www.ofertapune.net Pastrues/e | PunaIme

Pastrues/e

Kompania

Komuna e Ferizajt

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Ferizaj

Data e publikimit

15/06/2020

Data e perfundimit

29-06-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Administratë

Në bazë të neni 8 i Ligjit të Punës, nenit 37 paragrafi 2 dhe 4, i Ligjit për Arsimin Parauniversitar, neni 5, pika c, të Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës dhe sipas Vendimit nr. 80120, të Inspektoratit të Punës në Ferizaj Drejtoria e Arsim në Ferizaj shpall:

KONKURS
Për Pastrues

Në SHFMU “Ganimete Tërbeshi” në paralelen e ndarë fizike në fshatin Muhovc:
– Një pastrues.

Detyrat e punës: Pastruesi -bënë pastrimin dhe mirëmbajtjen e higjienës në institucionin shkollor.

  • Kujdeset për pastrimin e të gjitha lokaleve shkollore, pajisjeve të shkollës si dhe objekteve përcjellëse.
  • Kujdeset për pastrimin dhe mirëmbajtjen e oborrit të shkollës në mbrojtjen e ambientit dhe kultivimit të gjelbërimit.
  • Kryen edhe detyra tjera ,të cilat ia cakton drejtori i shkollës ose sekretari i shkollës.
  • Për vendin e punës për pastrues kërkohet shkolla fillore e mesme e ulët.

Kërkesa për aplikim merret dhe dorëzohen në zyrën për shërbimin e qytetarëve, për Drejtorinë e Arsim.

Për aplikim kandidatët duhet të kompletojnë dokumentacionin në vijim:

  • Kërkesën për punësim dhe dokumentacionin si vijon:
  • Dëftesa e shkollës fillore të mesme të ulët,
  • Çertifikatën e lindjes,
  • Letërnjoftimi kopje,
  • Dëshminë që nuk jeni në hetime ose në procedurë hetimore.

Kontrata zgjatë një vit, nga data e fillimit të punës, me mundësi vazhdimi.

Dokumentet e pakompletuara dhe ato që arrijnë pas afatit, nuk merren në shqyrtim nga komisioni intervistues.

Afati i konkursit është (15) ditë, nga dita e publikimit në tabelën e shpalljeve, në vveb faqe e Komunës dhe në njërën nga mjetet e shkruar të informimit, duke filluar prej datës 15.06.2020, deri më datën 29.06.2020.