www.ofertapune.net Invitation to tender for Expert for Waste Water Management Plan in Novobrdo (Alb/Eng/Srb) | PunaIme

Invitation to tender for Expert for Waste Water Management Plan in Novobrdo (Alb/Eng/Srb)

Kompania

Komuna e Artanës

Lokacioni

Data e publikimit

12-01-2023

Data e perfundimit

01-02-2023

Kategoritë

LETTER OF INVITATION TO TENDER

Municipality of Novobrdo

 

Novobrdo, 30.12.2022

INVITATION FOR TENDERERS

RE-NB03-S-22

Invitation to tender for Expert for Waste Water Management Plan in Novobrdo

Municipality of Novobrdo intends to award a service contract for Expert for Waste Water Management Plan in Novobrdo with financial assistance under IPA II 2017 and 2018/ EuropeAid/171111/DD/ACT/XK.

Municipality of Novobrdo and Municipality of Gjorche Petrov are implementing the project: “Pilot interventions for wastewater treatment and solid waste management in the cross-border region.”

The project is part of Cross-Border Cooperation Programme Kosovo- Republic of North Macedonia under IPA II.

The tender dossier will be available upon request through e-mail address:

[email protected]

The deadline for submission of tenders is 30.01.2023.

Possible additional information or clarifications/questions shall be sent through mail on e-mail address [email protected] according to the timetable below.

1 Timetable

 

  • All times are in the time zone of the country of the contracting authority provisional date
  • ** Provisional date

 


FTESË PËR TENDERUES

Komuna e Novobërdës

Novobërdë, 30.12.2022

Ftesë për tender për Ekspert për Planin e menagjimit të ujrave të zeza në Novobrdë RE-NB03-S-22

Komuna e Novobërdës synon të japë kontratë për Shërbime për Ekspert për Planin e menagjimit të ujrave të zeza në Novobrdë me ndihmë financiare në kuadër të IPA II 2017 dhe 2018/ EuropeAid/171111/DD/ACT/XK.

Komuna e Novobërdës dhe Komuna e Gjorçe Petrovit janë duke zbatuar projektin: “Pilot intervenime për trajtimin e ujërave të zeza dhe menaxhimin e mbeturinave të ngurta në rajonin ndërkufitar”.

Projekti është pjesë e Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar Kosovë-Republika e Maqedonisë së Veriut në kuadër të IPA II.

Dosja e tenderit do të jetë në dispozicion sipas kërkesës përmes adresës së e-mail:

[email protected]

Afati i fundit për dorëzimin e tenderëve është data 30.01.2023.

Informacione të mundshme shtesë ose sqarime/pyetje do të dërgohen me postë në adresën e e-mail [email protected] sipas orarit të mëposhtëm.

2 Orari

 

  • Të gjitha orët janë në zonën kohore të vendit të datës së përkohshme të autoritetit kontraktues
  • ** Data e përkohshme

POZIV ZA PONUĐAČE

Opština Novo Brdo

Novo Brdo, 30.12.2022

Poziv na tender za Eksperta za Plan upravljanja otpadnim vodama Novobrdo

RE-NB03-S-22

Opština Novo Brdo namerava da dodeli ugovor o uslugama za otpadnim vodama Novobrdo uz finansijsku pomoć 2018/EuropeAid/171111/DD/ACT/KSK.

Eksperta za za Plan upravljanja u okviru IPA II 2017 i

Opština Novo Brdo i Opština Gjorče Petrov sprovode projekat: „Pilot intervencije za tretman otpadnih voda i upravljanje čvrstim otpadom u prekograničnom regionu“.

Projekat je deo Programa prekogranične saradnje Kosovo-Republika Severna Makedonija u okviru IPA II.

Tenderski fajl će biti dostupan na zahtev na e-mail adresu:

[email protected]

Rok za podnošenje ponuda je 30.01.2023.

Eventualne dodatne informacije ili pojašnjenja/pitanja biće poslata poštom na e-mail adresu [email protected] prema rasporedu ispod.

Raspored

1

*Sva vremena su u vremenskoj zoni zemlje privremenog datuma naručioca

** Privremeni datum

Apliko këtu