Drejtor/e dhe Zv. Drejtor/e (21)

Kompania

Komuna e Prishtinës

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

16/06/2021

Data e perfundimit

29-06-2021

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

Në bazë të Ligjit nr. 041-032 Për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës, Ligjit NR. O3IL-068 për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës dhe në bazë të nenit 4 paragrafi 1 të
Udhëzimit Administrativ të MASHT-it nr. 15172020 për Detyrat dhe Përgjegjësit e Drejtorit dhe te Zëvendësdrejtorit ne Republikën e Kosovës, Procedurat e Zgjedhjes dhe Emërimit, Përfundimit të Per dhe Emërimit te Përkohshëm, Sektori i Burimeve Njerëzore, Komuna e Prishtinës, rishpallë këtë

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS

DREJTORIA E ARSIMIT

I Titulli i vendit të punës : Drejtor i shkollës së mesme të lartë (SHML)

1. SHML “28 Nëntori” – Prishtinë
2. SHML “7 Shtatori” – Prishtinë
3. SHMIL “Gjin Gazulli” – Prishtinë
4. SHMIL “Ali Sokoli” — Prishtinë
5. SHML “Prenk Jakova” – Prishtinë

Lloji i Vendit të Punës: Me afat të caktuar, me orar të plotë
Numri i Pozitave: pesë (5) pozita
Kategoria Funksionale: Nivel drejtues
Koeficienti: 8.4
Kohëzgjatja e emërimit: Katër (4) vjet

II. Titulli i vendit të punës: Zëvendësdrejtor i shkollës së mesme të lartë

1. SHML “Hoxhë K. Prishtinë” — Prishtinë
2. SHML “ Gjin Gazulli” – Prishtinë

Lloji i vendit të punës: me afat të caktuar, me orar të plotë
Nurnri i Pozitave: dy (2) pozita
Kategoria Funksionale: Nivel drejtues
Koeficienti: 7.8
Kohëzgjatja e emërimit: Katër (4) vjet

III. Titulli i vendit të punës: Drejtor i shkollës fillore të mesme të Ulët (SHFMU)

SHFMU “Meto Bajraktari” — Prishtinë
SHFMU “Mehmet Gjevori” — Prishtinë
SHFMU “Gjergj Fishta” — Prishtinë
SHFMU “Pjetër Bogdani” — Prishtinë
SHFMU “Afrim Gashi” – Prishtinë
SHFMU “Dituria”- Shkabaj, Prishtinë
SHFMU “Ali Kelmendi” – Barilevë, Prishtinë
SHFMU “Avni Rrustemi” – Mramur, Prishtinë

Lloji i vendit të punës: me afat të caktuar, me orar të plotë
Nunrri i Pozitave: tetë (8) pozita
Kategoria Funksionale: Nivel drejtues
Koeficienti: 7.8
Kohëzgjatja e emërimit: Katër (4) vjet

IV. Titulli i vendit të punës: Zëvendësdrejtor i shkollës fillore të mesme të ulët

1. SHFMU “ Zenel Hajdini” — Prishtinë
2. SHFMU “ Andon Z. Çajupi” — Prishtinë

Lloji i vendit të punës: me afat të caktuar, me orar të plotë
Nuni i Pozitave: dy (2) pozita
Kategoria Funksionale: Nivel drejtues
Koeficienti: 7.2
Kohëzgjatja e emërimit: Katër (4) vjet

V. Titulli i vendit të punës : Drejtor i Institucionit Parashkollor

1. Institucioni Parashkollor “ Ardhmëria ” — Prishtinë
2. Institucioni Parashkollor “Lulevera” — Prishtinë
3. Institucioni Parashkollor “Ylikat” – Prishtinë
4. Institucioni Parashkollor “Fatosat” — Prishtinë

Lloji i vendit të punës: me afat të caktuar, me orar të plotë
Numri i Pozitave: katër (4) pozita
Kategoria Funksionale: Nivel drejtues
Koeficienti: 7.2
Kohëzgjatja e emërimit: Katër (4) vjet

Data e shpalljes se Konkursit 15/06/2021 deri me cit. 29.06.2021.

Apliko këtu