www.ofertapune.net FTESË PUBLIKE PËR OFERTË PËR DHËNIEN ME QIRA TË HAPËSIRAVE AFARISTE | PunaIme

FTESË PUBLIKE PËR OFERTË PËR DHËNIEN ME QIRA TË HAPËSIRAVE AFARISTE

Kompania

Pallati i Rinisë

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

04-04-2023

Data e perfundimit

31-05-2023

Kategoritë

Në bazë të vendimit të Menaxhmentit, Ndërmarrja Publike Lokale  PALLATI I RINISË SH.A., shpallë:

FTESË PËR OFERTË PËR DHËNIEN ME QIRA TË HAPËSIRAVE AFARISTE

Ftoheni që të ofertoni për marrje në shfrytëzim me qira lokalet afariste, zyret dhe depot të cilat janë pronë e N.P.L  PALLATI I RINISË  SH.A. Pronat e evidentuara me poshtë u jepen me qira personave  juridik.

Hapësirat afariste të cilat jepen me qira:

Kushtet e Përgjithshme

 1. Periudha e qiradhënies është për 1 (një) vit, me mundësi vazhdimi.
 2. Qiramarrësi me anë të nënshkrimit të kontratës me qiradhënësin, është i obliguar që të bëjë parapagimin e një shumë monetare në vlerë të një qiraje mujore në llogari të Qiradhënësit.
 3. Qiramarrësi është i obliguar që pas nënshkrimit të kontratës të bëjë sigurimin e mallit nga kompanitë e sigurimit.
 4. Përveç çmimit fillestar, qiramarrësi do të paguaj plus shpenzimet tjera të parashikuara me kontratë (rrymë, pastrim, nxehje, ujë, kanalizim).
 5. Këto lokale nuk janë të destinuara për hotelieri.

Kriter për përzgjedhjen e ofertuesit me të favorshëm është:

 1. Çmimi me i lartë i ofertuar se sa çmimi fillestar.
 2. Tarifa e aplikimit është 200.00 €, ku ofertuesit të zgjedhur, tarifa e aplikimit do ti kompensohet me faturën e parë të qirasë, ndërsa ofertuesit të zgjedhur i cili tërhiqet nga Kontrata për qira, nuk i kthehet tarifa e aplikimit prej 200.00 €  dhe ofertuesit të pazgjedhur i kthehet tarifa e aplikimit prej 200.00 €, e cila do të paguhet në këtë Kont: 1708020600000056.

Ofertuesi  duhet t’i dorëzoi këto dokumente:

 1. Kopjen e certifikatës së regjistrimit të biznesit dhe numrit fiskal (kopje)
 2. Kopjen e një dokumenti identifikues të pronarit ose të përfaqësuesit të biznesit; (kopje)
 3. Çmimin e ofertuar për m2 i cili duhet të jetë pa TVSH ( Ofertë)
 4. Vërtetimin nga ATK-ja, qe të dëshmohet se biznesi është aktiv;
 5. Fletëpagesën për aplikim.

Ofertat nuk do të merren parasysh nëse:

 1. Ofertuesi i cili ka pasur lokal, depo apo zyre me qira në Pallatin e Rinisë dhe nuk i është përmbajtur kontratës së qirasë ose ka obligime ndaj Ndërmarrjes;
 2. Nëse oferta nuk i përmban të gjitha dokumentet e kërkuara;
 3. Nëse Oferta arrin pas datës së skadimit të afatit të dorëzimit të ofertave të përcaktuar në shpallje.

Personat juridik të cilët duan t’i vizitojnë lokalet, zyrat si dhe depot e lartcekura, mund t’a bëjnë, nga data: 04.04.2023,  deri me datën: 13.04.2023 nga ora 1000 deri në ora 1500.

Ofertat duhet të dorëzohen në zarf të mbyllur me datën: 14.04.2023 nga ora 1000 deri në orën 1200 , në zyrën e arhivës së qiradhënësit N.P.L PALLATI I RINISË SH.A. Në pjesën e jashtme të zarfit duhet të specifikohet: emri i ofertuesit, nr i lokalit, zyrës ose depos dhe kontaktet, si: email-i zyrtar, dhe/apo nr. i telefonit .

Ofertat do të hapen nga ana e komisionit, me datë: 14.04.2023 nga ora: 12:30 në prezencën e ofertuesve, në zyrën e Drejtorisë së Pallatit të Rinisë në Prishtinë. Kërkesa (aplikacioni) mund të kërkohet përmes email-it: [email protected] dhe në formë fizike në zyrën nr. 15, apo të shkarkohet nga faqja zyrtare e “Pallatit të Rinisë”:  http://www.pallatirinise.com


Na osnovu odluke Borda, Lokalno Javnog Produzeca PALLLATI I RINISË-A.D, Objavljuje:

 

POZIV ZA PONUDU ZA IZDAVANJE POD KIRIJOM POSLOVNOG PROSTORA

Pozivate se da ponudi te za uzimanje na koriscenje pod kirijom poslovnog prostora , kancalarije I magacine koje su vlasnistvo L.J.P. ‘’PALLATI I RINISE ‘’A.d. Dole navedeno vlasnistvo se izdaje pod kirijom  pravnim licima.

Poslovni prostor:

Opsti uslovi

 1. Rok ugovora je godinu dana sa mogucnoscu ponovnog produzenja,
 2. uzimaoc lokala je duzan da uplati jednu kiriju- ratu  po potpisivanju ugovora
 3. Uzimaoc lokala je duzan da osigurava svoje imovinu ,material,kod osiguravajuci drustva,
 4. Uzimaoc lokala je duzan da pored osnovne cene lokala da uplati dodatne troskove kao sto je propisano u ugovorom kao sto: je {struja,cistocu,grejanje, vodovod I kanalizaciju}.
 5. Ovi prostori nisu namijenjeni za ugostiteljstvo.

POVOLJNI USLOVI ZA DOBIJANJE LOKALA

 1. Najveca cena od onovne cene.
 2. Iznajmljivanje svih prostora
 3. Naknada za prijavu trebala bi iznositi 200,00 €, gdje će odabrani ponuditelj naknadu za nadoknadu nadoknaditi prvim računom za najam, dok je odabrani ponuditelj koja se odustaje od Ugovora o zakupu, naknada za prijavu u iznosu od 200,00 € neće se vratiti, a prijava od 200,00 € vraća se neuspješnom ponuditelju, što će se uplatiti na ovaj račun: 1708020600000056.

Ponudilac treba da predaje ova dokumenta:

 1. Uverenje o registraciju bisnisa I fiskalni broj –Fotokopje
 2. Dokumenat za indentifikaciju lica -Fotokopje
 3. Cena za ponudu po m2,koja treba da bude bez
 4. Potvrda od UPK koje svedoci da je aktivan bisnis,
 5. Uplatni list za aplikaciju.

Ponuda nece se uzimati u obzir u koliko:

 1. Ponudilac koji imao ili ima local u ovo produzece a nije izvrsio svoje obaveze propisane ugovorom,
 2. U koliko ponuda ne poseduje kompletnu dokumentaciju,
 3. Ako se ne dostavi ponuda na odrdjenom roku propisano u uslovima obavestenja.

Lice koja zeli da posecuje gore navedeni poslovni prostor, mogu da posecuje od datuma: 04.04.2023 do 13.04.2023, Od: 1000 do 1500.

Ponuda treba da se preda u zatvorena u koverti datumom: 14.04.2023 od 1000 do 1200, u Arhivi  Produzeca L.J.P “PALLATI I RINISË” A.d. Na spoljnoj strani  koverta  treba da bude upisano: Ime i Prezime ponudioca br.lokala ili kancelarije ,email adresa ili br.telefona. Ponude bice otvorene od strane komisije datumom: 14.04.2023 od 12:30, javno pred licima ponudioca,u kancelarija uprave produzeca.

Zahtev ( aplikacija ) mozete pronaċi  na ( emal adresu ): [email protected], ili liċno możete podiċi u kancelariji  br.15, ili preuzeti sa zvaniċnog sajta “Pallati i Rinise” : http://www.pallatirinise.com/

 

Apliko këtu