www.ofertapune.net Inspektor/e i/e Arsimit (7) | PunaIme

Inspektor/e i/e Arsimit (7)

Kompania

Ministria e Punëve të Brendshme

Data e publikimit

23-11-2022

Data e perfundimit

05-06-2023

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Ministria e Punëve të Brendshme shpall:

 

Konkurs

Pranim

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar.

 

Emri i grupit

Specialistë të Shkencave Shoqërore

Institucioni

Ministria e Punëve të Brendshme

Nr. i Referencës

RN00010341

Kodi

RPC0004032

Data e njoftimit

02.11.2022

Afati për aplikim

23.11.2022 – 07.12.2022

 

 

 

 1. Përshkrimi i përgjithshëm i punës
 • Mbështetja në hartimin e politikave, legjislacionit, strategjive dhe procedurave standarde për arsim në sektorin publik dhe privat;
 • Mbikëqyrja dhe monitorimi i zbatimit të legjislacionit që rregullon fushën e arsimit në sektorin publik dhe privat si dhe zbatimin e standardeve për sigurimin e cilësisë së arsimit.
 • Përgatitja e planeve vjetore dhe planet ad-hoc të inspektimeve pedagogjike të institucioneve edukative arsimore dhe procedura standarde lidhur me inspektimet e arsimit;
 • Inspektimi i të gjitha institucioneve edukative dhe arsimore në sektorin publik dhe privat në aspektin pedagogjik lidhur me zhvillimin e procesit mësimor si dhe ekzaminimin e kushteve të punës;
 • Shqyrtimi dhe vendosja e ankesave në shkallë të parë si dhe inicimi i procedurave adekuate administrative në mbrojtje të ligjshmërisë dhe rregullsisë të procesit mësimor dhe veprimtarisë së institucioneve arsimore;
 • Verifikimi i saktësisë së dokumenteve të lëshuara nga institucionet arsimore publike dhe private si dhe sigurimi i pajtueshmërisë së tyre me legjislacionin në fuqi;
 • Vlerësimi i programeve të kurrikulave, materialeve dhe mjeteve të konkretizimit për mësimdhënie dhe mësimnxënie si dhe dhënia e rekomandimeve për përmirësime;
 • Vizitat në objektet shkollore, dhomat e mësimit për të vëzhguar teknikat e mësimdhënies dhe për të vlerësuar performancën e mësuesve dhe rezultatet e arritura;
 • Përgatitja e raporteve dhe dhënia e rekomandimeve për autoritetet arsimore në lidhje me ndryshimet dhe përmirësimet e mundshme në kurrikulat, metodat e mësimdhënies si dhe trajnimin e mësimdhënësve.
 1. Kërkesat e përgjithshme për pranim
 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij ligji.
 1. Kërkesat e përgjithshme formale
 • Kualifikime /trajnime të posaçme nga fusha përkatëse profesionale;
 • Diplomë universitare të studimeve themelore dhe postdiplomike 300 kredi/ ECTS, (MA, MSC, MR) në fushën e arsimore ose juridike;
 • Përvoja e punës e kërkuar. Së paku pese 5 vite përvojë pune në fushën arsimore ose juridike;
 • Të mos këtë ushtruar funksione politike në tre (3) vitet e fundit;
 • Të mos jetë i dënuar.
 1. Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme
 • Njohuri të thellë dhe të specializuara në fushën profesionale specifike;
 • Nivel të lartë të njohurive profesionale ose teknike të fushës përkatëse dhe të kuptuarit e fushave që ndërlidhen me detyrat dhe përgjegjësit;
 • Njohuri të gjera të fushës, të metodave kërkimore, që ndihmojnë në përgatitjen e raporteve bazike ose analitike;
 • Aftësi të arsyetimit logjik dhe analizës;
 • Aftësi për të bërë gjykime profesionale të pavarura dhe për të ushtruar diskrecion mbi çështjet dhe për të dhënë një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin dhe zbatimin e politikave;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale;
 • Aftësi komunikimi dhe ndikim personal, përfshirë aftësi për të përfaqësuar.
 1. Pozitat aktualisht të lira

Kodi

Nr. i

Titulli i pozitës

Klasa e pozitës

Koeficienti

Institucioni

Organizata /

 

Referencës

Vendi i punës

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministria e

 

 

 

 

 

 

 

Arsimit,

 

 

 

 

Inspektor i

 

 

Shkencës,

 

 

RPC0000937

RN00007081

Profesional 1

8

Teknologjisë dhe

SIA në Ferizaj /

 

Arsimit

Inovacionit-

SIA – Ferizaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspektoriati i

 

 

 

 

 

 

 

Arsimit të

 

 

 

 

 

 

 

Kosovës

 

 

 

 

 

 

 

Ministria e

 

 

 

 

 

 

 

Arsimit,

 

 

 

 

Inspektor i

 

 

Shkencës,

 

 

RPC0000938

RN00007082

Profesional 1

8

Teknologjisë dhe

SIA në Gjakovë /

 

Arsimit

Inovacionit-

SIA – Gjakovë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspektoriati i

 

 

 

 

 

 

 

Arsimit të

 

 

 

 

 

 

 

Kosovës

 

 

 

 

 

 

 

Ministria e

 

 

 

 

 

 

 

Arsimit,

 

 

 

 

Inspektor i

 

 

Shkencës,

 

 

RPC0000939

RN00007083

Profesional 1

8

Teknologjisë dhe

SIA në Gjilan /

 

Arsimit

Inovacionit-

SIA GJILAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspektoriati i

 

 

 

 

 

 

 

Arsimit të

 

 

 

 

 

 

 

Kosovës

 

 

 

 

 

 

 

Ministria e

 

 

 

 

 

 

 

Arsimit,

 

 

 

 

Inspektor i

 

 

Shkencës,

SIA në Prishtinë

 

RPC0000941

RN00007085

Profesional 1

8

Teknologjisë dhe

Arsimit

Inovacionit-

/ SIA

 

 

 

 

 

PRISHITINË

 

 

 

 

 

Inspektoriati i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arsimit të

 

 

 

 

 

 

 

Kosovës

 

 

 

 

 

 

 

Ministria e

 

 

 

 

 

 

 

Arsimit,

 

 

 

 

Inspektor i

 

 

Shkencës,

 

 

RPC0000943

RN00007087

Profesional 1

8

Teknologjisë dhe

SIA në Prizren /

 

Arsimit

Inovacionit-

SIA – Prizren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspektoriati i

 

 

 

 

 

 

 

Arsimit të

 

 

 

 

 

 

 

Kosovës

 

 

 

 

 

 

 

Ministria e

 

 

 

 

 

 

 

Arsimit,

 

 

 

 

Inspektor i

 

 

Shkencës,

SIA në Mitrovicë

 

RPC0000940

RN00007084

Profesional 1

8

Teknologjisë dhe

Arsimit

Inovacionit-

/ SIA

 

 

 

 

 

MITROVICË

 

 

 

 

 

Inspektoriati i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arsimit të

 

 

 

 

 

 

 

Kosovës

 

 

 

 

 

 

 

Ministria e

 

 

 

 

 

 

 

Arsimit,

 

 

 

 

Inspektor i

 

 

Shkencës,

 

 

RPC0000942

RN00007086

Profesional 1

8

Teknologjisë dhe

SIA në Pejë /

 

Arsimit

Inovacionit-

SIA – Pejë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspektoriati i

 

 

 

 

 

 

 

Arsimit të

 

 

 

 

 

 

 

Kosovës

 

 

 

 1. Mënyra e aplikimit

Përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net)

 1. Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim
 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore;
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit;
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve;
 • Kopje të vlerësimeve të punës për dy vitet e fundit;
 • Dëshmi që nuk ka një masë disiplinore për largim nga pozita e zyrtarit publik në pesë vitet e fundit (për kandidatët që janë zyrtare publik dëshmia lëshohet nga institucioni/et përkatës në të cilën ka punuar zyrtari në pesë vitet e fundit). Kandidatët e jashtëm paraqesin deklaratën me shkrim të vetë-nënshkruar, për të dëshmuar se ndaj tyre nuk ka pasur masë disiplinore të largimit nga pozita e zyrtarit publik në pesë vitet e fundit;
 • deklaratë me shkrim qe nuk ka ushtruar funksione politike në tre (3) vitet e fundit;
 • Certifikatë nga Gjykata që nuk është i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje, jo më të vjetër se gjashtë (6) muaj nga data e lëshimit;
 1. Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve
 • Testimi me shkrim
 • Vlerësimi i biografisë
 • Intervistë
 1. Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen
 • Njohuri dhe përvojë në fushën e edukimit dhe arsimimit dhe mbikëqyrjes së zbatimit të ligjshmërisë;
 • Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme lidhur me arsimin
 • Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave;
 • Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Internetit).
 1. Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët
 1. Shpallja e rezultateve përfundimtare
 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike.

Të dhëna shtesë:

 • Të gjitha dokumentet e dorëzuara siç kërkohen nga shpallja e konkurimit, kandidati, përmes aplikacionit, vetdeklaron se janë të vërteta dhe mban përgjegjësi për vërtetësinë e tyre. Deklarimi i rrejshëm paraqet shkak për përjashtimin nga procedura e pranimit.

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj.

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

Apliko këtu