www.ofertapune.net Fushatë Promovuese Digjitale për Investime në Kosovë – Projekti MARDI/P220003 (Alb/Eng) | PunaIme

Fushatë Promovuese Digjitale për Investime në Kosovë – Projekti MARDI/P220003 (Alb/Eng)

Kompania

Caritas

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

26-05-2023

Data e perfundimit

15-06-2023

Kategoritë

Thirrje për propozime
Fushatë Promovuese Digjitale për Investime në Kosovë – Projekti MARDI/P220003

Sesion informues, online përmes Zoom: https://us04web.zoom.us/j/72178504413?pwd=djNxFC2awJlIRX6JoE5XrhtXaAnjnI.1
Klikoni këtu për Thirrjen per Propozime ne Gjuhen Shqipe

Ku të dorëzohet aplikimi?
Kompanitë e interesuara të cilat posedojnë kualifikimet përkatëse dhe përvojën e
dëshmuar luten të dorëzojnë një kopje elektronike të aplikimit të tyre (që duhet
të jetë i nënshkruar nga përfaqësuesi i autorizuar dhe i vulosur me vulën zyrtare
të organizatës) dhe dokumentacionin e kërkuar të skanuar (idealisht në format
PDF), me titull të e-mailit REF: “Fushata Digjitale Promovuese për Promovimin e
Investimeve në Kosovë nga Jashtë” në: [email protected] dhe në CC të shtohet
[email protected]

Afati i fundit për aplikim: 15 qershor 2023 në orën 16:00


Call for proposals
Digital Promotion for Investments into Kosovo – MARDI Project/P220003

Join Zoom Meeting: https://us04web.zoom.us/j/72178504413?pwd=djNxFC2awJlIRX6JoE5XrhtXaAnjnI.1

Click here for Call for Proposals in English

Where to submit the application?
Interested Companies with relevant qualifications and proven experience are
requested to submit an electronic copy of their application (which must be signed
by the authorized representative and stamped with the official stamp of the
organization) and required documentation scanned (ideally in a high PDF format),
with the subject REF: “Digital Promotion Campaign for Investment Promotion into
Kosovo from Abroad” to: [email protected] and in CC [email protected]

The deadline for submission of applications is 15 June 2023 at 16:00 (CET).

Apliko këtu