www.ofertapune.net Arsimtar/e (4) | PunaIme

Arsimtar/e (4)

Kompania

Komuna e Fushë Kosovës

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Fushë Kosovë

Data e publikimit

14/10/2020

Data e perfundimit

26-10-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

Në bazë të Ligjit mbi Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës Nr. 037L-068”, UA Nr.107 2018 dhe në bazë të nenit 8, paragrafi 1,2 të Ligjit të Punës Nr.03,L-212, lidhur me kushtet dhe kriteret për themelimin e marrëdhënies së punës ,Drejtori i Drejtorisë për Arsim në Fushë Kosovë shpallë:

KONKURS
për këtë vend të lirë

SHFMU “Vëllëzërit Frashëri” — PNF në Vragoli
– 1 (një) arsimtar klasor

SHFMU “Mihal Grameno“ Fushë Kosovë
– 1 (një) arsimtar të biologjisë në kohë të caktuar me plotësim norme në SHFMU”Lismiri “ në Lismir
– 1 (një ) arsimtar klasor në kohë caktuar

SHFMU” Zejnel Salihu “ Bardh i Madh
– 1 (një) arsimtar të artit figurativ në kohë të caktuar

Dokumentacioni i nevojshëm:

  • Të jetë banor i Kosovës – letërnjoftimi
  • CV
  • Çertifikata e lindjes
  • Diploma e fakultetit – master ose bachelor 4 vjeqar
  • Vertetimi se nuk është nën hetime

Kandidatët që plotësojnë kriteret e konkursit, do t’i nënshtrohen testit me shkrim që përmban
100 pikë , çdo pyetje përmban 5 pikë .Kandidatët që marrin më shumë se 50% pike të testit me
shkrim, do të ftohen në intervistën me gojë .

Të gjitha ftesat për intervistë me shkrim dhe me gojë, njoftimet dhe shpalljet do të bëhen përmes Faqes zyrtare të Komunës së Fushë Kosovës , telefonit apo email-it .

Në rast të ndonjë nevoje eventuale shtesë për mësimdhënësve në institucione shkollore, do të
bëhen angazhime sipas renditjes së listave prioritare me rastin e shpalljes së rezultateve.

Afati i konkursit është deri më 26.10.2020 , prej dates së shpalljes .

Dokumentacioni komplet dorëzohet në Arkivin e Komunës në katin përdhesë , në ndërtesën e
Komunës së Fushë Kosovës : Adresa : rruga Tahir Zemaj nr.2 – Fushë Kosovë

⇒ Shpallja e plote.

Apliko këtu