Kryeshef/e Ekzekutiv/e (Alb/Srb)

Kompania

Ndërmarrja Hidroekonomike ”Ibër Lepenc” SHA

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

10-08-2022

Data e perfundimit

28-11-2022

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Menaxhment Ekzekutiv

Pozita e punës: KRYESHEF/E EKZEKUTIV/E

Kohëzgjatja e mandatit: 3 (tre) vite – me mundësi vazhdimi
Mbikëqyrësi: Bordi i Drejtorëve i NP “Iber -Lepenc” SH.A. Prishtinë
Orari i punës: I plotë
Vendi: Prishtinë

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

• Bordi i Drejtorëve dëshiron të sigurohet që të gjithë kandidatët potencial të jenë persona me integritet të lartë të cilët i plotësojnë kushtet e kualifikimit sipas nenit 17, si dhe plotësojnë kriteret e pavarësisë sipas nenit 17.2 pikat (d), (f), (j), (k) dhe (l) të Ligjit për Ndërmarrjet Publike dhe kanë përvojën e nevojshme profesionale dhe shkollimin e kërkuar për pozitën në fjalë. Përveç këtyre kushteve të përgjithshme, kandidatët duhet të plotësojnë edhe këto kushte të veçanta:
• Kandidati/ja duhet të ketë diplomë universitare ose ekuivalente, në fushën e administrimit të biznesit, ekonomisë, financave, inxhinierisë, bujqësisë, juridik, ose nga një fushë tjetër e shkencës e cila ka të bëjë me veprimtarinë biznesore të NP-së. Diplomat nga universitetet e huaja duhet të jenë të nostrifikuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë;
• Kandidati/ja duhet të këtë së paku 5 vite përvojë pune në menaxhment të lartë, preferohen kandidatët me përvojë pune në ndërmarrjet/korporatat tjera të mëdha dhe me kompleksitet të lartë duke përfshirë edhe kërkesat tjera që i parasheh neni 17, pika 3 e Ligjit nr.03/L-087 i ndryshuar dhe plotësuar më vonë;
• Njohuri mbi fushëveprimin e ndërmarrjeve publike;
• Njohuri mbi funksionimin dhe legjislacionin në fushën e ujërave, ujitjen e tokave bujqësore dhe energjisë;
• Të këtë integritet të lartë moral e profesional;
• Aftësi të larta organizative, drejtuese (lidership), formulim politikash të ndërmarrjes, menaxhim strategjik dhe pune ekipore;
• Aftësi për të punuar nën presion kohor dhe për të arritur qëllimet strategjike dhe objektivat vjetore të ndërmarrjes;
• Aftësi për të udhëhequr bashkëpunimin dhe për të menaxhuar ndryshime të rëndësishme në ndërmarrje;
• Aftësi për t’iu përshtatur prioriteteve të paraqitura, kërkesave dhe afateve kohore përmes aftësive të nivelit të lartë analitik dhe zgjidhjes së problemeve;
• Aftësi në sigurimin e fondeve dhe menaxhim të projekteve;
• Njohja e gjuhës angleze konsiderohet përparësi;
• Njohja e gjuhës serbe konsiderohet përparësi;
• Aftësi të shkëlqyera të komunikimit në të shkruar dhe të folur;
• Njohuri të avancuara në përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe pakove standarde softuerike.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

• Së bashku me ekipin e menaxhmentit ekzekutiv të përpilojë dhe implementoj planin vjetor afarist dhe planet strategjike tek Bordi që do të sigurojnë rritjen fitimprurëse të Ndërmarrjes dhe arritjen e objektivave të saj;
• Të shqyrtoj dhe raportoj tek Bordi progresin e përgjithshëm në sfond të objektivave operative dhe financiare dhe të inicojë masa të veprimit për zbatim;
• Të sigurohet që janë të vendosura proceset dhe sistemet që i mundësojnë atij ta mbajë Bordin të informuar për të gjitha aktivitetet e Ndërmarrjes dhe faktorët e jashtëm që burojnë nga veprimtarija, tregu, Qeveria dhe zyrat rregullative;
• Të veprojë si ndërlidhje në mes të menaxhmentit dhe Bordit;
• Të krijojë kulturë korporative e cila ndihmon në tërheqjen, mbajtjen dhe motivimin e të punësuarve në të gjitha nivelet; të bëjë progres të vazhdueshëm dhe të inkurajojë performancën optimale;
• Të udhëheqë ekipin e menaxhmentit ekzekutiv dhe rregullisht të shqyrtojë me Bordin planin për zhvillimin dhe suksesin e menaxhmentit ekzekutiv;
• Të sigurohet që janë të zhvilluara politika dhe procedura efikase të burimeve njerëzore (duke përfshirë rekrutimin, menaxhimin e performancës, trajnimet, planifikimet e suksesshme, raportet e punonjësve dhe kompensimet) për të përkrahur objektivat strategjike të Ndërmarrjes;
• Të sigurojë që janë të vendosura kontrollet efikase të parandalimit, zbulimit, kontrollet e brendshme dhe sistemi i menaxhimit të informatave;
• T’i menaxhojë dhe mbikëqyrë komunikimet në mes të Ndërmarrjes, Qeverisë (si aksionare) palëve të tjera me interes dhe publikut;
• Të veprojë si zëdhënësi kryesor për Ndërmarrjen;
• Të sigurohet që mbahen komunikime efikase dhe raporte të duhura me NjPNP-ve dhe grupet e tjera të interesit, dhe
• Të sigurohet që të gjitha aktivitetet e Ndërmarrjes janë kryer në përputhje me strukturën e aplikueshme ligjore, rregullat dhe politikat si dhe me standardet më të larta etike, profesionale dhe të transparencës dhe në pajtim me Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.
• Zbaton vendimet e Bordit të Drejtorëve që kanë të bëjnë me organizimin e procesit të
punës dhe udhëheqjen me afarizmin e Ndërmarrjes,
• Është kompetent dhe përgjegjës për të gjitha punët dhe veprimtaritë e Ndërmarrjes
konform Ligjit mbi Ndërmarrjet Publike, Statutit, Rregulloreve të Ndërmarrjes;

Procedurat e aplikimit:

Kandidatet e interesuar duhet të dorëzojnë dokumentet e kërkuara:
-Biografia (CV) e detajuar
-Letër motivuese
-Dëshmitë mbi kualifikimin profesional (kopje të noterizuara)
-Dëshmitë për përvojën e punës
-Certifikatën që kandidati nuk është nën hetime
-Kopjen e dokumentit të Identifikimit

Afati për aplikim është 30 ditë duke filluar nga data e shpalljes se konkursit me dt. 10.08.2022
deri më 09.09.2022 ora 16:00.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur që i plotësojnë kushtet do të ftohen në intervistë.

Aplikacionet me dokumentacionin e kërkuar dorëzohen në zarfe të mbyllur në Selinë Qendrore në Prishtinë, Rruga : Sheshi “ Bill Klinton “ Nr.13 , aplikacionet mund të dorëzohen përmes postës
Për vendin e punës të Kryeshefit Ekzekutiv të “Iber-Lepenc” SH.A. Prishtinë”
Shënim: Secili kandidat në monetin e dorëzimit të aplikacionit do tërheq me vete konfirmimin e
dorëzimit të aplikacionit nga zyrtari i “Iber-Lepenc”.


OGLAS

Radna pozicija: GLAVNI IZVRŠNI IREKTOR
Rok trajanja mandata: 3 (tri) godine – sa mogućnošću produženja
Nadzornik: Upravni Odbor VP „Ibër-Lepenc“ D.D. Priština
Radno vreme: Puno
Mesto: Priština

Zahtevani uslovi i kvalifikacije:

• Upravni odbor želi da osigura da svi potencijalni kandidati budu osobe visokog integriteta koje ispunjavaju kvalifikacione uslove prema članu 17, kao i da ispunjavaju kriterijume nezavisnosti prema članu 17.2 tačke (d), (f), (j) ), (k) i (l) Zakona o javnim preduzećima i da imaju potrebno stručno iskustvo i obrazovanje potrebno za predmetno radno mesto. Pored ovih opštih uslova, kandidati moraju ispunjavati i ove posebne uslove:
• Kandidat mora da ima univerzitetsku ili ekvivalentnu diplomu iz oblasti poslovne administracije, ekonomije, finansija, inženjerstva, poljoprivrede, prava ili iz druge oblasti nauke koja se odnosi na poslovnu delatnost JP. Diplome stranih univerziteta moraju biti overene od strane Ministarstva Obrazovanja, Nauke i Tehnologije;
• Kandidat mora da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u višem menadžmentu, prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom u drugim velikim i veoma složenim preduzećima/korporacijama, uključujući i druge uslove predviđene članom 17. tačka 3. Zakona br.03/ L-087 izmenjen i dovršen kasnije;
• Poznavanje delokruga javnih preduzeća;
• Poznavanje poslovanja i zakonodavstva u oblasti voda, navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta i energetike;
• Da ima visoki moralni i profesionalni integritet;
• Visoke organizacione sposobnosti, menadžment (liderstvo), formulisanje politika kompanije, strateško upravljanje i timski rad;
• Sposobnost rada pod vremenskim pritiskom i postizanje strateških i godišnjih ciljeva kompanije;
• Sposobnost vođenja saradnje i upravljanja važnim promenama u preduzeću;
• Sposobnost prilagođavanja predstavljenim prioritetima, zahtevima i rokovima kroz visok nivo analitičkih veština i veština rešavanja problema;
• Sposobnost obezbeđivanja sredstava i upravljanja projektima;
• Poznavanje engleskog jezika se smatra prednošću;
• Poznavanje srpskog jezika se smatra prednošću;
• Odlične veštine pismene i govorne komunikacije;
• Napredna znanja u korišćenju informacionih tehnologija i standardnih softverskih paketa.

Glavne dužnosti i odgovornost:

• Zajedno sa timom izvršnog menadžmenta sačiniti i implementirati godišnji poslovni plan i strateške planove za Odbor koji će obezbediti profitabilan rast Preduzeća i postizanje njegovih ciljeva;
• Ispitivanje i izveštavanje Odbora o opštem napretku u odnosu na operativne i finansijske ciljeve i pokretanje akcionih mera za sprovođenje;
• Da obezbedi da su uspostavljeni procesi i sistemi koji mu omogućavaju da obaveštava Odbor o svim aktivnostima preduzeća i spoljnim faktorima koji potiču iz delatnosti, tržišta, Vlade i regulatornih kancelarija;
• da deluje kao veza između uprave i odbora;
• Stvaranje korporativne kulture koja pomaže privlačenju, zadržavanju i motivisanju zaposlenih na svim nivoima; kontinuirano napredovati i podsticati optimalne performanse;
• Vodi tim izvršnog menadžmenta i redovno razmatra sa Odborom plan za razvoj i uspeh izvršnog menadžmenta;
• Osigurati da su efikasne politike i procedure za ljudske resurse (uključujući zapošljavanje, upravljanje učinkom, obuku, planiranje učinka, izvještaje zaposlenih i kompenzacije) razvijene da podrže strateške ciljeve preduzeća;
• Osigurati postojanje efektivne prevencije, otkrivanja, internih kontrola i sistema upravljanja informacijama;
• Da upravlja i nadgleda komunikaciju između preduzeća, Vlade (kao akcionara), drugih zainteresovanih strana i javnosti;
• Da deluje kao glavni portparol preduzeća;
• Osigurati da se efikasna komunikacija i odgovarajući odnosi održavaju sa NPI i drugim interesnim grupama, i
• Osigurati da se sve aktivnosti Preduzeća sprovode u skladu sa važećom zakonskom strukturom, pravilima i politikama, kao i sa najvišim etičkim, profesionalnim i transparentnim standardima iu skladu sa Etičkim kodeksom i korporativnim upravljanjem za javna preduzeća.
• Sprovodi odluke Upravnog odbora u vezi sa organizacijom procesa
rad i upravljanje poslovanjem Preduzeća,
• je kompetentan i odgovoran za sve poslove i aktivnosti Preduzeća
u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, Statutom, Pravilnikom preduzeća;

Procedure prijave:

Zainteresovani kandidati moraju dostaviti traženu dokumentaciju:
-Detaljna biografija (CV).
-Motivaciono pismo
– Dokaz o stručnoj kvalifikaciji (kopije overene kod notara)
– Dokaz o radnom iskustvu
-Uvjerenje da kandidat nije pod istragom
– Kopija identifikacionog dokumenta

Rok za prijavu je 30 dana od dana objavljivanja konkursa 10.08.2022
do 09.09.2022 u 16:00 časova.

Na inervju će biti pozvani samo izabrani kandidati koji ispunjavaju uslove.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama u Centralnu Kancelariju u Prištini, ulica: Trg „Bila Klintona“ br.13, prijave se mogu dostaviti i poštom.
Za poziciju glavnog izvršnog direktora “Iber-Lepenc” SH.A. Priština”
Napomena: Svaki kandidat u trenutku podnošenja prijave poneće sa sobom potvrdu o
podnošenje prijave službenika „Ibar-Lepenac”.

Apliko këtu