www.ofertapune.net Mundësi Praktike | PunaIme

Mundësi Praktike

Kompania

TEB Banka

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

08-03-2023

Data e perfundimit

31-10-2023

Lloji i orarit

Intern

Mundësi për kryerjen e praktikës

Banka TEB është një ndër bankat me reputacionin më të mirë për sa i përket zhvillimit të punëtorëve të vet në afarizmin bankar duke pasur si bazë zhvillimet dhe edukimet e BNP Paribas në formimin e karrierës dhe trajnimeve të punëtorëve në grupin e vet.

TEB tani po kërkon studentë në fazën e fundit të studimeve apo të diplomuar për t’u angazhuar në programin për fillestarë në afarizmin bankar, për të gjitha degët ku operon. Përmes kësaj mundësie kandidatët e interesuar do të mund te kyqen ne programin interaktiv hyrës të praktikës që do të zgjasë 3 muaj.

Përgjegjësitë:

 • Të jetë i përkushtuar në program në trajnimet në klasë, degët përkatëse si dhe zyrën qëndrore.
 • Të jetë pjesë interaktive e programit
 • Të tregoj interesim në zhvillimin personal dhe profesional në bashkëpunim me kandidatët tjerë të grupit dhe trajnerët.
 • Të adaptohet lehtë me kërkesat e programit
 • Detyra tjera relevante të caktuar nga mbikëqyrësi direkt

Kualifikimet e kërkuara:

 • Studentë në përfundim të studimeve apo te diplomuar në fakultetet e Shkencave Shoqërore, Ekonomik, Agrobiznes, Teknologji Informative, ose edhe fushave tjera nëse e ndijnë vetën sfidues.
 • Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës Shqipe dhe Angleze në të folur dhe shkruar.
 • Anëtar i mirë i ekipit dhe aftësi të shkëlqyera komunikuese.
 • E obligueshme: njohuri e MS Office (Excel, Word, Outlook, PowerPoint).

Ofrohet kontratë praktike për tre (3) muaj.

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com  Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Afati i fundit për aplikim është 12.03.2023. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


Internship Opportunity

TEB Bank is one of the banks with the best reputation in terms of developing its employees in the banking business, based on BNP Paribas’ developments and education in the formation of career and training of its employees.

TEB is now looking for students in the final phase of studies or graduates to engage in the program for beginners in banking business, for all branches where it operates. Through this opportunity, the interested candidates will be able to attend the interactive internship program that will last for 3 months.

Responsibilities:

 • To be committed to the classroom training program, the relevant branches and head office.
 • To be an interactive part of the program
 • To show interest in personal and professional development in cooperation with other group candidates and trainers.
 • To easily adapt to program requirements.

Required qualifications:

 • Students at the end of their studies or graduates at the faculties of Social Sciences, Economics, Agribusiness, Information Technology, or other fields if they feel challenging themselves.
 • Excellent knowledge of Albanian and English in spoken and written language.
 • Good team member and excellent communication skills.
 • Mandatory: knowledge of MS Office (Excel, Word, Outlook, PowerPoint).

Internship contract is offered for three (3) months, with job opportunity.

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.com. For applying please refer to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/.

Deadline for applying is 12.03.2023. Only short listed candidates will be contacted.