www.ofertapune.net Vende të lira pune | PunaIme

Vende të lira pune

Kompania

Vitaminka Trade

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

05-05-2023

Data e perfundimit

27-05-2023

Lloji i orarit

Full Time

Avansues i shitjes – Merchandiser

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Është përgjegjës për zgjerimin, ruajtjen e pozicionimit dhe ekspozimin e të gjitha produkteve të brendeve të Korporatës në pikën apo planin e caktuar;
 • Siguron informacion për gjendjen e stokut si dhe informacione të tjera të nevojshme për dukshmërinë e produkteve të brendit në treg;
 • Siguron arritjen e objektivave të ekspozimit (facing) të produkteve të brendit përkatës brenda të gjitha pikave të shitjes të caktuara në plan;
 • Kërkon mundësit për vendosjen dhe ekspozimin e produkteve jashtë raftit;
 • Siguroj pozitë dhe ekspozim sa më efektiv të POSM të përkohshëm/përhershëm dhe të negocioj pozitat kryesore dhe ekskluzive për POSM;
 • Monitoron dhe mirëmban çmimet e shitësve me pakicë, mban freskinë e produkteve kryesore duke aplikuar rotacion strikt, kodimit dhe i përmbahet standardeve të temperaturës;
 • Kontrollon freskinë dhe implementon principin “First In First Out” (i pari hyn i pari del nga rafti).

   Kualifikimet e kërkuara:

 • Kandidatët duhet të kenë të paktën të përfunduar shkollën e mesme, diploma universitare është përparësi;
 • Të jenë të pajisur me patent shofer të kategorive B;
 • Të kenë aftesi të shkëlqyera të planifikimit dhe organizimit të punës;
 • Të kenë aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të kohës.
 • Të kenë aftësi të menaxhimit të punës në presion;

Vozites Kategoria B, C,

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Bën pranimin e mallit nga depoisti sipas faturave te mallit;
 • Bën transportin e mallit prej depos deri tek blerësit;
 • I përmbahet planit ditor të vizitave (route planit të cilin e merr nga mbikëqyrësi);
 • Mban evidencë financiare ditore për vlerën e mallit të pranuar nga depoisti dhe të shitur në terren;
 • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit dhe negocimit;
 • Aftësi të larta organizative dhe ndërpersonale.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Kandidatët duhet të kenë të paktën të përfunduar shkollën e mesme.
 • Të jenë të pajisur me patent shofer të kategorive B
 • Të jenë të pajisur me patent shofer të kategorive C, C1
 • Të kenë aftesi të shkëlqyera të planifikimit dhe organizimit të punës;
 • Të kenë aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të kohës.
 • Të kenë aftësi të menaxhimit të punës në presion.

Shitës ambulant

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Përgjegjës për shitjen e mallit të programit për të cilin punon në bazë të planit të caktuar nga menaxheri;
 • Mban evidencë financiare ditore për vlerën e mallit të pranuar nga depoisti dhe të shitur në terren;
 • Bën përgatitjet para daljes në terren, vendos qëllime SMART për secilën vizitë dhe përcakton prioritetet gjatë vizitave;
 • I përmbahet planit ditor të vizitave (rout planit të cilin e merr nga mbikëqyrësi).
 • Është i obliguar të kryej pesë hapat e shitjes 1) prezantimin, 2) kontrollin e stokut (sasinë, kushtet e përgjithshme, afatin e mallit; 3) prezantimin e shitjes (analizën e nevojave, shitjen e benefiteve, tejkalon pengesat, bën mbylljen), 4) merchandasing (pozicionimin e mallit, hapsirë dhe dukshmeri maksimale, 5) raportimin.
 • Së bashku me mbikëqyrësin menaxhojnë materialin reklamues (raftet, woblerat, postera, maica etj), kujdeset për mirëmbajtjen e tyre dhe shpërndarjen sipas prioriteteve;
 • Kujdeset për respektimin reciprok të kontratës për shërbimin.

Kualifikimet e kërkuara

 • Kandidatët duhet të kenë të paktën të përfunduar shkollën e mesme, diploma universitare është përparësi;
 • Të kenë aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe prezantimit;
 • Të jenë të pajisur me patentë shofer të kategorive B;
 • Të kenë aftësi të shkëlqyera të planifikimit dhe organizimit të punës;
 • Të kenë aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të kohës.
 • Të ketë aftësi të menaxhimit të punës në presion;

Mjeshtër/shtëpiak mirëmbajtje e objektit

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të realizojë mirëmbajtjen rutinore dhe preventive si dhe riparimin e pajisjeve dhe sistemeve të punëve elektrike, mekanike dhe hidrosanitare;
 • Të kryej riparime të vogla dhe të mëdha të objekteve, pajisjeve ose sistemeve sipas shkathtësive dhe përvojës specifike siq janë: punë elektrike, punë mekanike, punë hidrosanitare etj.;
 • Të kryej riparime tjera të përgjithshme dhe detyra tjera të mirëmbajtjes brenda fushës së kompetencës ashtu siç kërkohet;
 • Të kryejë mirëmbajtjen e objekteve, pajisjeve ose sistemet e shërbimeve në bazë të planeve të caktuara;
 • Të riparoj ose zëvendësoj pajisje elektrike, mekanike, hidrosanitare etj.;
 • Të mbikqyrë punën e përditshme të sistemit të ngrohjes dhe ftohjes, punën e gjeneratorit sistemit elektrik etj.;
 • Të bëj instalimin e sistemeve të reja si: sistemeve elektrike dhe shtrirjen e kabllove të IT-së
 • T’iu përgjigjet në mënyrë efikase kërkesave emergjente të mirëmbajtjes ashtu siç kërkohet;
 • Të bëjë vlerësimin për furnizim me pjesë për riparimin dhe t’i porosit ato te personat kompetent;

Kualifikimet e kërkuara:

 • Kandidatët duhet të kenë të përfunduar së paku shkollën e mesme;
 • Të kenë përvojë pune dhe eksperiencë me pozitën e kërkuar;
 • Të jenë të pajisur me patentë shofer të kategorisë B;
 • Të kenë aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të kohës.

Punonjës në depo

Detyrat dhe përgjegjësitë :

 • Kryen shkarkimin e mallit nga kamionët transportues dhe e vendosë mallin në depo;
 • Bën renditjen e mallit sipas programeve;
 • Bën ndarjen e mallit sipas faturave;
 • Ngarkon furgonët me mall sipas orarit për ngarkim;
 • Kujdeset për mirëmbajtjen e depos, brenda dhe jashtë saj;

Kualifikimet e kërkuara:

 • Diplomë e shkollës së mesme;
 • Aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të kohës dhe punës ekipore;
 • Të kenë aftësi për të punuar në orar fleksibil;

Vërejtje: Luten të aplikojnë vetëm kandidatët që seriozisht i plotësojnë kushtet e sipërshënuara.

CV-et tuaja dhe dokumentet mbështetëse dërgoni në emailin: [email protected]

Në “Subject” ju lutem shënoni titullin e pozitës që po aplikoni. (Shembull: Vozitës, Shites ambulant etj…).

Konkursi do jetë i hapur deri me datë 12.05.2023.

Apliko këtu