Kontabilist

Kompania

Mama Mantia

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

21-11-2022

Data e perfundimit

21-12-2022

Lloji i orarit

Full Time

Pozita: KONTABILIST

Lokacioni: Prishtinë 

PËRGJEGJËSITË KRYESORE: 

 • Siguron mbarëvajtjen e funksionimit të Kontabilitetit të kompanisë . 
 • Organizon, koordinon dhe mbikëqyr punën e stafit të zyrës së Kontabilitetit;
 • Menaxhon dhe mbikëqyr çështjet tatimore të kompanisë në përputhje me legjislacionin përkatës të tatimeve në Kosovë;
 • Siguron udhëheqjen e praktikave të përshtatshme të Kontabilitetit konform kërkesave ligjore dhe praktikës së mirë profesionale; 
 • Kujdeset dhe mbikëqyr që të gjitha aktivitetet nga stafi i Kontabilitetit të jenë të përfunduara sipas Ligjit dhe legjislacioneve përkatëse;
 • Kryen edhe detyra tjera që i delegohen nga Udhëheqësi.

KËRKESAT DHE KUALIFIKIMET: 

 • Diplomë Universitare Bachelor, Fakulteti Ekonomik, drejtimi: Kontabilitet ose Financa;
 • Minimum 3 vite eksperiencë pune në Kontabilitet apo Financa;
 • Preferohet të jetë Teknik i Kontabilitetit apo ndjekës i këtyre kurseve: SHKCAK, ACCA;
 • Njohuri të mira për Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) dhe legjislacionin tatimor; 
 • Preferohet të ketë njohuri të gjuhës Angleze;
 • Njohuri të shkëlqyeshme të MS Office;
 • Aftësi të shkëlqyera të komunikimit verbal dhe të shkruar; 
 • Aftësi të larta analitike dhe me vëmendje të mirë ndaj detajeve;
 • Aftësi për të deleguar detyra dhe për të kontolluar rezultatet e ekipit;
 • Të jetë person me integritet të lartë dhe të respektoj konfidencialitetin.

SI TË APLIKONI? 

Dërgoni aplikimin tuaj përmes adresës sonë të e-mailit: [email protected]  duke specifikuar në titull pozicionin për të cilin po aplikoni dhe duke bashkangjitur dokumentet e mëposhtme:

 • CV-në
 • Diplomën e kualifikimit;
 • Trustin;
 • Certifikata për kualifikim

Apliko këtu