www.ofertapune.net Mjekë të Përgjithshëm (2) | PunaIme

Mjekë të Përgjithshëm (2)

Kompania

Komuna Lipjan

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Lipjan

Data e publikimit

07/10/2020

Data e perfundimit

19-10-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Shëndetësi

Bazuar ne nenin 8 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212 .neni 4 pika L.në bazë të nenit 32 të ligjit per zyrtarë publik nr 06/L-114 në bazë Udhëzimit Administrativ Nr. 07/2017 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik , neni 49 pika 49.2 të Statutit të Komunës së Lipjanit, Drejtoria për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale shpall:

KONKURS
Për plotësimin e vendit të punës

Dy (2) Mjek të Përgjithshëm në OK MF-Lipjan,

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 1. Ofton mbrojtjen primare shëndetësore për pacientin dhe familjen duke respektuar kodin e mirësjelljes.
 2. Bën diagnozën iniciale dhe trajtimin e sëmundjes.
 3. I përgjigjet nevojave të QKMF-së dhe punkteve të tjra në KPSH,
 4. Referon tek specialisti, nëse është e domosdoshme.
 5. Kryen shërbime të shëndetit reproduktiv, kujdesit antenatal dhe postnatal.
 6. Shërbime shëndetësore për femijë.
 7. Promovon edukimin shëndetësor në shoqëri.
 8. Trajton lëndimet e vogla.
 9. Kryen vizita shtëpiake kur është e domosdoshme.
 10. Gjatë punës së tij i asistojnë infermierët.
 11. Kryen edhe punë të tjera nga lëmi i Kujdesit Primar Shëndetësor nëpër punkte të tjera shëndetësore në Lipjan, me kërkesën e menaxherit dhe Drejtorit të QKMF-së.
 12. Për punën e tij i përgjigjet stafit menaxhues të QKMF-së dhe DSHPS-së.

Kushtet dhe kriteret ;

 • Fakulteti i Mjekësisë — Drejtimi i Përgyithshëm
 • Licenca nga Ministria e Shëndetësisë.
 • Certifikata Shëndetësore,
 • Certifikata gë nuk është nën hetime nga Gjykata Themelore në Prishtinë Dega në Lipjan.
 • Vërtetimi nga Policia gë nuk është nën hetime.
 • Leternjofiimi kopje

Aftësitë:

 • Të ketë aftësi komunikimi.
 • Të ketë aftësi për udhëheqjen e punës i pavarur duke respektuar Ligjin si dhe etikën.
 • Të ketë aftësi në organizimin e punës dhe në kryerjen e detyrave të përshkruara më lartë.
 • Të ketë shkathtësi dhe kualitete personale.

Paga mujore;

Koeficienti: 7.2

Puna Provuese tre muaj (3)

Aplikacionet mundë të merren në zyrën për shërbime me qytetarët, sporteli nr. 3 dhe dorëzohen në të njëjtën zyrë bashkë me dokumentet për konkurrim.

Vërejtje:

Dokumentet e pranuara nuk kthehen, ndërsa dokumentet e pa kompletuara nuk do të shqyrtohen .

Konkursi është i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në mjetet e informimit, ueb faqen e Komunës si dhe në tabelën e shpalljeve.

⇒ Shpallja e plote.