www.ofertapune.net Biblotekist/e | PunaIme

Biblotekist/e

Kompania

Komuna e Drenasit

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Drenas

Data e publikimit

13/08/2020

Data e perfundimit

27-08-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

Në vështrim të nenit 8 të Ligjit nr.037L-212 të Punës,të nenit 5 pika c të ligjit mbi Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, Udhëzimit administrativ nr. 0772017 për rregullimin e procedurave për themelimin e marrëdhënies së punës në sektorin publik, Drejtori për Arsim, shpallë:

KONKURS
Për plotësimin e vendit të lirë të punës në institucionin arsimor:

SHMP”Fehmi Lladrovci” — Drenas
– Një biblotekist/e, më kohë të pacaktuar.

KUSHTET E PUNËSIMIT:

  • Për vëndin e punës kërkohet përgaditja profesionale: Fakulteti i Edukimit — Gjuhë
    dhe Letërsi Shqipe, Fakulteti Filologjikë —Letërsi Shqipe, Gjuhë Shqipe.
  • Përvoja e punës në biblotekë -përparsi

DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR APLIKIM:

1. Aplikacioni i punësimit.
2. Kopje e dokumentit të identifikimit ( letërnjoftim, patentë shofer ose pasaportë)
3. Diploma e vërtetuar ne Komunë ose te Noteri publik.
4. Çertifikata e diplomimit- jo më e vjetër së gjashtë muaj, e vërtetuar ne Komunë ose te Noteri publik.
5. Çertifikatë origjinale që nuk është nën hetime, ose e noterizuar, jo më e vjetër së gjashtë muaj.
6. Çërtifikatë mjekësore për gjendjen shëndetësore lidhur më çështjen e punësimit, për kandidatët që pranohen në punë.
8. Kopje të Çertifikatave të trajnimeve përkatëse ( nëse keni)

REKRUTIMI:

Intervistat me shkrim, me gojë dhe përzgjedhjen e kandidatëve do të bëjë Komisioni i
përzgjedhur nga DKA.

VËREJTJE:

Aplikacioni për konkurim merrët në zyrat e DKA-s,të plotësohet rrjedhshëm në gjuhën shqipe
dhe me shkronja të mëdha të shtypit.

Dokumentacioni i kompletuar dorëzohet në Arkivin Komunal, ndërsa dokumentët e pakompletuara, ato që arrijnë pas afatit të konkurimit dhe dokumentet shtesë jashtë afatit të dorëzimit në arkiv nuk pranohen.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data e publikimit në mjetet

Shpallja e plote.

Apliko këtu