www.ofertapune.net Filler (Fushë Kosovë, Komoran) | PunaIme

Filler (Fushë Kosovë, Komoran)

Kompania

Coca Cola HBC Kosovo

Lokacioni

Drenas , Fushë Kosovë

Data e publikimit

24-10-2023

Data e perfundimit

29-11-2023

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Retail dhe Distribuim

Filler

RRETH EKIPIT TUAJ TË RI:

Jemi një familje me më shumë se 28 mijë persona të angazhuar. Secili prej nesh është përbërësi sekret i Coca-Cola HBC – një prej prodhuesve dhe partnerëve më të mëdhenj në botë të The Coca-Cola Company. Misioni ynë i përditshëm është të kënaqim mbi 600 milionë konsumatorë duke ofruar një përzgjedhje prej mbi 190 brendeve ikonike globale dhe të preferuara lokale në momentet që kanë rëndësi, 24 orë në ditë, 7 ditë në javë. Ne jemi një ekip vërtet i fuqizuar dhe i talentuar që sjell rezultate superiore duke fituar dhe mësuar çdo ditë në 28 vende, në 3 kontinente. Suksesi ynë vjen nga puna jonë e përbashkët si trup i vetëm për të bërë një ndryshim pozitiv në komunitetet lokale të cilave u shërbejmë.

A JENI I/E TILLË?

 • Preferoj punën në terren para asaj në zyrë, jam i/e apasionuar pas shitjeve
 • Bashkëpunoj mirë në ekip dhe kënaqem duke punuar çdo ditë me njerëz të ndryshëm
 • Jam i/e fokusuar tek klientët dhe ndërtoj marrëdhënie besimi
 • Jam i/e orientuar nga rezultatet dhe përshtatem shpejt me mjediset dinamike
 • Kam shumë dëshirë për vetë-përmirësim dhe zhvillim profesional
 • Vlerat e mia të forta dhe integriteti më udhëheqin në punën time
 • Ndihem komod t’i përvesh mëngët për t’i kryer gjërat
 • Kam diplomë të shkollës së mesme

PËRGJEGJËSITË TUAJA KYÇE SI FILLER

 • Ju do të jeni përgjegjës për mbushjen e të gjitha pozicioneve, ku janë të ekspozuara mallrat e Coca-Cola HBC, në pikat e shitjes që ndodhen në rrugët tuaja të standardizuara
 • Ju do të jeni përgjegjës për instalimin e pajisjeve, si dhe për mirëmbajtjen dhe pastrimin e pajisjeve
 • Misioni juaj ditor: të bëni vizita të rregullta në pikat e shitjes në terren në përputhje me planin e vizitave
 • Do të ndërtoni marrëdhënie të qëndrueshme partneriteti dhe do të gjeni zgjidhjet më të mira për klientët tanë për të arritur nivelin më të lartë të kënaqshmërisë së klientit
 • Do të bashkëpunoni dhe ndani praktikat më të mira me kolegët tuaj për të mbështetur njëri-tjetrin në përmirësimin e shkathtësive tuaja
 • Do të grumbulloni njohuri rreth ndryshimeve të tregut dhe klientëve, në mënyrë që t’u përshtateni dhe të propozoni përmirësime të mëtejshme të proceseve dhe rutinave tona
 • Do të mësoni vazhdimisht dhe do të punoni për zhvillimin tuaj

ABOUT YOUR NEW TEAM:

We are a family of over 28 thousand engaged people. Each and every one of us is the secret ingredient of Coca-Cola HBC – one of the world’s largest bottlers and partners of The Coca-Cola Company. Our everyday mission is to delight over 600 million consumers by offering a choice of over 190 iconic global and favorite local brands in the moments that matter, 24 hours a day, 7 days a week. We are a truly empowered and talented team that drives superior results by winning and learning every day in 28 countries, across 3 continents. Our success comes from us working together as one to make a positive difference in the local communities we serve.

IS THIS YOU?

 • I prefer field to office work, I’m passionate about sales
 • I collaborate well with a team and enjoy working daily with a diverse range of people
 • I’m customer focused and build trusting relationships
 • I’m results-driven and adapt quickly to dynamic environments
 • I’m thirsty for self-improvement and professional development
 • My strong values and integrity guide me in my work
 • I’m comfortable rolling up my sleeves to get things done
 • I have a high school degree

YOUR KEY RESPONSIBILITIES AS A FILLER

 • You will be responsible for filling all the positions, where the goods of Coca-Cola HBC are exposed, at sales outlets located on you’re standardized routes
 • You will be responsible for installing equipment, as well as for maintaining and cleaning the equipment
 • Your daily mission: paying regular visits to sales outlets in the field in accordance with the visit plan
 • You’ll build lasting partnership relationships and find the best solutions for our customers to achieve the highest level of customer satisfaction
 • You’ll be collaborating and sharing best practices with your colleagues to support each other in improving your skills
 • You’ll collect insights about market and customers changes, all to adapt to it and propose further improvement of our processes and routines
 • You will continuously learn and work on your own development

https://cchbc.avature.net/fillerkosovopool?projectId=6552