www.ofertapune.net Invitation to tender for Supply of Waste collection truck 7,5t (Alb/Eng/Srb) | PunaIme

Invitation to tender for Supply of Waste collection truck 7,5t (Alb/Eng/Srb)

Kompania

Komuna e Artanës

Lokacioni

Data e publikimit

29-11-2022

Data e perfundimit

23-05-2023

Kategoritë

Letter of invitation to tender

Municipality of Novobrdo

 

Novobrdo, 31.10.2022

.

INVITATION FOR TENDERERS

Invitation to tender for Supply of Waste collection truck 7,5t

NB02-SU-22

 

 

Municipality of Novobrdo intends to award a supply contract for Supply of waste disposal containers with financial assistance under IPA II 2017 and 2018/ EuropeAid/171111/DD/ACT/XK.

Municipality of Novo Brdo and Municipality of Gjorche Petrov are implementing the project: Pilot interventions for wastewater treatment and solid waste management in the cross-border region.”

The project is part of Cross-Border Cooperation Programme Kosovo- Republic of North  Macedonia under IPA II.

The tender dossier will be available upon request through e-mail address: [email protected]

The deadline for submission of tenders is 30/11/2022.

Possible additional information or clarifications/questions shall be sent through mail on e-mail address [email protected] according to the timetable below.

1 Timetable

 * All times are in the time zone of the country of the contracting authority provisional date
** Provisional date


 

                                                        FTESË PËR TENDERUES

                                                        Komuna e Novobërdës

                                                                                                                    Novobërdë, 31.10.2022

Ftesë për tender për Furnizimi me kamionit për grumbullimin e mbeturinave 7,5t

NB02-SU-22

Komuna e Novobërdës synon të japë kontratë për furnizim për Furnizim me kontejnerë për deponimin e mbeturinave me ndihmë financiare në kuadër të IPA II 2017 dhe 2018/ EuropeAid/171111/DD/ACT/XK.

Komuna e Novobërdës dhe Komuna e Gjorçe Petrovit janë duke zbatuar projektin: “Pilot intervenime për trajtimin e ujërave të zeza dhe menaxhimin e mbeturinave të ngurta në rajonin ndërkufitar”.

Projekti është pjesë e Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar Kosovë-Republika e Maqedonisë së Veriut në kuadër të IPA II.

Dosja e tenderit do të jetë në dispozicion sipas kërkesës përmes adresës së e-mail: [email protected]

Afati i fundit për dorëzimin e tenderëve është data 30.11.2022.

Informacione të mundshme shtesë ose sqarime/pyetje do të dërgohen me postë në adresën e e-mail [email protected] sipas orarit të mëposhtëm.

1 Orari

 * Të gjitha orët janë në zonën kohore të vendit të datës së përkohshme të autoritetit kontraktues

** Data e përkohshme


                                                                 POZIV ZA PONUĐAČE

                                                                    Opština Novo Brdo

 

                                                                                                                    Novo Brdo, 31.10.2022

.

 

Poziv na tender za Nabavka kamiona za sakupljanje otpada 7,5t

NB02-SU-22

Opština Novo Brdo namerava da dodeli ugovor o nabavci kontejnera za odlaganje otpada uz finansijsku pomoć u okviru IPA II 2017 i 2018/EuropeAid/171111/DD/ACT/KSK.

 

Opština Novo Brdo i Opština Gjorče Petrov sprovode projekat: „Pilot intervencije za tretman otpadnih voda i upravljanje čvrstim otpadom u prekograničnom regionu“.

Projekat je deo Programa prekogranične saradnje Kosovo-Republika Severna Makedonija u okviru IPA II.

Tenderski fajl će biti dostupan na zahtev na e-mail adresu: [email protected]

Rok za podnošenje ponuda je 30 .11.2022.

Eventualne dodatne informacije ili pojašnjenja/pitanja biće poslata poštom na e-mail adresu [email protected] prema rasporedu ispod.

Raspored

   *Sva vremena su u vremenskoj zoni zemlje privremenog datuma naručioca

** Privremeni datum

Apliko këtu