zahtjeva (prijave) i izjava pod zakletvom mogu se preuzeti sa web stranice N.P.L. PALLATI I RINISË dd.

sa sedištem u Prištinina http://www.pallatirinise.com/ ili se može dobiti u kancelarijama preduzeća.

 1. Napomena:

Kandidati sa nekompletnom, nekompletnom i neadekvatnom dokumentacijom i van konkursnog roka biće

odbijeni.

Biće kontaktirani samo kandidati koji ispunjavaju definisane kriterijume i koji su uvršteni u uži izbor.

Apliko këtu