Menaxher/e i/e Trajnimeve

Kompania

Meridian Express & Spar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

29-04-2022

Data e perfundimit

24-05-2022

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Menaxhment

MENAXHER/E I/E TRAJNIMEVE

Prishtinë

Përgjegjësitë kryesore:

 • Përgjegjës/e për identifikimin e nevojave të stafit për trajnim, vlerësimin dhe trajnimin e tyre me qëllim të përmirësimit të performancës individuale dhe organizative, produktivitetit dhe kënaqësisë së tyre në punë
 • Përgjegjës/e për zhvillimin e programeve të reja dhe rishikimin e programeve ekzistuese të trajnimit si atyre të individualizuara dhe në grupe që adresojnë nevojat specifike të biznesit
 • Përgjegjës/e për përpilimin e materialeve mësimore për programet e trajnimit dhe përkujdesjen për përditësimin e vazhdueshëm të tyre
 • Mbajtjen e programeve të trajnimit dhe punëtorive si dhe nëse është e nevojshme propozimin dhe përzgjedhjen edhe të trajnuesve të jashtëm për trajnime specifike
 • Siguron që materialet dhe programet e trajnimit të jenë përditësuara dhe të sakta në çdo kohë
 • Përgjegjës/e për të vlerësuar dhe për të siguruar që trajnimi po plotëson nevojat e biznesit dhe po arrin rezultatet e synuara
 • Hulumton dhe përdor metoda dhe teknika të reja të trajnimit dhe mësimdhënies
 • Përgjegjës/e për përgatitjen e planit tremujor dhe vjetor të trajnimit për gjithë punonjësit e kompanisë
 • Krijon sistem trajnimi të brendshëm të punonjësve që identifikon nevojat e trajnimit, duke përfshirë vlerësimin e nevojave për trajnim, orientimin e punonjësve të rinjë dhe zhvillimin e vazhdueshëm të personelit
 • Përgjegjës/e për përzgjedhjen e duhur të programeve të jashtme të trajnimit dhe konsulentëve
 • Përkujdeset që të ndjek suksesin dhe zhvillimin profesional të punonjësve duke përgatitur raporte periodike lidhur me programet e trajnimit, suksesin e arritur dhe vlerësimin e secilit pjesëmarrës në trajnim
 • Përgjegjës/e për përgatitjen dhe menaxhimin e buxhetit për programet e trajnimit dhe punëtoritë, si dhe përkujdesjen për kërkesat teknike dhe furnizimin me materialet trajnuese

Kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara

 • Eksperiencë pune në fushën e trajnimit apo menaxhimit të personelit për së paku dy (2) vite
 • Preferohet diplomë universitare
 • Njohuri të metodave të ndryshme të trajnimit apo mësimdhënies dhe shkathtësi në hartimin e programeve të trajnimit
 • Aftësi për të krijuar raporte të shkëlqyeshme ndërpersonale dhe punë ekipore
 • Aftësi vendimmarrëse, organizative dhe vetë iniciativë
 • Aftësi të shkëlqyera konunikimi verbal dhe në të shkruar si dhe aftësi për të motivuar punonjësit
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze
 • Aftësia për të moderuar në grupe të mëdha
 • Preferohet të posedojë patentë shofer të kategorisë “B”

Të interesuarit mund të aplikojnë përmes adresës elektronike duke dërguar CV-në  në [email protected] dhe duke cekur në subjekt qartë pozitën për të cilën aplikojnë.

Konkursi do të jetë i hapur nga data 19 Prill 2022 deri më 3 Maj 2022.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Apliko këtu