www.ofertapune.net Ftesë konsulentë | PunaIme

Ftesë konsulentë

Kompania

SOS Fshatrat e Fëmijëve

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

18-10-2022

Data e perfundimit

19-09-2023

Kategoritë

Ftesë konsulentë

Në kuadër të projektit “ Avancimi i kapaciteteve për të Drejtat e Fëmijëve”, projekt ky që financohet nga Bashkimi Evropian, menaxhohet nga Zyra e BE-së në Kosovë dhe zbatohet nga SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë në partneritet me Handikos-in, jemi duke kërkuar një ekspert/e të jashtëm për:

  • Hartimin e moduleve të trajnimit dhe organizimin e punëtorive për Qendrat për Punë Sociale me qëllim që të rrisin aftësitë dhe njohuritë e tyre në fushën e promovimit dhe mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve.

Për të shkarkuar  Termat e Referencës për këtë angazhim,vizitoni:

https://www.soskosova.org/shpallje/

Afati i fundit për aplikim është: 26.10.2022.


Call for consultants

In the framework of the project “ Advancing capacities for child rights”, a Project funded by the European Union, managed by EU Office in Kosovo and implemented by SOS Children’s Villages Kosovo in partnership with Handikos, we are looking for qualified consultants to:

  • Draft training modules and conduct workshops for Centres for Social Work to increase their skills and knowledge in the field of child’s rights promotion and protection.

Download the detailed Terms of Reference for this assignment by visiting the following link:

https://www.soskosova.org/shpallje/

Deadline for application is: 26.10.2022.


Javni poziv za konsultante

U okviru projekta „Unapređenje kapaciteta za prava deteta“, projekta finansiranog od strane Evropske unije, kojim upravlja Kancelarija EU na Kosovu i koji sprovodi SOS Dečija sela Kosovo u partnerstvu sa Handikosom, tražimo kvalifikovane konsultante z.:

  • Izradu nacrta modula za obuku i orgaizovanje radionica za centre za socijalni rad radi povećanja njihovih veština i znanja u oblasti promocije i zaštite prava deteta.

Za više informacija posetite: https://www.soskosova.org/shpallje/

Kranji rok za apliciranje je 26.10. 2022. godine do ponoći.