www.ofertapune.net Mësimdhënës/e (3) | PunaIme

Mësimdhënës/e (3)

Kompania

Komuna e Dragashit

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Dragash

Data e publikimit

06/11/2020

Data e perfundimit

20-11-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

Në bazë të Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës nr.04)L-032, nenit 8 të Ligjit mbi Punë në Republikën e Kosovës, nr.037L-212, nenit 5 të Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës nr.031L- 068, Udhëzimit Administrativ (MASHT) nr.1072018 të datës 20.07.2018 për normativin mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm, Udhëzimit Administrativ nr.0572015- normativi për mësimdhënësit e arsimit profesional, Udhëzimit Administrativ Nr.0772017, për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik,
vendimin e MASHT nr.232101B, vendimin e MASHT nr.231201B të datës, 04 Gusht 2015, kërkesën nga MASHT ref.2-2955 të datës 01 Korrik 2016. Drejtoria Komunale për Arsim në Dragash, shpall:

KONKURS- plotësues

Për plotësimin e vendeve të lira të punës për arsimin parafillor, fillor të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë të Komunës së Dragashit për vitin shkollor 20202021.

SHFMU ” 28 Nëntori”- Bresanë
Një mësimdhënës/e për gjuhë shqipe ( 10 orë )

SHFMU ” Fetah Sylejani ” Dragash
Një mësimdhënës/e për gjuhë angleze ( 18 orë, deri sa punëtoret të kthehet nga pushimi pezullimi i përkoshëm (dakrduar) i mardhënjës së punës )

SHFMU ‘Svetlost ” Krushevë
Një mësimdhënës/e për mësim klasor

Aplikacionit i bashkëngjiten këto dokumente:

  • Formulari i aplikimit (merret në DKA ku dorëzohen aplikacionet me dokumentet tjera
    përkatëse.),
  • Dokumenti personal (kopja e letërnjoftimit ose pasaportës),
  • Diploma duhet të jetë e vërtetuar nga origjinali, në të kundërtën nuk merret si valide (ose certifikatat), certifikatat në vend të diplomës duhet të jenë të noterizuara te noteri dhe jo më të vjetra se gjashtë muaj:
  • Kandidatët të cilët kanë përfunduar studimet jashtë Republikës së Kosovës , duhet të sjellin diplomën e nostrifikuar,
  • Certifikata që nuk jeni nën hetime,
  • Dëshmi të përvojës në institucione arsimore (nëse. ka).

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data e pë jetet e informimit.

Vërejtje: Dokumentacioni i kompletuar nuk iu kthehet kandidatëve.

 Shpallja e plote.